Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Odpowiedzialność finansowa i karna zarządu spółki z o.o.

Kinga Karaś • Opublikowane: 2018-10-08

Jaką odpowiedzialność ponosi zarząd spółki z o.o., który podpisał oświadczenia, że posiadane na dzień bilansowy zapasy w pełni nadają się do wykorzystania gospodarczego, nie utraciły swoich właściwości, a ich wartość nie spadła poniżej ceny ich nabycia, wiedząc, że wartość tych zapasów jest w bilansie zawyżona? Ten fakt może mieć oczywiście wpływ na sytuację finansową spółki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną stanowią: ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (K.k.), ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) oraz ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (K.c.).

W przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z odpowiedzialnością zarówno odszkodowawczą, jak i karną. Możemy mieć bowiem do czynienia z przestępstwem oszustwa.

Zgodnie z art. 286 § 1 K.k. – „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. Jeśli dojdzie do powstania szkody, to zgodnie z art. 46 K.k. sąd będzie mógł orzec obowiązek jej naprawienia przez członka zarządu. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej orzeka, stosując przepisy prawa cywilnego, obowiązek naprawienia, w całości albo w części, wyrządzonej przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów prawa cywilnego o możliwości zasądzenia renty nie stosuje się. Ponadto, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. W razie gdy ustalono więcej niż jedną taką osobę, nawiązki orzeka się na rzecz każdej z nich. Orzeczenie odszkodowania lub zadośćuczynienia albo nawiązki nie stoi na przeszkodzie dochodzeniu niezaspokojonej części roszczenia w drodze postępowania cywilnego.

Niekiedy organy ścigania starają się przypisać członkom zarządu odpowiedzialność za przestępstwo tzw. fałszerstwa intelektualnego z art. 271 K.k. Niemniej jednak orzecznictwo stoi na stanowisku, iż w tym przypadku członek zarządu nie realizuje znamion podmiotowych tego przestępstwa i nie może podlegać odpowiedzialności karnej z tego przepisu. Wskazać w tym miejscu można przykładowo na wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach, którym stwierdził, że wystąpienie z wnioskiem do sądu rejonowego przez zarząd spółki o jej zarejestrowanie, ani złożenie oświadczenia o zgromadzeniu założycielskiego kapitału akcyjnego, nie stanowią dokumentów w rozumieniu art. 271 § 1 K.k. (por. wyrok z dnia 30 stycznia 2003 r. sygn. akt AKa 416/02). Taką wykładnię potwierdza także inny wyrok, w którym stwierdzono, iż poświadczeniem „z art. 271 § 1 k.k. są tylko dokumenty »wystawione« na użytek publiczny, przeznaczone do dowodzenia okoliczności w nich poświadczonych bez potrzeby potwierdzenia ich innymi dowodami, korzystające z domniemania prawdziwości, obdarzone zaufaniem publicznym. Nie należą do tego zakresu dokumenty sporządzone przez funkcjonariuszy publicznych dla celów wewnętrznych urzędu, ani dokumenty regulujące zobowiązania między osobami fizycznymi lub prawnymi (umowy, oświadczenia itp.) (por. Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 6 lutego 2013 r. sygn. akt II AKa 14/13).

Jeżeli w skutek błędnych danych zawartych w bilansie doszło do zawarcia jakiejś umowy, np. o współpracę, to druga strona tej umowy może uchylić się od skutków prawnych złożonego oświadczenia woli. Jeżeli błąd wywołała druga strona podstępnie, uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu może nastąpić także wtedy, gdy błąd nie był istotny, jak również wtedy, gdy nie dotyczył treści czynności prawnej (art. 86 § 1 K.c.). Art. 86 § 1 K.c. niewątpliwie wyłącza w przypadku podstępu przesłankę istotności błędu i tego, aby dotyczył on treści czynności prawnej. W przypadku podstępu prawnie doniosłym będzie więc także błąd w sferze motywacyjnej, na co zwracali uwagę pozwani. Przesłanką uchylenia się od skutków oświadczenia woli z powodu błędu wywołanego podstępnie jest istnienie związku przyczynowego pomiędzy złożeniem oświadczenia woli a pozostawaniem przez składającego w takim błędzie. Podstęp charakteryzuje się zawsze określonym intencjonalnym nastawieniem osoby do niego się uciekającej. Autor podstępu musi działać celowo. Chodzi o rozmyślność ukierunkowaną na wywołanie takiego niezgodnego z prawdą obrazu rzeczywistości u innej osoby (kontrahenta), który byłby zdolny skłonić ją do dokonania określonej czynności prawnej (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 29 listopada 2012 r. sygn. akt I ACa 566/12).

