Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Nadmiar obowiązków jednego ze wspólników

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2017-04-07

Jestem wspólniczką trzyosobowej spółki jawnej. Moi wspólnicy, bez mojej zgody, nie angażują się w działalność spółki, wszystkie czynności powierzając mnie (mam największy udział w spółce). W tym czasie spółka podwoiła swoje dochody. Wspólnicy nie chcą formalnie przekazać „praw i obowiązków” na mnie, chociaż taka możliwość jest zapisana w umowie. Czy poza złożeniem rezygnacji mogę coś jeszcze zrobić? Nadmieniam, że działalność jest prowadzona w lokalu jednego ze wspólników, a spółka odprowadza czynsz.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety Pani możliwości są ograniczone. Spółka jawna jako spółka osobowa opiera się na zgodnym współdziałaniu wspólników. Zaufanie, dobre relacje kupieckie są podstawą jej sprawnego funkcjonowanie. Brak tych elementów w zasadzie uniemożliwia jej funkcjonowanie i powinien być podstawą jej rozwiązania.

Powództwo o rozwiązanie spółki jawnej przez sąd z ważnych powodów wspólnik wnosi przeciwko wszystkim pozostałym wspólnikom jako stronom umowy spółki, która ma być rozwiązana. Udział samej spółki w takim procesie jest zbędny. Ważne powody, których zaistnienie ma uzasadniać powództwo, nie dają się zamknąć w ramy jakiegoś enumeratywnego katalogu. Przyjmuje się, że mogą być to albo przyczyny obiektywne, czyniące dalsze istnienie spółki nieracjonalnym bądź praktycznie niemożliwym (np. wykazana przyczynami strukturalnymi trwała niezdolność spółki do funkcjonowania na konkurencyjnym rynku), albo przyczyny subiektywne niezawinione, albo też przyczyny subiektywne zawinione

Gdy ważny powód zachodzi po stronie jednego ze wspólników, oznacza to, że nie można żądać wyłączenia ze spółki w ramach jednego postępowania kilku wspólników jednocześnie, ale trzeba takie powództwo zgłaszać oddzielnie w stosunku do każdego wspólnika. Prowadzi to do komplikacji np. w stanie faktycznym, gdy kilku wspólników składa powództwo o rozwiązanie spółki, a pozostali wspólnicy (pozwani) twierdzą, że ważny powód zachodzi po stronie wszystkich wspólników, będących stroną powodową w procesie. Literalne odczytanie art. 63 § 2 uniemożliwia uwzględnienie takiego powództwa wzajemnego w stosunku do wszystkich powodowych wspólników, lecz tylko w stosunku do jednego z nich.

Realizacja uprawnień przewidzianych w art. 63 § 2 może następować albo w trybie powództwa o wyłączenie wspólnika ze spółki, gdy po stronie powodowej występują wszyscy pozostali wspólnicy, albo w trybie powództwa wzajemnego, jeżeli został już wniesiony pozew o rozwiązanie spółki.

Oczywiście może Pani także wypowiedzieć umowę spółki. Wypowiedzenie umowy spółki przez wszystkich wspólników prowadzi z pewnością do rozwiązania spółki, natomiast wypowiedzenie jej tylko przez jednego albo niektórych wspólników może spowodować, że z woli pozostałych wspólników (co najmniej dwóch) spółka między nimi będzie trwać. Spółka będzie trwać nadal także wtedy, gdy w samej umowie spółki przewidziano, że wypowiedzenie spółki przez jednego bądź kilku wspólników, gdy w spółce pozostaje co najmniej dwóch jeszcze wspólników, powoduje, iż umowa spółki trwa nadal między wspólnikami, którzy jej nie wypowiedzieli. Podobnie rzecz ma się w przypadku wypowiedzenia umowy spółki przez wierzyciela wspólnika (por. art. 64). Wypowiedzenie umowy spółki jawnej przez wierzyciela wspólnika możliwe jest na warunkach określonych w art. 62 § 2.

Może być sporne, czy wypowiedzenia umowy spółki jawnej dokonuje się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Art. 23 Kodeksu spółek handlowych, czyli K.s.h. (forma pisemna umowy spółki jawnej pod rygorem nieważności), w zw. z art. 77 § 2 K.c., czyli Kodeksu cywilnego, (wymaganie formy pisemnej do wypowiedzenia umowy zawartej w formie pisemnej) w zw. z art. 2 K.s.h. (odesłanie do Kodeksu cywilnego) przemawiałyby za odpowiedzią twierdzącą. Natomiast art. 61 § 3 K.s.h. nie zastrzega dla wypowiedzenia formy pisemnej pod rygorem nieważności, co z kolei, na podstawie art. 73 § 1 K.c. w zw. z art. 2 K.s.h., prowadzi do wniosku, że forma ta jest zastrzeżona bez rygoru nieważności.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »