Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-05-01

W ubiegłym roku sprzedałam 100% udziałów w jednoosobowej spółce z o.o., jednak w KRS uważają, iż jestem prezesem zarządu sprzedanej przeze mnie spółki, argumentując to tym, iż nie złożyłam oświadczenia o rezygnacji z funkcji prezesa. Czy sprzedając 100% udziałów w spółce z o.o. z automatu przestałam być prezesem tej spółki, czy faktycznie muszę złożyć oświadczenie w tej sprawie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.):

„Art. 202.

§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

Dana osoba zostaje powołana do zarządu. Może zostać z niego odwołana – wtedy jej mandat wygasa. Odwołanie nie powoduje automatycznego wykreślenia z KRS. Odwołanie z funkcji prezesa zarządu nie powoduje automatycznie wykreślenia Pani ze składu zarządu w KRS.

Mandat członka zarządu wygasa również wskutek rezygnacji.

Rezygnacja powoduje automatyczne zaprzestanie bycia prezesem lub członkiem zarządu w danej firmie z dniem złożenia rezygnacji lub z dniem wskazanym w rezygnacji. Rezygnacja z funkcji prezesa zarządu nie powoduje automatycznie wykreślenia Pani ze składu zarządu w KRS.

Jest to zmiana w składzie organu spółki i taka zmiana powinna być zgłoszona do KRS przez nowy zarząd lub pozostałych członków zarządu albo prokurenta.

Brak wykreślenia powoduje, że dana osoba nadal jest wskazana w KRS jako członek zarządu. Aczkolwiek w przypadku odwołania lub skutecznie złożonej rezygnacji nie wpływa to na fakt, że jej mandat wygasł z dniem odwołania lub złożenia skutecznej rezygnacji.

W zależności od czasu trwania kadencji – możliwe jest, że:

  1. mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu (przy powołaniu na czas nieokreślony);
  2. w przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Z faktem zbycia wszystkich udziałów w spółce przez wspólnika 100% – żadne przepisy powszechnie obowiązujące nie łączą skutku w postaci wygaśnięcia mandatu członka zarządu, czyli zaprzestania bycia w zarządzie danej spółki.

Według K.s.h.:

„Art. 205. § 2. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta.”

W świetle art. 205 § 2 K.s.h., bez względu na liczbowy skład zarządu i sposób reprezentacji, oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta. W doktrynie przeważa pogląd, iż wyżej omawiany przepis ma charakter bezwzględny, bowiem rozwiązanie wymagające łącznej reprezentacji biernej godziłoby w interesy osób trzecich (tak: R. Pabis [w:] Jacek Bieniak, dr Michał Bieniak, dr Grzegorz Nita-Jagielski, dr Krzysztof Oplustil, Robert Pabis, dr Anna Rachwał, dr Marcin Spyra, dr Grzegorz Suliński, dr Marcin Tofel, dr hab. Robert Zawłocki, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2011, Legalis, komentarz do art. 205 § 2 KSH).

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2004 r., sygn. V CK 600/03: „1. Oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu jest jednostronną czynnością prawną wymagającą zakomunikowania innej osobie, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c.”.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 maja 2010 r., sygn. III CSK 176/09: „Rezygnacja jest jednostronną czynnością prawną członka zarządu, podobnie jak odwołanie jest jednostronną czynnością prawną spółki. Na jednej szali ustawodawca położył śmierć, rezygnację i odwołanie, choć te przyczyny ustania mandatu różnią się od siebie. Rezygnacja może nastąpić »z dniem« albo też w terminie w rezygnacji wskazanym. Jednakże oświadczenie woli o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki wymaga zakomunikowania go tej spółce, zatem do czynności tej odnosi się regulacja wynikająca z art. 61 k.c. Oświadczenie takie winno być złożone organowi spółki”.

Zostało to potwierdzone w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 31 marca 2016 r., sygn. akt III CZP 89/15: „Oświadczenie członka zarządu spółki kapitałowej o rezygnacji z tej funkcji jest składane – z wyjątkiem przewidzianym w art. 210 § 2 i art. 379 § 2 k.s.h. – spółce reprezentowanej w tym zakresie zgodnie z art. 205 § 2 lub 373 § 2 k.s.h.”.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »