Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Koszty zamknięcie działalności gospodarczej

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-11-05

Prowadzę działalność gospodarczą – hotel. Zatrudniam 7 pracowników. Jakie koszty będę musiał ponieść w związku z tym i czy będę musiał zapłacić podatek od wartości budynków?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pisze Pan o zwolnieniu 7 pracowników z hotelu, nie wiem, ilu pracowników Pan zatrudnia generalnie, ale jeżeli więcej niż 20, mogą mieć zastosowanie przepisu ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Co do zasady, zgodnie z art. 1 tejże ustawy „stosuje się w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, w drodze wypowiedzenia dokonanego przez pracodawcę, a także na mocy porozumienia stron, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

– zwanego dalej »grupowym zwolnieniem«”.

Aczkolwiek istnieje też art. 10 tej ustawy, który ma zastosowanie nawet do zwolnienia jednego pracownika, a zatem tym bardziej 7. Otóż stanowi on, że „przepisy art. 5 ust. 3–7 i art. 8 stosuje się odpowiednio w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron, a zwolnienia w okresie nieprzekraczającym 30 dni obejmują mniejszą liczbę pracowników niż określona w art. 1”.

Wspominam o tym, bo art. 8 przewiduje właśnie odprawy pieniężne dla pracowników zwalnianych z przyczyn ekonomicznych. Cytuję ów przepis: „pracownikowi, w związku z rozwiązaniem stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości:

1) jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 2 lata;

2) dwumiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy od 2 do 8 lat;

3) trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy ponad 8 lat”.

Wyjaśnię jeszcze przy okazji, że przyczyny takich zwolnień mogą mieć zróżnicowany charakter, począwszy od ekonomiczno-finansowych, poprzez organizacyjno-strukturalne, skończywszy na technologiczno-ekologicznych.

Natomiast w zakresie podatku dochodowego sytuacja wygląda w ten sposób, że zgodnie z art. 27 ust 3a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w razie likwidacji działalności gospodarczej (ale całej, nie tylko np. zawężenia działalności gospodarczej do przykładowo 1 z 2 hoteli), w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika ze spółki niebędącej osobą prawną, sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności gospodarczej nie spowoduje powstania przychodu, jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności prowadzonej samodzielnie do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat (przy założeniu, że odpłatne zbycie nie nastąpi w wykonaniu działalności gospodarczej – art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym). Wcześniejsza sprzedaż będzie rodziła niestety obowiązek podatkowy w podatku dochodowym.

Zawężenie, ograniczenie działalności gospodarczej o tylko jeden z hoteli jest natomiast neutralne w podatku dochodowym, nie sporządza się wykazu majątku, gdyż w przepisach mowa jest o takim obowiązku tylko w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, a nie zmniejszeniu zakresu działalności gospodarczej. Wtedy takie składniki majątku wycofuje się tylko z prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Skutki ogłoszenia upadłości działalności gospodarczej

Mój bratanek prowadzi działalność gospodarczą, ma długi wobec urzędu skarbowego i ZUS-u. Naczelnik Urzędu Skarbowego wystąpił do sądu z wnioskiem o...

 

Zadłużenie firmy z branży budowlanej

Zajmuję się budowlanką, lecz teraz jest słaby okres na zamówienia. Wpadłem w zadłużenie, nie mam pieniędzy na bieżące płatności w stosunku do...

 

Przekazanie firmy synowi

Jak korzystnie przekazać firmę synowi? Konkretnie jest to działalność gospodarcza, w której zatrudniam 5 osób. Syn będzie ją prowadził, wykonując...

 

Czy jest możliwe prowadzenie dwóch działalności tego samego rodzaju przez oboje małżonków?

Od kilkunastu lat prowadzę firmę handlową. Z początkiem tego miesiąca żona zarejestrowała na siebie firmę zajmującą się dokładnie taką samą...

 

Prowadzenie działalności podczas urlopu zdrowotnego

Jestem nauczycielką w szkole. Przechodzę na urlop dla poratowania zdrowia z powodu chorób gardła. Prowadzę też działalność w innym zakresie....

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »