Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-07-28

Czy osoba, u której zdiagnozowano chorobę alkoholową, może być członkiem zarządu spółki z o.o. i kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Ogólny przepis dotyczący wymagań co do członków zarządu można znaleźć w ustawie Kodeks spółek handlowych (w skrócie: K.s.h.). W myśl art. 18 § 1 i 2 K.s.h. członkiem zarządu może być tylko osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem nie może być także osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy. Chodzi tu zatem o zakaz zajmowania stanowisk przez osoby, które popełniły przestępstwa przeciwko życiu, wolności, wolności seksualnej i obyczajowości itp. Alkoholizm oczywiście w żadnym razie nie jest przestępstwem.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W zakresie zaś precyzyjnie kierownika zakładu opieki zdrowotnej ustawa o działalności leczniczej w zasadzie w art. 49 wspomina jedynie, że w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą przeprowadza się konkurs na stanowisko kierownika. Bardziej precyzyjnie warunki, jakie on musi spełniać, można ustalić na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą. Stosownie do jego § 12 kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

  1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
  2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska, a kandydaci na stanowiska, z którymi wiąże się posiadanie prawa wykonywania zawodu, dokument potwierdzający to prawo;
  3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
  4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
  5. kopie dokumentów, o których mowa w pkt 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem; na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
  6. zaświadczenie o niekaralności.

Z kolei § 13 cytowanego rozporządzenia mówi, iż w trakcie rozpatrywania zgłoszonych kandydatur komisja konkursowa w toku rozmowy z kandydatem może wymagać, aby kandydat wykazał się stosowną wiedzą, w tym w stosunku do kandydatów na stanowisko kierownika podmiotu leczniczego, zastępcy kierownika podmiotu leczniczego oraz naczelnej pielęgniarki albo przełożonej pielęgniarek – wiedzą i umiejętnościami związanymi z zarządzaniem podmiotem leczniczym; wiedzę tę sprawdza komisja konkursowa albo wyznaczeni przez przewodniczącego komisji jej członkowie. 

Brzmienie tych przepisów pozwala przyjąć, iż od kandydata na kierownika zakładu opieki zdrowotnej można wymagać jedynie kwalifikacji zawodowych, prawa do wykonywania zawodu, określonych umiejętności. Przepisy nie statuują żadnych innych warunków typu taki, a nie inny stan zdrowia. Konkurs ma służyć jedynie weryfikacji wiedzy i umiejętności. W mojej zatem opinii alkoholizm nie stanowi bezpośredniej przyczyny zdyskwalifikowania kandydata na to stanowisko. Co prawda, nie można wykluczyć, że komisja konkursowa, mając do wyboru różnych kandydatów, może pośrednio się kierować tym faktem przy wyborze, ale nie sposób uznać, aby istniała podstawa prawna do uznania, że osoba z chorobą alkoholową nie może być kierownikiem zakładu czy też ogólnie członkiem zarządu spółki kapitałowej. Przepisy takich ograniczeń nie zawierają.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}