Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kontrola w spółce komunalnej

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-07-15

W spółce komunalnej będącej jednocześnie spółką prawa handlowego (sp.z o.o.) na wniosek burmistrza pełniącego funkcję zgromadzenia wspólników (100% udziałów w spółce jest w posiadaniu miasta) przeprowadzono kontrolę. Inspektorzy urzędu miasta objęli również kontrolą działalność rady nadzorczej. W wyniku kontroli postawiono radzie nadzorczej zarzut, że w akcie założycielskim spółki nie dokonano aktualizacji kodów PKD , które zostały podane do KRS. Jaki organ w spółce z o.o.jest odpowiedzialny za dokonanie ww. czynności? Czy taka kontrola działalności organu nadzorczego w sp.z o.o. jest w świetle prawa dopuszczalna?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Panią stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowią: ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (zwana dalej: u.g.k.), rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwany dalej: K.s.h.).

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z odpowiedzialnością za niezaktualizowanie kodów PKD w spółce komunalnej.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż brak jest definicji legalnej pojęcia spółki komunalnej. Przyjmuje się, iż jest nią spółka prawa handlowego, której udziały należą do gminy oraz innych jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 2 u.g.k. gospodarka komunalna może być prowadzona przez jednostki samorządu terytorialnego w szczególności w formach samorządowego zakładu budżetowego lub spółek prawa handlowego. Na gruncie art. 9 ust. 1 u.g.k. jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyć spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępować do takich spółek.

W spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego działa rada nadzorcza. Do rad nadzorczych w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy. Kadencja członka rady nadzorczej w spółkach z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego trwa 3 lata (art. 10a u.g.k.).

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi. W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu(art. 212 ust. 1 k.s.h.). Jednak zgodnie z art. 213 §:

„1. Umowa spółki może ustanowić radę nadzorczą lub komisję rewizyjną albo oba te organy.

§ 2. W spółkach, w których kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

§ 3. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników”.

Tak więc rozróżnienia wymaga sytuacja, w której kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych od tej z niższym kapitałem. W przypadku tej pierwszej spółki sytuacja jest jasna, ponieważ rada nadzorcza lub komisja rewizyjna jest organem obligatoryjnym. Sytuacja komplikuje się w stosunku do tej drugiej spółki, gdzie niezbędnym jest dokonanie analizy umowy konkretnej spółki.

O zakazie łączenia stanowisk w radzie nadzorczej lub komisji rewizyjnej stanowi wprost art. 214 K.s.h.:

„§ 1. Członek zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w spółce główny księgowy, radca prawny lub adwokat nie może być jednocześnie członkiem rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do innych osób, które podlegają bezpośrednio członkowi zarządu albo likwidatorowi.

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do członków zarządu i likwidatorów spółki lub spółdzielni zależnej”.

Sama rada nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób powoływania lub odwoływania członków rady nadzorczej (art. 215 K.s.h.).

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) , zgodnie z którym przekwalifikowanie kodów PKD powinno zostać dokonane do końca 31 grudnia 2009 r. Od dnia 1 grudnia 2014 roku, na mocy ustawy z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, dokonano ograniczenia PKD do 10 pozycji. Okoliczność ta rodzi obowiązek zmiany wpisu do KRS w terminie 5 lat od wejścia jej w życie.

Zgodnie z art. 47 ustawy o KRS:

„1. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać dane wymienione w art. 38 pkt 1 i 2a–15, art. 39 i 40 oraz w art. 44, a także ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

2. Podmioty, na których wniosek został dokonany wpis danych, o których mowa w art. 38 pkt 1a, mają obowiązek zgłaszać zmianę tych danych”.

Za zmiany i ich zgłoszenia odpowiada Zarząd spółki. Również Zarząd spółki dokonuje zgłoszenia zmiany umowy spółki zarząd do sądu rejestrowego (art. 256 § 1 K.s.h.). Wskazać należy, iż zmiana kodów PKD nie wymaga zmiany umowy spółki.

W przypadku zaniechania zgłoszenia zmian w rejestrze może dojść do wszczęcia tzw. postępowania przymuszającego. W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia - wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin(art. 24 ust. 1 ustawy o KRS).

W przypadku wszczęcia postępowania przymuszającego (art. 22 ustawy o KRS) sąd może wymierzyć grzywnę organowi upoważnionemu do reprezentacji (zarządowi), w razie braku takiego organu sąd może wyznaczyć dodatkowy termin na jego powołanie. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę.

Odpowiadając krótko na Pani pytania, za dokonanie zmiany PKD spółce z o.o. odpowiedzialny jest zarząd. Rada nadzorcza jest niezależnym organem spółki dokonującym kontroli prawidłowości jej funkcjonowania. W przypadku ustanowienia rady nadzorczej umowa spółki może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną kontrolę wspólników, natomiast nie może ograniczyć kontroli dokonywanej przez zarząd. Jeśli chodzi o kontrolę działania spółki przez zarząd, to jak organ zarządzający oraz odpowiadający za jej funkcjonowanie, nie tylko może, ale i powinien badać prawidłowość jej funkcjonowania. Jeżeli przeprowadzona „kontrola” odbyła się na zlecenie oraz z upoważnienie zarządu, to była ona dopuszczalna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »