Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nieodpłatna umowa-zlecenie

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-08-26

Chciałabym zatrudnić zięcia na nieodpłatną umowę-zlecenie w mojej firmie (byłby kierowcą, czas nienormowany i w zależności od potrzeb). Nie chcę zatrudniać go w innej formie, bo ma zajęcie komornicze. Czy takie rozwiązanie jest możliwe? Jakie są pułapki?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na początek wyjaśnię Pani kwestie zatrudnienia na podstawie umowy-zlecenie w relacji do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Generalnie art. 22 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.

Jeżeli zatem to Pani ustala czas i miejsce wykonywania pracy i Pani jest osobą kierującą pracą danej osoby, to mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, nawet jeśli nazwiemy to umową-zlecenie, umową o współpracę, o dzieło czy jakkolwiek inaczej.

§ 11 tego przepisu bowiem stanowi, że „zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy”.

ZUS ma prawo w ramach prowadzonej kontroli do oceny charakteru umowy o pracę i tym samym może uznać, iż umowa zlecenia jest tak naprawdę umową o pracę, i wydać decyzję ustalającą wysokość należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne. Byłoby to o tyle dotkliwsze, że doszedłby do tego obowiązek uregulowania odsetek od należnych składek, co tylko zwiększyłoby koszty.

Oczywiście do takiej sytuacji może nigdy nie dojść, ale ponieważ zgodnie z art. 86 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ZUS ma prawo prowadzić kontrolę, która obejmuje m.in. zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników, prawidłowość i rzetelność obliczania i wpłaty składek, to niestety ale może się zdarzyć, iż ZUS mógłby zakwestionować umowę-zlecenie i naliczyć wspomniane składki.

Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia także podlegają ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu, jeżeli zleceniobiorcy nie są uczniami gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych lub studentami poniżej 26 lat. Akurat, w przypadku umowy-zlecenia – nieodpłatnej takiego obowiązku nie ma. bo art. 18 ust 3 cytowanej ustawy stanowi, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorców ustala się zgodnie z ust. 1, jeżeli w umowie agencyjnej lub umowie-zlecenia albo w innej umowie o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie. W konsekwencji powyższego, jeśli wynagrodzenia nie przewidziano, nie ma też obowiązku uiszczenia składek ZUS.

Na szczęście w przypadku zięcia nie ma zagrożenia uznania go za osobę współpracującą, co wiązałoby się z obowiązkiem ponoszenia przez Panią takich samych składek ZUS jak za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, bo w myśl ustawy za osobę współpracującą, uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności lub wykonywaniu umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia.

Jeśli Pani zięć nie będzie pomagał Pani sporadycznie, od czasu do czasu, a stale (wydaje mi się, że w Pani przypadku tak właśnie może być), to niestety ale może być tak, że ZUS chciałaby jednak tę umowę oskładkować, dlatego też proszę wziąć pod uwagę 2 rozwiązania.

Pierwsze to zatrudnienie zięcia jednak na jakiś niewielką część etatu, np. 1/8, składki z tego tytułu będą niewielkie, jeśli ustali Pani wynagrodzenie na poziomie 1/8 najniższej krajowej, to nie będzie też podlegać egzekucji, więc odpadną przyczyny, dla których nie chce Pani zatrudnić zięcia na podstawie umowy o pracę w charakterze kierowcy. Napisała Pani, że jego czas pracy będzie nienormowany, ale to już jest kwestia wykazania tego w dokumentacji.

Drugie rozwiązanie to rzeczywiście nieodpłatna umowa-zlecenie. Dopuszczalna jest bowiem pomoc rodziny w prowadzeniu działalności gospodarczej i jeśli tylko w przypadku zięcia nie będzie ona przybierać charakteru umowy o pracę, nie będzie ryzyka, o którym wcześniej pisałam. Nie jest konieczne, aby umowa-zlecenie została zawarta na piśmie, przepisy nie przewidują takiego wymogu. Umowa może być zatem zawarta w dowolny sposób, także przez dorozumiane oświadczenia woli. Piszę o tym, obawiając się, że wybór formy pisemnej wiązał się będzie z tym, że trzeba opisać przedmiot umowy i jakieś warunki jej wykonywania, a to może być w pewnym sensie problematyczne i może ułatwić np. kontrolującym (oczywiście nie twierdzę, że tak będzie) weryfikację pomocy zięcia pod kątem ewentualnego zatrudnienia jednak w charakterze pracownika.

Generalnie jest możliwość zatrudnienia członka rodziny w firmie na podstawie umowy-zlecenia, umowa ta może być nieodpłatna, wówczas nie podlega obowiązku zapłaty składki ZUS i rodzi obowiązków podatkowych, nie ma obowiązku zawarcia jej w formie pisemnej tyle tylko, że to zleceniobiorca decyduje o miejscu i czasie, w którym będzie wykonywał powierzone mu umową obowiązki, a w tym przypadku tak nie będzie – jak rozumiem – i stąd moje obawy.

Dlatego też uważam, że zawarcie umowy-zlecenia na piśmie może ułatwić ustalenia, że jest to de facto umowa o pracę, bo tylko pod takim kątem, w mojej ocenie, istnieje ryzyko zastosowania tego rozwiązania.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przychody ze sprzedaży a zmiana formy prowadzonej działalności

Od kilku lat prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się na podstawie KPiR liniowo. W zeszłym roku przekroczyłam 1 200 000 euro przychodów...

 

Aspekty podatkowe przekazania przedsiębiorstwa w rodzinie

Przepisałam w akcie notarialnym darowizny całe przedsiębiorstwo (sklep) na córkę (nie płaciłam podatku od darowizn ani VAT-u). Jednak ona nie chce dalej...

 

Działająca firma mimo zawieszenia działalności

Mam następujący problem. Dwa lata temu zawiesiłem działalność gospodarczą. Jednak od pół roku do chwili obecnej prowadziłem tę działalność, ale...

 

Działalność pod adresem mieszkania kupionego w programie dopłat

Wraz z żoną mamy kredyt na mieszkanie, który jest współfinansowany z programu „Rodzina na swoim”. Niedawno otworzyłem działalność...

 

Wynajem mieszkania bez zmiany sposobu jego użytkowania

Od kilku lat wynajmuję mieszkanie firmie na działalność biurową. Odprowadzam podatki (ryczałt 8,5%), ale nie zmieniłam sposobu użytkowania mieszkania. Czy...

 

Budowa domu na sprzedaż, aspekty podatkowe

Chciałbym wspólnie z bratem zbudować dom w celu sprzedaży. Zastanawiam się, czy korzystniejsze jest założenie spółki z o.o. (jako...

 

Zakup kilku rowerów i otwarcie wypożyczalni

Chciałbym kupić kilka rowerów i je wynajmować. Czy muszę zakładać działalność gospodarczą? Czy istnieje inna możliwość legalnego wynajmu?

 

Portal internetowy a zarejestrowanie działalności

Zakładam portal internetowy – serwis ogłoszeniowy i chciałbym wiedzieć, jak będę musiał rozliczać się z fiskusem. Czy muszę od razu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »