Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2021-06-11

Czy radny gminy nie narusza zapisów ustawy o samorządzie gminnym, jeśli posiada 10% udziałów w spółce z o.o. z kapitałem prywatnym, która od tejże gminy wynajmuje lokal użytkowy? Radny posiada tylko udziały, nie wchodzi w skład zarządu ani nie jest pełnomocnikiem spółki. Czy w takiej sytuacji radny naraża się na utratę mandatu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mandat radnego gminy a udział w spółce, która wynajmuje lokal od gminy

Więcej niż 10% udziałów radnego w spółce, gdzie gmina jest wspólnikiem

Zgodnie z art. 24 f ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym – radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady gminy, a w razie ich niezbycia nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i dwóch lat po jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu, prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

Zatem niewątpliwie tego przepisu nie narusza posiadanie więcej niż 10% udziałów w spółce o kapitale prywatnym. Nie jest dozwolone posiadanie pakietu większego niż 10% w spółce, gdzie gmina lub inna gminna osoba prawna jest wspólnikiem, względnie gdzie wspólnikiem jest przedsiębiorca inny niż gminna osoba prawna, w której jednak uczestniczy czy to gmina, czy inna gminna osoba prawna.

Napisał Pan, że posiada tylko 10% udziałów, a zgodnie z literalnym brzmieniem przywołanego przepisu intencją ustawodawcy byłoby zakazanie posiadania udziałów lub akcji przekraczających pakiet 10%, tak więc już z tego względu – nawet gdyby pozostałe fakty, które Pan podał, odpowiadały przepisowi – nie podlegałby Pan jego dyspozycji.

Poza tym przepis dotyczy konkretnych spółek, gdzie wspólnikami jest podmiot o charakterze gminnym, że tak to ujmę. W opisanej sytuacji nic takiego nie ma miejsca, zaś samo wynajmowanie od gminy lokalu nie oznacza, że spółka o kapitale prywatnym podlega pod zakres obowiązywania art. 24 f ust. 5 ustawy.

Prowadzenie przez radnego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy

Natomiast art. 24 f ust. 1 ustawy stanowi, że radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Tutaj orzecznictwo, które poniżej cytuję, jest dość restrykcyjne i najem lokalu od gminy jest wykorzystywaniem mienia komunalnego:

W wyroku z dnia 25 marca 2014 r. sygn. II OSK 415/14 (dostępny [w:] CBOSA) Naczelny Sąd Administracyjny zawarł stanowisko, że jeżeli radny zawarł z gminą umowę dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy, uzyskując w ten sposób tytuł prawny o charakterze obligacyjnym do nieruchomości gminnej, zaś w czasie trwania umowy dzierżawy gmina bez rozwiązania tej umowy nie mogła zawierać z innymi podmiotami umów dzierżawy, należy uznać, że w tych okolicznościach została spełniona norma określona w art. 24 f ust. 1 u.s.g., a użytkowane przez radnego mienie gminne wyłączone jest z powszechnej dostępności.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 września 2016 r., II OSK 1269/16:

W sytuacji gdy radny jako wspólnik w spółce partnerskiej, której siedziba mieści się w budynku publicznej przychodni, stanowiącej majątek gminy, wykorzystuje mienie komunalne, stanowi to naruszenie zakazu określonego w art. 24 f ust. 1 u.s.g. polegającego na prowadzeniu działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy.

Jednak skoro Pan nie prowadzi tej działalności sam lub wspólnie z innymi osobami, a więc w formie spółki cywilnej, więc też ten zakaz Pana nie dotyczy. W nauce prawa podkreśla się, że jeśli zaś chodzi o przedsiębiorców będących osobami prawnymi (np. spółdzielnie czy stowarzyszenia), to ich członkowie nie mają z samego faktu członkostwa prawa prowadzenia spraw takiego przedsiębiorcy, a zatem również i ich nie dotyczy zakaz zawarty w art. 24 f ust. 1, chyba że obejmują funkcje w zarządzie tych przedsiębiorców albo stają się ich przedstawicielami (np. kuratorami) lub pełnomocnikami (np. przez sprawowanie prokury).

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »