Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Ochrona członka rady nadzorczej wybranego przez pracowników

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-09-04

Czy członek rady nadzorczej spółki prywatnej wybrany przez pracowników ma taką samą ochronę stosunku pracy jak to ma miejsce w spółkach powstałych w wyniku prywatyzacji spółek państwowych? Spółka najpierw powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę miejską (2004 r.), następnie została sprzedana prywatnemu, zagranicznemu inwestorowi (2012 r.). W dniu prywatyzacji inwestor miał 90% akcji spółki. Na mocy wynegocjowanych pakietów socjalnych pracownicy zachowali prawo wyboru dwóch członków RN. Powstała wątpliwość, czy obcy inwestor ma obowiązek respektować prawo do ochrony tych osób.Pracownicy wybierani do rady mają umowy o pracę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, wskazuje:

„1. Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.

2. Prywatyzacja, w rozumieniu ustawy, polega na:

1) obejmowaniu akcji w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowych spółek Skarbu Państwa powstałych w wyniku komercjalizacji przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub inne niż państwowe osoby prawne w rozumieniu ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224);

1a) zbywaniu należących do Skarbu Państwa akcji w spółkach;

2) rozporządzaniu wszystkimi składnikami materialnymi i niematerialnymi majątku przedsiębiorstwa państwowego lub spółki powstałej w wyniku komercjalizacji na zasadach określonych ustawą przez:

a) sprzedaż przedsiębiorstwa,

wniesienie przedsiębiorstwa do spółki,

oddanie przedsiębiorstwa do odpłatnego korzystania.

Art. 68. 1. Przepisy ustawy oraz przepisy wydane na jej podstawie stosuje się odpowiednio do komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw komunalnych”.

Do spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, o ile ustawa nie stanowi inaczej, stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych. Generalnie kodeks spółek handlowych nie przewiduje ochrony trwałości stosunku pracy z pracownikiem, który piastuje jednocześnie funkcję członka rady nadzorczej. Jednak przewidziana jest ochrona w przypadku spółek powstałych w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych – w spółkach takich pracownikowi nie można wypowiedzieć stosunku pracy oraz zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy, w okresie trwania kadencji rady i rok po jej zakończeniu.

W spółce powstałej w wyniku komercjalizacji działa rada nadzorcza. Liczbę członków rady nadzorczej określa statut, z tym że pierwsza rada nadzorcza liczy pięć osób, w tym dwóch przedstawicieli pracowników. W spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy oraz pracownicy mają po jednym przedstawicielu w radzie nadzorczej.

W czasie, w którym Skarb Państwa pozostaje jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, członków rady nadzorczej powołuje i odwołuje walne zgromadzenie, z tym że dwie piąte składu rady nadzorczej stanowią, z zastrzeżeniem ust. 2, osoby wybrane przez pracowników albo osoby wybrane w jednej piątej przez pracowników i w jednej piątej przez rolników lub rybaków.

Do chwili prywatyzacji do rady nadzorczej spółki wybierano przedstawicieli pracowników i podlegali oni ochronie stosownie do art.15 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Art. 15 znajduje się w dziale II ustawy zatytułowanym „Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych”. Przepisu takiego nie ma w działach dotyczących prywatyzacji oraz spółek sprywatyzowanych. „Pracownikowi spółki, będącemu członkiem jej rady nadzorczej, spółka nie może, w okresie trwania kadencji rady ani w okresie roku po zakończeniu kadencji, wypowiedzieć stosunku pracy. W tym czasie spółka nie może również zmienić na niekorzyść pracownika warunków pracy lub płacy”.

Ustawa przewiduje:

„1. Od chwili, w której Skarb Państwa przestał być jedynym akcjonariuszem spółki powstałej w wyniku komercjalizacji, postanowienia statutu dotyczące powoływania i odwoływania członków rady nadzorczej mogą być zmienione, z tym że pracownicy albo pracownicy i rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru:

1) dwóch członków rady nadzorczej w radzie liczącej do sześciu członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej;

2) trzech członków rady nadzorczej w radzie liczącej od siedmiu do dziesięciu członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru jednego członka rady nadzorczej;

3) czterech członków rady nadzorczej w radzie liczącej jedenastu lub więcej członków, z tym że w spółkach powstałych z przekształcenia przedsiębiorstw przemysłu rolno-spożywczego rolnicy lub rybacy zachowują prawo wyboru dwóch członków rady nadzorczej.

2. Członkowie rad nadzorczych, o których mowa w ust. 1, wybierani są w wyborach bezpośrednich i tajnych, przy zachowaniu zasady powszechności. Wynik wyborów jest wiążący dla walnego zgromadzenia”.

Jak Pani wskazuje, na mocy wynegocjowanych pakietów socjalnych pracownicy zachowali prawo wyboru 2 członków RN.

Warto więc się upewnić, czy pakiet ten nie zawiera reguł ochronnych dla pracowników – członków Rady nadzorczej. Przy ich braku należy spojrzeć do regulaminu pracy (układu zbiorowego lub innego dokumentu w zakresie zasad pracy i wynagradzania).

Jeżeli żadne dokumenty nie dają ochrony pracownikom – członkom RN, to niestety nie korzystają oni z ochrony przewidzianej dla członków RN będących jej pracownikami w przypadku spółki tylko skomercjalizowanej (lub w której Skarb Państwa lub gmina ma częściowo akcje).

Biorąc pod uwagę meritum sprawy, stwierdzić należy, iż ustawa gwarantuje osobom wchodzącym w skład rady nadzorczej, że stosunek pracy nie zostanie w trakcie trwania kadencji rady nadzorczej i w ciągu roku po jej zakończeniu wypowiedziany w sytuacji, gdy spółka powstała w wyniku komercjalizacji, a Skarb Państwa lub gmina jest chociaż częściowym akcjonariuszem w takiej spółce.

Po sprywatyzowaniu (zbyciu wszystkich akcji) spółki do rady nadzorczej stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, a ten nie daje członkom RN – pracownikom spółki żądnej ochrony stosunku pracy.

Sprzedaż akcji to prywatyzacja pośrednia, w której wyniku akcje nabywa osoba trzecia (inwestor) oraz uprawnieni pracownicy. Powoduje to, że Skarb Państwa lub gmina przestaje być akcjonariuszem. Jednocześnie zmiana się status spółki – przestaje ona być traktowana jako skomercjalizowana, a zaczyna być traktowana jako sprywatyzowana.

Sprywatyzowanie to zmiana ze spółki Skarbu Państwa lub komunalnej na spółkę prywatną.

Takie podejście powoduje, że nie mają już do niej zastosowania przepisy ustawy dotyczące spółki skomercjalizowanej – art. 15 cytowanej ustawy.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wykonanie usługi przez jedną firmę dla innej bez umowy

Jakie przepisy regulują sytuację, gdy jedna firma wykonuje dla drugiej usługę na podstawie np. ustaleń telefonicznych, czyli bez umowy pisemnej? Czy fakt...

 

Rezygnacja fundatora po podpisaniu aktu fundacyjnego

Aktem fundacyjnym została powołana fundacja, jest w trakcie rejestracji do KRS. Założyłem ją wraz z drugim fundatorem i on właśnie chce się...

 

Organ prowadzący przedszkole niepubliczne a pełnomocnik

Właścicielem niepublicznego przedszkola jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W statucie przedszkola należy podać, kto...

 

Zmiana formy prawnej apteki

Wraz z mężem prowadzimy aptekę w formie spółki cywilnej. Chcielibyśmy przekształcić ją w spółkę jawną. Czy taka zmiana uruchamia całą...

 

Dołączenie członków rodziny do firmy

Prowadzę działalność gospodarczą. Planuję dołączenie członków rodziny do firmy i przekształcenie jej w spółkę z o.o. Czy to dobry...

 

Praktyka lekarska a wpis do KRS

Prowadzę działalność gospodarczą jako osoba fizyczna w formie praktyki lekarskiej. W jednym z konkursów na świadczenia medyczne dla szpitali...

 

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »