Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Obowiązki związane z likwidacją spółki jawnej

Elżbieta Jędruczyk • Opublikowane: 2014-09-01

Spółka jawna (restauracja) nie prowadzi działalności od 31.12.2009 r. Uchwałę o rozwiązaniu spółki i rozpoczęciu likwidacji podjęto 26.09.2011 r. Wpis w KRS został dokonany dnia 22.02.2012 r. Muszę przeprowadzić likwidację od strony podatkowej. Spółka prowadziła KPiR.

  1. W jakiej formie i na kiedy mam sporządzić bilans rozpoczynający likwidację?
  2. W jakiej formie i na kiedy mam sporządzić remanenty likwidacyjne? Co będzie z artykułami spożywczymi, które już nie nadają się do spożycia?
  3. Czy zawiadomienie do US składa się oddzielnie?
  4. Na kiedy ma być sporządzony bilans kończący likwidację?
  5. Czy powinnam wiedzieć o jakichś innych obowiązkach związanych z likwidacją spółki?
Elżbieta Jędruczyk

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Zakres obowiązków związanych z likwidacją spółki obejmuje kilka aspektów – obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), odrębnie obowiązki wobec urzędu skarbowego związane z zaprzestaniem wykonywania czynności opodatkowanych (gdy podmiot był podatnikiem podatku od towarów i usług).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Ad 1. Zgodnie z art. 81 K.s.h. likwidatorzy sporządzają bilans na dzień rozpoczęcia i zakończenia likwidacji, przy czym w przypadku, gdy likwidacja trwa dłużej niż rok, sprawozdanie finansowe należy sporządzić na dzień kończący każdy rok obrotowy.

Sprawozdanie finansowe rozpoczynające likwidację należy sporządzić wg stanu na dzień podjęcia uchwały o likwidacji (w tym przypadku 26 września 2011 r.). Zgodnie z art. 101 K.s.h., jeżeli spółka osobowa (w tym spółka jawna) nie jest obowiązana do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przepisy kodeksu, które przewidują konieczność sporządzania sprawozdania finansowego, wykonuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzanie tego sprawozdania. Należałoby zatem na podstawie dostępnych danych (między innymi podsumowania księgi, inwentaryzacji, ewidencji środków trwałych, wyciągów bankowych) sporządzić w miarę możliwości sprawozdanie finansowe w formie zgodniej z ustawą o rachunkowości (wersja uproszczona).

Ad 2. Artykuły nienadające się do dalszego wykorzystania należałoby zlikwidować (sporządzić protokół likwidacji), tak aby remanent końcowy obejmował środki majątkowe, które mają faktyczną wartość rynkową. Remanent likwidacyjny dla celów podatku dochodowego sporządza się analogicznie jak remanent na koniec każdego roku obrotowego – z tą różnicą, że w tym przypadku spisowi podlega również wyposażenie. O zamiarze sporządzenia spisu należy powiadomić właściwy urząd skarbowy w terminie co najmniej 7 dni przed jego sporządzeniem. Remanent należy przeprowadzić na dzień likwidacji działalności, przy czym moim zdaniem należałoby uznać za ten moment dzień wykreślenia spółki z rejestru. Środki trwałe nie podlegają spisowi dla potrzeb podatku dochodowego; dla potrzeb sporządzenia sprawozdania finansowego można oczywiście taki spis również przeprowadzić – z uwagi jednak na to, że spółka nie podlega przepisom ustawy o rachunkowości, nie musi stosować w tym zakresie wytycznych wskazanych w ustawie. Do sprawozdania finansowego można moim zdaniem w tym przypadku przyjąć wartość wynikającą z ewidencji środków trwałych (oczywiście wartość netto, pomniejszoną o umorzenie).

Odrębną kwestią jest obowiązek sporządzenia spisu z natury dla potrzeb podatku od towarów i usług. Jeżeli spółka była podatnikiem tego podatku, proszę o kontakt. Z uwagi na to, że prowadzenia działalności gospodarczej zaprzestano dużo wcześniej przed datą otwarcia likwidacji, spis z natury należałoby sporządzić na dzień zakończenia tej działalności. W takim przypadku konieczne byłoby złożenie dodatkowego pisma (tzw. „czynny żal”) z uwagi na sporządzenie spisu po terminie. Dojdą również dodatkowe formalności związane z wyrejestrowaniem z podatku od towarów i usług.

Ad 3. Zgodnie z obowiązującą w tej chwili zasadą tzw. jednego okienka co do zasady organy podatkowe zostaną poinformowane o fakcie likwidacji spółki; jeżeli spółka była podatnikiem podatku VAT, proszę o informację (jak wyżej) – w takim przypadku należy ją wyrejestrować z tego podatku. Do urzędu należy zgłosić zamiar sporządzenia spisu (jak wyżej).

Ad 4. Bilans kończący likwidację należy sporządzić na dzień wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców.

Ad 5. Ewentualne inne obowiązki będą zależały od tego, czy spółka zatrudniała pracowników, czy była podatnikiem podatku od towarów i usług itd. Oczywiście zakończenie likwidacji należy zgłosić do KRS (zakładam, że to Pani wie).

*Stan prawny z dnia 14.08.2012 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Rozwiązanie dopiero co założonej spółki jawnej

Ja i kolega 10 stycznia złożyliśmy wniosek o zarejestrowanie spółki jawnej. Dzisiaj, to jest po 4 dniach, zmieniliśmy zdanie i chcemy tę...

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej

Dwóch wspólników prowadzi spółkę jawną. Jeden z nich z powodu poważnej choroby chce wystąpić ze spółki. Planuje złożyć pozew...

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Czy niejednogłośna uchwała podjęta przez wspólników spółki jawnej jest ważna? Czy większość głosów oznacza głosy wspólników, czy udziały...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}