Cywilnoprawną odpowiedzialność członka zarządu oprzeć można na art. 415 K.c., zgodnie z którym – kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest zatem do jej naprawienia.

Przesłankami odpowiedzialności z art. 415 K.c. są:

  1. zaistnienie zdarzenia szkodzącego (czynu niedozwolonego),
  2. wystąpienie szkody,
  3. zaistnienie adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zdarzeniem szkodzącym a szkodą,
  4. bezprawność zachowania sprawcy czynu niedozwolonego oraz
  5. wina sprawcy takiego zdarzenia.

Wskazać w tym miejscu należy, iż ciężar udowodnienia spoczywa na ewentualnym wierzycielu, co w praktyce okazuje się niezwykle trudne do udowodnienia. Szkodą może być wierzytelność wobec spółki. W tym miejscu wskazać należy, iż między poniesioną szkodą a działaniem członka zarządu musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy. Bezpośrednio z art. 415 K.c. wynika, że przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest zawinione zachowanie oraz wyrządzona wskutek tego zachowania szkoda. Odszkodowaniu podlega nie tylko szkoda bezpośrednia, lecz także tzw. szkoda pośrednia, jeżeli pozostaje w normalnym związku przyczynowym z bezprawnym zachowaniem sprawcy. Wymóg zaistnienia związku przyczynowego wynika z art. 361 K.c., zgodnie z którym konieczne jest wykazanie adekwatnego związku przyczynowego między zawinionym zachowaniem a szkodą (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi – I Wydział Cywilny z dnia 22 czerwca 2017 r. I ACa 1640/16). Sąd Najwyższy za zachowanie podstępne uznał zatajenie lub przemilczenie okoliczności mających – dla zawarcia umowy – większe lub mniejsze znaczenie, jeżeli istniał wynikający z ustawy lub zasad współżycia społecznego obowiązek ich ujawnienia (por. wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 10 lutego 2011 r. IV CSK 336/10).

Dodatkowo, jeśli pogorszy się sytuacja finansowa spółki i dojdzie do niewypłacalności, aktywuje to odpowiedzialność osobistą członków zarządu. Zgodnie z art. 299 § 1:

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.”

Odpowiedzialność członków zarządu jest odpowiedzialnością osobistą, subsydiarną wobec spółki, tj. możliwość jej podlegania aktualizuje się dopiero z momentem bezskuteczności egzekucji wobec spółki. Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 K.s.h. obejmuje zasądzone w tytule wykonawczym, wydanym przeciwko spółce, koszty procesu, koszty postępowania egzekucyjnego umorzonego z powodu bezskuteczności egzekucji i odsetki ustawowe od należności głównej (por. Uchwała Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 grudnia 2006 r. III CZP 118/06).

Przesłankami odpowiedzialności z art. 299 § 1 K.s.h. są, więc:

  1. szkoda,
  2. istnienie zobowiązania spółki z o.o.,
  3. bezskuteczność egzekucji z majątku spółki,
  4. związek przyczynowy między szkodą a niezłożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości.

