Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ogłoszenie upadłości osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą

Autor: Katarzyna Siwiec

Od 10 lat prowadzę działalność gospodarczą. Od pewnego czasu mam problem z wypłacalnością firmy, a związane jest to z dużą ilością zobowiązań miesięcznych w postaci rat kredytów. W większości są to kredyty na firmę. Działalność, którą się zajmuję, to prowadzenie małego sklepu. W międzyczasie miałem drugi większy sklep, ale niestety nie była to trafiona inwestycja i jest to główna przyczyna moich problemów. Posiadam kilka kredytów inwestycyjnych, kredyt na samochód, kartę kredytową oraz debet na koncie i prywatnie kredyt hipoteczny. Jak i czy mogę ogłosić upadłość mojej firmy i jakie są tego konsekwencje?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Z opisu wnioskuję, że Pan jeszcze reguluje wszystkie swoje zobowiązania wobec banków, a jedynie istnieje ryzyko, że może Pan przestać je regulować w przyszłości. Artykuł 10 ustawy – Prawo upadłościowe stanowi zaś, że upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Z kolei w następnym przepisie tej ustawy czytamy, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące.

Wydaje mi się, że w Pana przypadku na upadłość jest chyba jeszcze za wcześnie. Jeśli się jednak mylę i Pan nie reguluje już swoich zobowiązań, to wyjaśniam, iż ogłoszenie upadłości następuje na wniosek, który należy złożyć w sądzie rejonowym, w okręgu którego prowadzi Pan działalność.

Jak stanowi art. 22 i 23 ustawy wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

„1) imię i nazwisko dłużnika albo jego nazwę oraz numer PESEL albo numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku ich braku – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację, miejsce zamieszkania albo siedzibę, adres, a jeżeli dłużnikiem jest spółka osobowa, osoba prawna albo inna jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – imiona i nazwiska reprezentantów w tym likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki osobowej – imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem;

2) wskazanie miejsca, w którym znajduje się główny ośrodek podstawowej działalności dłużnika;

3) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;

4) informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (Dz.U. z 2013 r. poz. 246 i 1036) lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;

5) informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382).

6) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;

7) bilans sporządzony przez dłużnika dla celów postępowania, na dzień przypadający w okresie trzydziestu dni przed dniem złożenia wniosku;

8) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na jego majątku wraz z datami ich ustanowienia;

9) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

10) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;

11) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;

12) informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych, zastawów skarbowych i hipotek morskich oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych, administracyjnych, sądowoadministracyjnych oraz przed sądami polubownymi dotyczących majątku dłużnika;

13) informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni”.

Obecnie, wraz z wnioskiem, wnioskodawca musi uiścić zaliczkę na wydatki w toku postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości w wysokości jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w tej chwili jest to ok. 4200 zł.

Skutki takiego wniosku – o ile oczywiście sąd ogłosi postępowanie upadłościowe – są takie, że likwidacją Pana majątku zajmie się syndyk, który winien zmierzać do sprzedaży masy upadłości i spłaty zadłużenia.

Muszę zaznaczyć, że sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek Pana nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. Krótko mówiąc, aby przeprowadzić upadłość, trzeba mieć majątek.

Istotną rzeczą w przypadku osób fizycznych jest jednak to, że nawet wszczęcie i zakończenie postępowania upadłościowego nie powoduje z automatu umorzenia tych długów, których syndyk nie spłacił w trakcie postępowania. Jak stanowi art. 369 ust. 1 ustawy w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego upadły będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o ustalenie planu spłaty wierzycieli i umorzenie pozostałej części zobowiązań, które nie zostały zaspokojone w postępowaniu upadłościowym. Celem umorzenia pozostałych zobowiązań będzie zatem musiał Pan złożyć wniosek, o czym ewentualnie już teraz proszę pamiętać.

Od tego roku obowiązuje też ustawa Prawo restrukturyzacyjne, która obejmuje m.in. dłużników zagrożonych niewypłacalnością. Przez dłużnika zagrożonego niewypłacalnością w myśl tej ustawy należy rozumieć dłużnika, którego sytuacja ekonomiczna wskazuje, że w niedługim czasie może stać się niewypłacalny.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami.

Postępowanie to także wszczyna się na wniosek dłużnika, z tym tylko, że załącznikami do takiego wniosku musi być tzw. wstępny plan restrukturyzacyjny, z którego musi wynikać, że to postępowanie ma sens.

Wstępny plan restrukturyzacyjny musi zawierać co najmniej:

  1. analizę przyczyn trudnej sytuacji ekonomicznej dłużnika;
  2. wstępny opis i przegląd planowanych środków restrukturyzacyjnych i związanych z nimi kosztów;
  3. wstępny harmonogram wdrożenia środków restrukturyzacyjnych.

Właściwy do rozpoznania takiego wniosku jest ten sam sąd jak w przypadku upadłości.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info