Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-08-12

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może podpisać umowę o pracę z jednym ze wspólników i czy trzeba w tej sytuacji zmienić zapisy w KRS, a jeśli tak, to jakie?

Tomasz Krupiński

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Sama kwestia zatrudnienia wspólnika leży w gestii organu uprawnionego do reprezentacji spółki, czyli zarządu. Problem komplikuje się w przypadku zatrudnienia członka zarządu. Odniesieniem jest art. 210 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z jego treścią „w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Członek zarządu nie może bowiem zawierać umowy z samym sobą ani też z innymi członkami zarządu jako reprezentantami spółki. Jako wyjątkowy komentowany przepis nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W umowach między spółką a członkami zarządu, a także w sporach zarządu z nimi spółkę mogą reprezentować bądź rada nadzorcza, bądź pełnomocnicy. Ponieważ ustawa wyraźnie wymienia tylko radę nadzorczą, przeto z wykładni gramatycznej wynika, że spółki nie może reprezentować komisja rewizyjna. Pełnomocnik może być powołany wtedy tylko, gdy brak jest w spółce rady nadzorczej (komisji rewizyjnej). Przyjąć zatem można, że pełnomocnika może powołać zgromadzenie wspólników także wtedy, gdy spółka posiada wymienione wyżej organy nadzorcze. Z brzmienia powołanego przepisu wynika natomiast jednoznacznie, że uprawnionym do powołania pełnomocnika jest wyłącznie zgromadzenie wspólników.

Pełnomocnik do reprezentowania spółki w umowie albo sporze z członkiem zarządu może być ustanowiony wyłącznie uchwałą zgromadzenia wspólników. Wynika z tego, że pełnomocnik ten, po pierwsze, nie może być wskazany już w samej umowie spółki. Po drugie, nie jest dopuszczalne ustanowienie tego pełnomocnika w trybie art. 227 § 2, czyli uchwałą wspólników poza zgromadzeniem (tak J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 410, który słusznie spostrzega, że nie wiadomo, jakimi motywami kierował się ustawodawca, wyłączając tu tryb określony w art. 227 § 2). Przykładem odmiennego uregulowania podobnej kwestii jest art. 253 § 1, który przewiduje, że pełnomocnik do reprezentowania spółki w procesie o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały wspólników może być powołany uchwałą wspólników (a więc także w trybie art. 227 § 2), a nie tylko uchwałą zgromadzenia. Pełnomocnictwo wynikające ze stosownej uchwały zgromadzenia wspólników może być pełnomocnictwem do poszczególnej czynności (np. do zawarcia konkretnej umowy), ale może też być pełnomocnictwem rodzajowym (np. do zawierania wszystkich umów cywilnoprawnych z członkami zarządu). Nie jest więc uzasadniony pogląd R. Pabisa (Spółka z o.o., s. 235), że za niedopuszczalne należy uznać powołanie pełnomocnika do stałego reprezentowania spółki wobec członków zarządu bądź w odniesieniu do czynności określonego rodzaju, gdyż – zdaniem tego autora – pełnomocnictwo powinno być udzielone każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej czynności. Takiego zastrzeżenia rodzaju pełnomocnictwa, tj. że można udzielić tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, art. 210 § 1 jednak nie wprowadza (podobnie J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 409–410).

Co do zasady uchwała zgromadzenia wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1, powinna być wpisana do księgi protokołów, o której mowa w art. 248 (forma pisemna uchwały).

Przy ustanowieniu pełnomocnika należy dokonać zgłoszenia do KRS. Wypełnić należy formularz KRS ZL – dotyczący ustanowienia pełnomocnika spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}