Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nierówne udziały wspólników oraz podejmowanie uchwał w spółce jawnej

Marek Gola • Opublikowane: 2014-09-22

Czy niejednogłośna uchwała podjęta przez wspólników spółki jawnej jest ważna? Czy większość głosów oznacza głosy wspólników, czy udziały w spółce? Co w przypadku, jeśli jest dwóch wspólników, a ich udziały wynoszą 60/40 procent?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Ustosunkowując się do zadanego przez Pana pytania, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu spółek handlowych zwanego dalej K.s.h.

Poniższa odpowiedź została oparta na następujących faktach i ich prawnej ocenie. Z treści Pana pytania wynika, iż jest Pan zainteresowany odpowiedzią na nurtujące Pana pytanie w przedmiocie sposobu podejmowania uchwał w spółce jawnej przy założeniu, że spółka liczy zaledwie dwóch wspólników, a udziały wynoszą odpowiednio 60/40 procent.

W pierwszej kolejności podkreślić należy, iż Kodeks spółek handlowych nie reguluje procedury podejmowania uchwał w ramach spółki jawnej. W tym miejscu wskazać należy, iż istotne znaczenie będzie miał charakter spółki – spółka jawna jest spółką osobową. Z uwagi na powyższe, w przypadku braku postanowień w tym przedmiocie, w umowie spółki wydaje się (i takie też stanowisko przeważa w literaturze), że do podjęcia uchwały i to zarówno w sprawach przekraczających zwykłe czynności spółki (stosownie do treści art. 42 K.s.h.), jak też dla pozostałych czynności konieczna będzie jednomyślność wspólników. Powyższe stanowisko prezentuje m.in. prof. dr hab. dr. h.c. Stanisław Sołtysiński współautor Komentarza Kodeksu Spółek Handlowych (Seria: Duże Komentarze Becka, rok wydania 2013).

Każda umowa spółki jawnej może zawierać regulację procedury podejmowania uchwał w spółce. Jako, iż umowa spółki nie zawiera takich postanowień, wydaje się zasadnym przyjęcie koncepcji większościowej, która wymaga w tego rodzaju sytuacji jednomyślności.

Jako, iż jednomyślność nie jest praktyczna, zasadnym byłoby podjęcie na przyszłość prac nad zmianą umowy spółki właśnie w celu zmiany postanowień w zakresie regulacji procedury podejmowania uchwał w spółce jawnej. Zasadnym byłoby przyjęcie, iż podjęcie uchwały wymagałoby większości głosów. Jeżeli umowa nie stanowiłaby inaczej, większość głosów obliczałoby się według liczby wspólników głosujących za wnioskiem, a nie według wielkości reprezentowanych przez wspólników udziałów. Powyższe stanowi jedynie propozycję, albowiem większość mogłaby być także reprezentowana przez udziały kapitałowe dla poszczególnych wspólników.

Udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Reasumując, w przypadku braku postanowień umownych, które by regulowały procedurę podejmowania uchwał w spółce jawnej, z uwagi na jej osobowy charakter, założyć należy, iż wymagana jest jednomyślność przy podejmowaniu uchwał. W mojej ocenie z uwagi na powyższe, podjęta uchwała jest nieważna. Co prawda K.s.h. nie przewiduje, jak w przypadku spółek kapitałowych, możliwości zaskarżenia uchwały, ale wydaje się, iż zastosowanie w przedmiotowej sprawie, w razie sporu, znajdzie art. 189 K.p.c., który umożliwi wystąpienie do sądu z powództwem o ustalenie, że uchwała jest nieważna. Argumentem przemawiającym za tego rodzaju instytucją prawną jest pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 18 lutego 2010 r., sygn. akt II CSK 449/09, w którego tezie wskazano, iż „uchwała rady nadzorczej spółki akcyjnej o odwołaniu członka zarządu może być zaskarżona powództwem o stwierdzenie jej nieważności (art. 189 K.p.c. w zw. z art. 58 § 1 K.c.).”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Wyjście wspólnika ze spółki jawnej

Spółka jawna ma 4 wspólników. Jeden z nich jest wraz ze swoim małżonkiem wspólnikiem spółki cywilnej (osobny NIP i REGON, ale podobne...

 

Rozwiązanie spółki jawnej

Jak najłatwiej rozwiązać spółkę jawną ? Poza mną jest jeszcze jeden wspólnik. Chcemy zakończyć działalność. Firma ma zobowiązania...

 

Likwidacja spółki jawnej

Mamy zamiar zlikwidować spółkę jawną dwuosobową (wspólnik zajmie się inną pracą, ja chcę prowadzić dalej podobną firmę jako...

 

Przynależność do majątku osobistego zysków spółki jawnej

Przed ślubem otwarliśmy z narzeczoną spółkę jawną (ja mam 75%, żona 25%). Co roku otrzymujemy wypłatę części zysku, resztę inwestujemy...

 

Zbycie udziałów w spółce jawnej

Jestem jednym z trzech wspólników spółki jawnej (udziały 30%, 30%, 40%). Chcę zbyć 15% ze swoich 30% na rzecz pozostałych wspólników. Docelowy...

 

Działalność konkurencyjna wspólnika spółki jawnej

Spółka jawna prowadzi działalność produkcyjną. Jeden ze wspólników spółki kilka lat temu założył własną działalność jednoosobową...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »