Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-12-02

Obecnie jestem przedsiębiorcą (jednoosobowa działalność gospodarcza). Posiadam zobowiązania, których wymagalność powstała w latach 2012 i 2013, czyli w czasie, gdy miałem status konsumenta. Jednoosobową działalność gospodarczą założyłem w 2017 roku i w trakcie jej prowadzenia nie powstały żadne nowe zobowiązania. Obecnie chcę ogłosić upadłość. Zgodnie z art. 21 ustawy musiałbym wnieść wniosek o upadłość w pierwszym dniu prowadzenia działalności, ponieważ zaczynając prowadzić firmę, byłem już niewypłacalny zgodnie z art. 11. Czy w związku z powyższym mam składać wniosek jako przedsiębiorca, czy też jako konsument? Jeśli złożę wniosek jako konsument, to sąd pewnie oddali mój wniosek ze względu na fakt prowadzenia działalności? Jeśli złożę jako przedsiębiorca, to sąd również oddali mój wniosek, co uprawni mnie do zamknięcia działalności i następnie wniesienia wniosku jako konsument. Czy Sąd oddali mój wniosek jako konsumenta, ze względu na nie wniesienie wniosku o upadłość firmy (art. 491 ust. 2 pkt 3)? Co robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej podczas prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca nie może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Jako konsument Pan nie może z przyczyn podanych poniżej. Jest Pan bowiem aktualnie przedsiębiorcą, a przedsiębiorca nie może wystąpić z wnioskiem o ogłoszenie wobec niego upadłości konsumenckiej.

Zakończenie działalności gospodarczej w celu ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Musiałby Pan zakończyć prowadzenie działalności gospodarczej. Wynika to m.in. z brzmienia art. 4911 Prawa upadłościowego, który mówi, że przepisy niniejszego tytułu (chodzi o upadłość konsumencką) stosuje się wobec osób fizycznych, których upadłości nie można ogłosić zgodnie z przepisami działu II tytułu I części pierwszej. Jak zaś wskazuje się w komentarzach do ustawy (tak. np. Paweł Janda), „analizując przepisy działu II tytułu I części pierwszej ustawy zatytułowanego »Podmiotowy zakres stosowania ustawy«, należy uznać, że zdolność upadłościową konsumencką mają osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Podkreślam, że zgodnie z art. 431 k.c. przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. W praktyce aktualnie, z uwagi na obowiązek rejestracji przez osoby fizyczne prowadzenia działalności gospodarczej w rejestrze o nazwie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG), kluczowy dla zdolności upadłościowej konsumenckiej będzie fakt wykreślenia osoby fizycznej z tego rejestru. Jednoznacznie trzeba stwierdzić, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą uzyskuje zdolność upadłościową konsumencką z chwilą wykreślania jej z CEIDG. Samo zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej nie pozbawia natomiast osoby fizycznej zdolności upadłościowej prowadzonej na zasadach ogólnych i tym samym nie pozwala na ogłoszenie upadłości konsumenckiej”.

Oddalenie wniosku o upadłość konsumencką

Przepis, na który się Pan powołuje na końcu, stanowi, że sąd oddala wniosek gdy dłużnik, mając taki obowiązek, wbrew przepisom ustawy nie zgłosił w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości. Nie ma wątpliwości, że chodzi o sytuację, gdy wynika to m.in. z faktu prowadzenia działalności. W uzasadnieniu do projektu ustawy z 29.08.2014 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze, ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk sejmowy nr 2265 Sejmu VII kadencji, s. 6) wskazano bowiem, że „wniosek o ogłoszenie upadłości podlega oddaleniu w przypadku zaistnienia wymienionych w proponowanym art. 4913 ust. 2 prawa upadłościowego okoliczności wskazujących na nierzetelność dłużnika, takich jak (…) niezłożenie w terminie wniosku o ogłoszenie upadłości przez dłużnika, który był przedsiębiorcą”.

Zatem intencją ustawodawcy było co do zasady wyłączenie możliwości ogłoszenia upadłości konsumenckiej wobec osób fizycznych, które prowadziły działalność gospodarczą i jako przedsiębiorcy nie złożyły wniosku o ogłoszenie swojej upadłości. Negatywna przesłanka ogłoszenia upadłości nie dotyczy zatem reprezentantów niewypłacalnych spółek, którzy nie złożyli wniosku o ogłoszenie upadłości spółek, jakie reprezentowali lub nadal reprezentują. Choć jest to stanowisko mocno dyskusyjne, bo zdaniem części doktryny (A. J. Witosz [w:] System Prawa Handlowego, t. 6, s. 1283) przepis art. 4914 ust. 2 pkt 3 nie mówi o ogłoszeniu „własnej” upadłości.

W każdym razie jeżeli chodzi o osobiście prowadzoną działalność gospodarczą, nie ma żadnych wątpliwości, że w sytuacji, gdy istniał obowiązek zgłoszenia upadłości, a więc stan niewypłacalności, jest podstawa do oddalenia wniosku, ale proszę pamiętać, iż przepis mówi dalej: chyba że przeprowadzenie postępowania jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi – a więc zawsze jest możliwość, iż sąd wniosku nie oddali, i tylko trzeba go przekonać, że oddalenie wniosku w tym momencie byłoby mocno niesprawiedliwe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »