Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odsetki za pozostawione w firmie pieniądze

Adam Dąbrowski • Opublikowane: 2019-03-29

Jestem udziałowcem w spółce z o.o. Co roku od kilkunastu lat firma wypracowuje zysk, który jest przekazywany na kapitał zapasowy. Czy mogę naliczyć dla mnie i udziałowców odsetki za pozostawione w firmie pieniądze?

Adam Dąbrowski

»Wybrane opinie klientów

Szybka i bardzo pomocna odpowiedź. 
Bartosz
Dziękuję, za szybką i jasną odpowiedź. Rozwiało to moje wątpliwości w tej sprawie.
Piotr
Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata

Kodeks spółek handlowych stanowi:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

„Art. 190. Wspólnikowi nie wolno pobierać odsetek od wniesionych wkładów, jak również od przysługujących mu udziałów.

Art. 191. § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1.

Art. 193. § 1. Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są wspólnicy, którym udziały przysługiwały w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku.

§ 2. Umowa spółki może upoważniać zgromadzenie wspólników do określenia dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).

§ 3. Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały, o której mowa w art. 191 § 1.

§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.”

Wg opisu – zysk wspólników przeznaczany jest na kapitał zapasowy. Nie jest przeznaczany na wypłatę dywidendy.

Prawo wspólników do dywidendy powstaje dopiero po podjęciu uchwały zgromadzenia wspólników o przeznaczeniu zysku do podziału między wspólników. Oznacza to, że do czasu podjęcia uchwały zysk może być w spółce legalnie zatrzymany. Jedną z form zatrzymania jest przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy i inne fundusze. Z kapitału zapasowego można w przyszłości sfinansować wypłatę dywidendy za rok lub kilka lat działalności spółki.

Niestety – brak uchwały o przeznaczeniu zysku do podziału między wspólników powoduje, że nie nabywają oni prawa do części tego zysku. Nie stają się wierzycielami spółki. Spółka nie ma obowiązku dokonania wypłaty wspólnikom określonych kwot dywidendy w jakimkolwiek terminie. A skoro nie ma roszczenia oraz terminu jego spełnienia nie ma mowy o opóźnieniu oraz odsetkach.

Odsetki od sumy pieniężnej, wg prawa polskiego, należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

Kodeks spółek handlowych nie przewiduje żadnych odsetek dla wspólnika spółki z o.o. w przypadku przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy, a nie na dywidendę (do podziału między wspólników).

Uchwała o przeznaczeniu zysku do podziału nie może ustalać odsetek dla wspólników: ani od nieterminowo przekazanej dywidendy, ani w jakimkolwiek innym wypadku. Uchwała nie jest umową ani decyzją właściwego organu. A tym bardziej nie jest orzeczeniem sądu.

W sytuacji, gdyby zysk był przeznaczony do podziału między wspólników z terminem dokonania wypłaty – to wspólnik miałby prawo do odsetek w razie opóźnienia w otrzymaniu dywidendy. Wynika to z tego, że jeżeli dłużnik (spółka) opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel (wspólnik) może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi (art. 481 K.c.).

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kadencja prezesa zarządu spółki z o.o. na 5 lat obrotowych

Spółka z o.o. ma dwóch wspólników – mają po 88 i 12 udziałów. Kadencja prezesa zarządu, który jest równocześnie głównym udziałowcem,...

Wprowadzenie nowego wspólnika do spółki z o.o.

Jestem prezesem spółki z o.o. oraz posiadam 99% jej udziałów. Spółka jest w tej chwili u mnie osobiście zadłużona. Osoba, który prowadzi...

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że...

Działalność gospodarcza lekarza dentysty a zawiązanie spółki z o.o.

Jestem lekarzem dentystą, który posiada jednoosobową działalność gospodarczą. Chciałbym przekształcić moją działalność na spółkę z o.o. Czy...

Utworzenie spółki z o.o. przez stowarzyszenie

Stowarzyszenie chce założyć spółkę z o.o., w której będzie miało 100% udziałów. Czy wystarczy, jeśli zarząd stowarzyszenia podejmie taką...

Wypłacenie dywidendy dla wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o. ma wspólnika, który jest zarazem jedynym członkiem zarządu. Pytanie dotyczy wypłaconej dywidendy z wypracowanego zysku...

Niezłożenie oświadczenia o rezygnacji prezesa spółki z o.o. po sprzedaży udziałów

W ubiegłym roku sprzedałam 100% udziałów w jednoosobowej spółce z o.o., jednak w KRS uważają, iż jestem prezesem zarządu sprzedanej przeze...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}