Pojęcie szkody, jak i winy zostało w tym przypadku ukształtowane w sposób swoisty, odmienny od ogólnych zasad odpowiedzialności odszkodowawczej. Wina członka zarządu, ujęta w sposób negatywny, została ograniczona (jedynie odniesiona) do faktu nieogłoszenia upadłości we właściwym czasie lub niewszczęcia postępowania układowego. Brak winy członka zarządu występuje dopiero wtedy, gdy wykaże on, że w czasie właściwym nie mógł brać udziału w czynnościach zarządu, albo, że czynności zarządu zostały podzielone, a pozwany zajęty był w dziale, który z księgowością nie miał nic wspólnego, a także, wobec zachodzących stosunków faktycznych, nie był w stanie przekonać się o sytuacji w spółce, która uzasadniałaby ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego (por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 czerwca 2002 r. IV CKN 1138/00).

Wysokość szkody jest domniemywana. Jeżeli członek zarządu nie wykaże, że szkoda wierzyciela była niższa od niewyegzekwowanego od spółki zobowiązania (lub jej w ogóle nie było), to poniesie wobec wierzyciela odpowiedzialność do wysokości niewyegzekwowanej wobec spółki wierzytelności. Domniemaniami z art. 299 K.s.h. objęte są również związek przyczynowy miedzy szkodą wierzyciela a niezłożeniem we właściwym czasie wniosków opisanych w przepisie. Z kolei spoczywający na poszkodowanym wierzycielu ciężar dowodu bezskuteczności egzekucji wierzytelności przeciwko spółce stanowi dowód doznania szkody w wysokości niewyegzekwowanej wierzytelności. O szkodzie w rozumieniu art. 299 § 2 K.s.h. można mówić wówczas, gdy zgłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania układowego spowodowałoby zaspokojenie wierzyciela w części większej niż w przypadku zaniechania dokonania tego przez członka zarządu. W takim przypadku rozmiarem szkody będzie różnica między tym, co wierzyciel mógł w wyniku wszczęcia wspomnianych postępowań uzyskać, a rzeczywistym stanem zaspokojenia jego roszczeń. Jeżeli pozwany członek zarządu wykaże, że to, co wierzyciel uzyskałby w wypadku dopełnienia przez członka zarządu prawem nałożonych na niego obowiązków, przedstawia mniejszą wartość aniżeli wysokość dochodzonego na podstawie art. 299 K.s.h. roszczenia, roszczenie to w pozostałej części winno ulec oddaleniu. Wierzyciel, chcąc skierować egzekucję do majątku członka zarządu spółki, nie musi udowadniać poniesienia jakiejkolwiek szkody związanej z niezłożeniem lub opóźnionym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości. Wystarczające będzie, że wykaże bezskuteczność egzekucji z majątku spółki (por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie – I Wydział Cywilny z dnia 31 stycznia 2013 r. I ACa 1367/12).

Do odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Podobnie jest z roszczeniami wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko członkom jej zarządu (art. 299 K.s.h.), do których również mają zastosowanie przepisy o przedawnieniu roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. (por. Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 7 listopada 2008 r. III CZP 72/08). Zgodnie z art. 4421 § 1 K.c. – roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym ulega przedawnieniu z upływem lat trzech od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się albo przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Jednakże termin ten nie może być dłuższy niż dziesięć lat od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę. Znaczący w tym wypadku jest moment, w którym wierzyciel dowiedział się o osobie odpowiedzialnej za szkodę.

Sporządzanie corocznego sprawozdania finansowego jest obowiązkiem zarządu. Za brak jego realizacji na członków zarządu może zostać nałożona kara grzywny. To organ zarządzający spółką sporządza sprawozdanie finansowe, więc ewentualna odmowa podpisania wartości towaru przez jego pracowników nie wyłącza obowiązku jego złożenia. Ciężko abstrakcyjnie wskazać, co może leżeć u podstaw braku zgodności towaru z ceną rynkową. Być może przyjęta metodologia ustalania wartości rynkowej ma wpływ na jej różnicę. W tym miejscu warto rozważyć udział rzeczoznawcy majątkowego, który wyceni faktyczną wartość towaru.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »