Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2015-08-12

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może podpisać umowę o pracę z jednym ze wspólników i czy trzeba w tej sytuacji zmienić zapisy w KRS, a jeśli tak, to jakie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Sama kwestia zatrudnienia wspólnika leży w gestii organu uprawnionego do reprezentacji spółki, czyli zarządu. Problem komplikuje się w przypadku zatrudnienia członka zarządu. Odniesieniem jest art. 210 Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z jego treścią „w umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników”.

Członek zarządu nie może bowiem zawierać umowy z samym sobą ani też z innymi członkami zarządu jako reprezentantami spółki. Jako wyjątkowy komentowany przepis nie może podlegać wykładni rozszerzającej. W umowach między spółką a członkami zarządu, a także w sporach zarządu z nimi spółkę mogą reprezentować bądź rada nadzorcza, bądź pełnomocnicy. Ponieważ ustawa wyraźnie wymienia tylko radę nadzorczą, przeto z wykładni gramatycznej wynika, że spółki nie może reprezentować komisja rewizyjna. Pełnomocnik może być powołany wtedy tylko, gdy brak jest w spółce rady nadzorczej (komisji rewizyjnej). Przyjąć zatem można, że pełnomocnika może powołać zgromadzenie wspólników także wtedy, gdy spółka posiada wymienione wyżej organy nadzorcze. Z brzmienia powołanego przepisu wynika natomiast jednoznacznie, że uprawnionym do powołania pełnomocnika jest wyłącznie zgromadzenie wspólników.

Pełnomocnik do reprezentowania spółki w umowie albo sporze z członkiem zarządu może być ustanowiony wyłącznie uchwałą zgromadzenia wspólników. Wynika z tego, że pełnomocnik ten, po pierwsze, nie może być wskazany już w samej umowie spółki. Po drugie, nie jest dopuszczalne ustanowienie tego pełnomocnika w trybie art. 227 § 2, czyli uchwałą wspólników poza zgromadzeniem (tak J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 410, który słusznie spostrzega, że nie wiadomo, jakimi motywami kierował się ustawodawca, wyłączając tu tryb określony w art. 227 § 2). Przykładem odmiennego uregulowania podobnej kwestii jest art. 253 § 1, który przewiduje, że pełnomocnik do reprezentowania spółki w procesie o uchylenie albo stwierdzenie nieważności uchwały wspólników może być powołany uchwałą wspólników (a więc także w trybie art. 227 § 2), a nie tylko uchwałą zgromadzenia. Pełnomocnictwo wynikające ze stosownej uchwały zgromadzenia wspólników może być pełnomocnictwem do poszczególnej czynności (np. do zawarcia konkretnej umowy), ale może też być pełnomocnictwem rodzajowym (np. do zawierania wszystkich umów cywilnoprawnych z członkami zarządu). Nie jest więc uzasadniony pogląd R. Pabisa (Spółka z o.o., s. 235), że za niedopuszczalne należy uznać powołanie pełnomocnika do stałego reprezentowania spółki wobec członków zarządu bądź w odniesieniu do czynności określonego rodzaju, gdyż – zdaniem tego autora – pełnomocnictwo powinno być udzielone każdorazowo w odniesieniu do poszczególnej czynności. Takiego zastrzeżenia rodzaju pełnomocnictwa, tj. że można udzielić tylko pełnomocnictwa do poszczególnej czynności, art. 210 § 1 jednak nie wprowadza (podobnie J.P. Naworski, w: R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, Komentarz, t. II, s. 409–410).

Co do zasady uchwała zgromadzenia wspólników o ustanowieniu pełnomocnika, o którym mowa w art. 210 § 1, powinna być wpisana do księgi protokołów, o której mowa w art. 248 (forma pisemna uchwały).

Przy ustanowieniu pełnomocnika należy dokonać zgłoszenia do KRS. Wypełnić należy formularz KRS ZL – dotyczący ustanowienia pełnomocnika spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Kontrola w spółce z o.o.

Jestem wspólnikiem spółki z o.o., w której prawdopodobnie dochodzi do nadużyć. Mieszkam i pracuję za granicą, wkrótce przyjeżdżam do...

 

Objęcie funkcji wiceprezesa zarządu zadłużonej spółki

Sąd nie ogłosił upadłości spółki z o.o. po wniosku, który został złożony z powodu zaległości w ZUS w płatności składek....

 

Zmiana zarządu spółki a pełnomocnictwo

Pracuję w spółce z o.o. i posiadam pełnomocnictwa do załatwienia pewnych spraw np. w US czy ZUS, w kontaktach z bankami. Spółka...

 

Pozwanie członka zarządu spółki z o.o.

Spółka z o.o. wzięła kredyt na rozwinięcie działalności w 2013 r., ale po roku przestała go spłacać. Jako wspólnik spółki zostałem...

 

Przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Prowadzę działalność gospodarczą, zatrudniam jednego pracownika, żona pracuje na etacie. Chciałbym obniżyć koszty ZUS, zakładając spółkę z o.o....

 

Zadłużona spółka z o.o.

Przejąłem kilka lat temu zadłużoną firmą, tworząc spółkę z o.o. z pewną osobą. Przez kilka miesięcy wszystko działało dobrze, ale potem...

 

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Występuje taki oto schemat działania: osoba prawna A, działająca w formie spółki z o.o., jest udziałowcem w innej osobie prawnej B (także...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »