Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Opodatkowanie sprzedaży akcji spółki akcyjnej

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-01-21

Jak wygląda opodatkowanie sprzedaży (czerwiec 2014 r.) akcji spółki akcyjnej, które syn zakupił ze środków pieniężnych uzyskanych w maju 2011 r. w darowiźnie od matki? Syn nabył te akcje zaraz po otrzymaniu pieniędzy. Czy przy ustalaniu dochodu ze sprzedaży syn będzie mógł uwzględnić cenę, po jakiej zostały te akcje zakupione?Darowizna środków pieniężnych została zgłoszona do urzędu skarbowego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Według informacji zawartych w opisie:

  • syn otrzymał w maju 2011 r. darowiznę pieniężną, która została zgłoszona w US (i zapewne zwolniona z podatku wobec faktu, że darowizna była od matki),
  • za otrzymane pieniądze syn nabył (maj 2011 r.) papiery wartościowe – akcje spółki akcyjnej,
  • w czerwcu 2014 r. sprzedał te akcje (lub je sprzeda w najbliższym czasie) – dla potrzeb odpowiedzi przyjmuje, że już je sprzedał,
  • zarówno nabycia, jak i zbycia syn dokonał jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów są m.in. kapitały pieniężne i prawa majątkowe. W myśl art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się m.in. należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, przychody z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną (m.in. spółka z o.o.).

Uzyskana cena ze zbycia akcji stanowić będzie przychód syna z kapitałów pieniężnych w rozumieniu ustawy podatkowej.

Opodatkowaniu podlega jednak dochód, a nie przychód.

Według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 30b ust. 1) „od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, w tym z realizacji praw wynikających z tych instrumentów, z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu”.

W przypadku akcji dochodem jest różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów (akcji) a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f oraz art. 23 ust. 1 pkt 38 – osiągnięta w roku podatkowym.

Dochodu z tytułu zbycia akcji nie łączy się z dochodami opodatkowanymi na zasadach określonych w art. 27 oraz art. 30c.

Syn po zakończeniu roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie akcji, jest obowiązany w zeznaniu podatkowym wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym 2014 z odpłatnego zbycia akcji i obliczyć należny podatek dochodowy.

Ponieważ akcje były nabyte za pieniądze, odpada ustalanie kosztów w oparciu o art. 22.1f – albowiem dotyczy on tylko sytuacji, w jakiej objęcie akcji nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny.

Pozostaje zatem art. 23 ust.1: „nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) wydatków na objęcie lub nabycie udziałów albo wkładów w spółdzielni, udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, a także wydatków na nabycie tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia tych udziałów (akcji) oraz papierów wartościowych, w tym z tytułu wykupu przez emitenta papierów wartościowych, a także z odkupienia albo umorzenia tytułów uczestnictwa w funduszach kapitałowych, z zastrzeżeniem ust. 3E” (ust. 3E nie odnosi się do akcji).

Syn jako zbywca udziałów i podatnik jest zobowiązany do samodzielnego rozliczenia podatku w zeznaniu rocznym do 30 kwietnia następnego roku podatkowego.

Cena zbywanych akcji powinna odpowiadać ich wartości rynkowej. W przypadku jej zaniżenia organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej (zgodnie z art. 19 ust. 4 ustawy) ma prawo wezwać strony do zmiany tej wartości bądź też do wskazania powodów uzasadniających podanie wartości odbiegającej od wartości rynkowej. Jeżeli strony nie odpowiedzą na wezwanie, urząd skarbowy ma prawo samodzielnie ustalić przychód według wartości rynkowej, uwzględniając opinię powołanych biegłych. Jeżeli różnica wartości wskazanej przez biegłego i wartości wskazanej w umowie jest większa niż 33%, to koszt opinii będzie ponosił zbywający. Skutki zmiany wartości akcji mają przełożenie zarówno na przychód po stronie sprzedającego, jak i koszt po stronie nabywającego. Przepisy podatkowe nie zawierają szczegółowych regulacji w kwestii wyceny akcji. Orzecznictwo sądowe również nie daje w tym przypadku jednoznacznych wytycznych. Wydaje się, że każdy przypadek powinien być analizowany indywidualnie.

Kosztami uzyskania przychodów generalnie są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w ustawie.

Syn zapłacił za akcje, co stanowi niewątpliwie wydatek na ich nabycie (zapłacona cena). Jako taki wydatek stanowi on koszt uzyskania przychodu przez syna (pomniejsza przychód, w czego efekcie dochód do opodatkowania jest mniejszy o cenę zapłaconą w pieniądzu przez syna przy zakupie akcji).

Reasumując, sprzedaż akcji stanowi źródło przychodów z kapitałów pieniężnych. Opodatkowaniu 19% podatkiem podlega dochód, czyli przychód ze sprzedaży pomniejszony o wydatki na nabycie akcji (cena nabycia). Bez znaczenia jest przy tym, z jakich środków syn nabywał sprzedawane akcje – istotne jest to, że kupował za pieniądze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »