Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Likwidacja spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-07-28

Chciałbym zlikwidować spółkę z o.o. Problem w tym, że mieszkam za granicą, a jako adres spółki podany jest adres mojego byłego wspólnika, do którego nie mam zaufania. Co mogę zrobić?

 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W sytuacji, którą Pan opisał, w przypadku braku zaufania do osoby odbierającej przesyłki, można ten problem rozwiązać na dwa sposoby.

Po pierwsze może Pan zmienić siedzibę spółki na inny adres w mieście, w którym ma ona swoją siedzibę. Trzeba bowiem przy okazji wyjaśnić, że zgodnie z art. 41 Kodeksu cywilnego (w skrócie: K.c.), który ma zastosowanie także do siedziby spółek prawa handlowego z uwagi na brzmienie art. 2 Kodeksu spółek handlowych (w skrócie: K.s.h.), jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający. Tak więc siedzibą spółki nie jest konkretny adres, tj. ulica, numer budynku i lokalu, a jedynie miejscowość (Kielce, Warszawa, Radom itd.). Jeśli zatem ma Pan możliwość przeniesienia spółki pod inny adres, można tego dokonać, jak jednak Panu zapewne wiadomo, wiąże się to ze zgłoszeniem tego faktu do Krajowego Rejestru Sądowego, więc chyba nie ma tak naprawdę sensu korzystać z tej możliwości – choć ona z pewnością istnieje, dlatego też o niej wspominam.

Znacznie prościej chyba będzie przeprowadzić proces likwidacji spółki z o.o., korzystając z pomocy pełnomocnika, najlepiej profesjonalnego – czyli adwokata lub radcy prawnego, który nie tylko będzie odbierał za Pana przesyłki, lecz także może w Pańskim imieniu wypełniać druki itd.

Jeżeli zatem został już wszczęty proces likwidacji spółki z o.o. i został Pan ustanowiony likwidatorem, to może Pan udzielić pełnomocnictwa. Zgodnie bowiem z art. 95 § 1 K.c. z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela.

Przepisy K.s.h. dotyczące likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie wymagają osobistego działania likwidatora, może on działać skutecznie przez pełnomocnika, z pomocy takiego zatem może Pan z powodzeniem skorzystać. Jeżeli zaś go Pan ustanowi, to wówczas zgodnie z treścią art. 133 Kodeksu postępowania cywilnego (w skrócie: K.p.c.), którego treść poniżej w pełni przytaczam, sąd rejestrowy musi doręczać pisma na adres tego właśnie pełnomocnika:

„§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma ona zdolności procesowej – jej przedstawicielowi ustawowemu.

§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych do rejestru sądowego na podstawie odrębnych przepisów, doręcza się na adres podany w rejestrze, chyba że strona wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni wpisany adres został wykreślony jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego adresu, adres wykreślony jest uważany za adres podany w rejestrze.

§ 2b. (uchylony).

§ 3.Jeżeli ustanowiono pełnomocnika procesowego lub osobę upoważnioną do odbioru pism sądowych, doręczenia należy dokonać tym osobom. Jednakże Skarbowi Państwa doręczenia dokonuje się zawsze w sposób określony w § 2”.

Wszystkie formularze składane do Krajowego Rejestru Sądowego zawierają specjalne rubryki na dane pełnomocnika, w tym adresowe, celem właśnie ustalenia, na jaki adres ma być kierowana korespondencja.

Dlatego też jeśli ustanowi Pan (już jako likwidator spółki) pełnomocnika, uniknie Pan doręczeń na adres siedziby spółki do byłego wspólnika. Jeśli nie ma Pan nikogo znajomego czy godnego polecenia z tej branży, my oczywiście możemy wyświadczyć taką usługę.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Zbycie lub zastawienie udziałów w spółce z o.o.

Posiadam 50% udziałów w spółce z o.o. podobnie jak i drugi wspólnik, ponieważ spółka jest dwuosobowa. Oboje jesteśmy członkami zarządu...

 

Złożenie oświadczenia o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o.

Proszę mi wskazać, gdzie mogę złożyć oświadczenie o rezygnacji z funkcji prokurenta spółki z o.o. (nie jestem członkiem zarządu). Zarząd...

 

Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki z o.o. wobec ZUS

Jestem członkiem zarządu spółki z o.o., która ma znaczne zaległości płatnicze wobec ZUS. Przygotowuję wniosek o upadłość. Czy...

 

Usunięcie wspólnika większościowego ze spółki z o.o.

Jak usunąć wspólnika (prezesa zarządu), który posiada 51% udziałów i który prowadzi działalność konkurencyjną i działa na szkodę spółki?...

 

Kontrola w spółce z o.o.

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., w której prawdopodobnie dochodzi do nadużyć. Mieszkam i pracuję za granicą, wkrótce przyjeżdżam do...

 

Nabycie odziedziczonych udziałów w spółce z o.o.

Zmarł mój wspólnik i członek zarządu spółki z o.o., który posiadał 60% udziałów, ja mam 40% i też jestem w zarządzie. Spadek...

 

Przeniesienie własności działki do spółki z o.o.

Mam działkę – jako majątek małżeński wspólny. Kupiliśmy ją z żoną ponad 5 lat temu i chcę pobudować tam segmenty mieszkaniowe na...

 

Rozporządzenie udziałami w spółce z o.o. na wypadek śmierci

Osoba będąca wspólnikiem w spółce z o.o. posiada x udziałów. Ta osoba chce za życia rozporządzić udziałami na wypadek śmierci i komuś je...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »