Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Korzystny leasing samochodu osobowego na firmę

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-09-25

Proszę o poradę w sprawie leasingu samochodu osobowego na firmę. Prowadzę działalność gospodarczą, w swojej firmie posiadam 5 samochodów ciężarowych. Na stanie firmy nie mam żadnego auta osobowego. Jaki rodzaj leasingu byłby dla mnie korzystny, tak abym mogła spokojnie odliczać pełne raty? A może wynajem auta byłby korzystniejszy?

Marcin Sądej

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Analiza podatkowa leasingu samochodu osobowego

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>


Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego leasing to umowa, w której finansujący (zwany również leasingodawcą) zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu (zwanemu również leasingobiorcą) do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. W świetle prawa podatkowego można wyróżnić dwa rodzaje leasingu: operacyjny oraz finansowy.

1 .Leasing operacyjny


Cechą charakterystyczną leasingu operacyjnego samochodów osobowych jest to, że samochody te stanowią środki trwałe finansującego (firmy leasingowej), przez którego są amortyzowane. W takim przypadku opłaty ustalone w umowie leasingu samochodu osobowego, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy leasingu stanowią przychód finansującego i odpowiednio koszt uzyskania przychodów korzystającego.

Należy również odnieść się do kwestii różnego statusu podatnika w świetle podatku VAT. Poniżej przedstawiono możliwe scenariusze dla leasingodawcy. W przypadku:

  1. VAT z faktur dokumentujących świadczenie usług leasingu samochodu osobowego podlega odliczeniu w całości – podatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodu, a więc opłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów w kwotach netto. Dotyczy to przede wszystkim umów leasingu samochodów, które na gruncie VAT uważane są za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika, a w konsekwencji uprawniają do pełnych odliczeń.
  2. VAT z faktur dokumentujących świadczenie usług leasingu samochodu osobowego podlega odliczeniu w części –podatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu w części w jakiej nie podlega odliczeniu, a więc opłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów w kwotach częściowo brutto. Dotyczy to sytuacji, gdy samochód osobowy leasingowany jest przez czynnego podatnika VAT, który wykorzystuje go zarówno do wykonywania czynności opodatkowanych, jak i zwolnionych. W przypadkach takich prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur leasingowych przysługuje częściowo tj. w 50%.
  3. Podatek VAT z faktur dokumentujących świadczenie usług leasingu samochodu osobowego nie podlega odliczeniu – podatek ten stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, a więc opłaty te stanowią koszty uzyskania przychodów w kwotach brutto. Dotyczy to sytuacji, gdy leasingobiorcami są podatnicy VAT korzystający z tzw. zwolnienia podmiotowego lub podatnicy VAT wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku.

Wszelkie koszty związane z leasingiem samochodów osobowych w przypadku podatników rozliczających koszty metodą kasową stanowią koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia, czyli w momencie wystawiania przez firmy leasingowe faktur dokumentujących te koszty. Podobnie ma się rzecz, jeśli chodzi o koszty rat leasingowych (oraz inne koszty związane z leasingiem ponoszone w trakcie trwania umowy leasingu) ponoszone przez podatników rozliczających

koszty metodą memoriałową.

2. Leasing finansowy


Leasing finansowy cechuje się tym, że samochody te stanowią środki trwałe korzystającego (leasingobiorcy), przez którego są amortyzowane, niezależnie od czasu trwania użytkowania.

W takich przypadkach do przychodów finansującego i odpowiednio do kosztów uzyskania przychodów korzystającego nie zalicza się opłat ustalonych w umowie leasingu samochodu osobowego, ponoszonych przez korzystającego w podstawowym okresie umowy leasingu (przychodami finansującego oraz kosztami uzyskania przychodów korzystającego są jedynie części odsetkowe rat leasingowych).

Wartość początkową samochodów osobowych amortyzowanych przez korzystającego stanowi cena ich nabycia (przez co należy rozumieć sumę kapitałowych części opłat leasingowych), powiększona o koszty związane z wzięciem w leasing samochodu używanego naliczone do dnia przekazania samochodu do używania (np. koszty rejestracji samochodu osobowego).

Dodać należy, że – w przeciwieństwie do sytuacji istniejącej przy leasingu operacyjnym – w przypadku leasingu finansowego samochodów osobowych zastosowanie ma przepis mówiący iż, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia leasingowanych samochodów osobowych w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro (przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania). Powoduje to, że w przypadku samochodów osobowych o wartości przekraczającej równowartość 20.000 euro zdecydowanie korzystniejszą podatkową formą leasingu jest leasing operacyjny.

3. Najem


W przypadku najmu mamy do czynienia z następującymi skutkami podatkowymi:


  1. odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje zawsze finansujący (firma leasingowa);
  2. w trakcie trwania umowy leasingu kosztami uzyskania przychodów korzystającego będą tylko wydatki z tytułu używania samochodu (ale nie opłat leasingowych) stanowiące wynik przemnożenia przebiegu wynikającego z prowadzonego dla tego samochodu osobowego oraz tzw. kilometrówki;
  3. przy ewentualnym wykupie samochodu z leasingu finansujący (firma leasingowa) nie będzie mogła zastosować ceny niższej od wartości rynkowej kosztem uzyskania tego przychodu będą wydatki na nabycie samochodu pomniejszone o dokonane odpisy amortyzacyjne.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}