Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Konflikt między udziałowcami spółki z o.o.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-09-29

Spółka z o.o. ma 5 udziałowców. Grupę A tworzę ja i drugi udziałowiec, obaj mamy po 25% udziałów. Ja pełnię również funkcję prezesa zarządu spółki; zarząd jest jednoosobowy. Grupę B tworzy 3 udziałowców, ich udziały wynoszę: 24%, 17% i 9%. Jak widać, obie grupy skupiają udziały po 50% każda. Problem dotyczy sytuacji, gdy udziałowcy obu tych grup mają rozbieżne zdania, w tym gdy udziałowcy grupy B chcieliby odwołać z funkcji prezesa. Dodam, że umowa spółki jest typowa, czyli że odwołanie członka zarządu wymaga uchwały zgromadzenia wspólników podjętej bezwzględną większością głosów. Jakie działania mogą podjąć będący w konflikcie udziałowcy? Czy grupa B jest w stanie odwołać prezesa, który jest reprezentantem grupy A?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W praktyce możliwe jest, że umowa spółki:

  • nic nie stanowi w tym zakresie, albo
  • ustala kadencję zarządu np. na trzy lata lub
  • ustala powołanie na czas nieokreślony.

Kodeks spółek handlowych (K.s.h.) stanowi:

Art. 202. § 1. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

§ 2. W przypadku powołania członka zarządu na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 3. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

§ 4. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania ze składu zarządu.

§ 5. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.”

Jeżeli zatem umowa nie stanowi co do czasu sprawowania funkcji w zarządzie – to kadencja ta kończy się wraz z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu.

Na przykład powołanie w maju 2014 r. rok obrotowy to rok kalendarzowy; pierwszy pełny rok obrotowy to rok 2015; kadencja wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2015.

Wymaga to powołania zarządu na nowo, a kadencja nowego zarządu kończy się ponownie z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. W sytuacji, gdy rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym – pierwszym pełnym rokiem obrotowym jest następny rok kalendarzowy po roku, w jakim powołano zarząd.

Takie skutki nie wymagają żądnych szczególnych działań ze strony grupy B, poza zatwierdzeniem sprawozdania finansowego.

Gdy członka zarządu powołano na okres dłuższy niż rok, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Np.: kadencja 3-letnia, powołano w 2013 r.; trzyletnia kadencja upływa w 2016 r.; ostatni pełny rok obrotowy – 2015; kadencja wygasa po zatwierdzeniu sprawozdania za rok 2015.

Gdy członka zarządu powołano na czas nieokreślony – stosowana jest zasada tak jak przy braku regulacji w umowie spółki czasu trwania kadencji zarządu. Wygasa ona po zatwierdzeniu sprawozdania za pierwszy pełny rok obrotowy sprawowania funkcji. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lipca 2010 r., sygn. akt III CZP 23/10, wskazał, że „jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa w terminie przewidzianym w art. 202 § 1 K.s.h. także wtedy, gdy według uchwały wspólników powołanie nastąpiło na czas nieokreślony”. Zdaniem Sądu Najwyższego, jeżeli w ocenie wspólników wartością większą od kadencyjności jest zapewnienie zarządowi stabilizacji i ciągłości wykonywania funkcji zarządczych, nie ma przeszkód, aby w umowie spółki wskazali oni, że powołanie członków zarządu następuje „na czas nieokreślony”. Za dopuszczalnością takiej regulacji umownej przemawia nie tylko dyspozytywny charakter art. 202 § 1 K.s.h., ale także wyrażona w art. 3531 K.c. zasada swobody umów, która z mocy art. 2 K.s.h. dotyczy także organizacji i funkcjonowania spółek handlowych oraz brak przepisu określającego wprost długość kadencji członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odmiennie niż ma to miejsce w przypadku spółki akcyjnej, gdzie kadencja może wynosić maksymalnie 5 lat.

Ale ten sam Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 12.10.2011 r., II CSK 29/11, SIP LEX nr 1043996, uznał że: „w razie powołania członka zarządu na czas nieoznaczony nie znajdują zastosowania przepisy art. 202 § 1-2 k.s.h., lecz § 4 tego przepisu, co oznacza, że członek zarządu powołany na czas nieoznaczony będzie pełnić swoją funkcję tak długo, dopóki nie spełni się którakolwiek z przesłanek wygaśnięcia mandatu w nim określona, w szczególności zaś, dopóki nie zostanie uchwałą wspólników odwołany”. Sąd Najwyższy opowiedział się za zasadą, iż dla powołania członków organów spółki z o.o. na czas nieoznaczony wystarczy stosowne brzmienie uchwały powołującej, tj. nie ma tu konieczności ujęcia zasady nieoznaczoności kadencji w umowie spółki. Pogląd wyrażony w uchwale z dnia 12.10.2011 r. bywa uznawany za potwierdzenie stanowiska, że powołanie na czas nieoznaczony członków organów spółki z o.o. byłoby możliwe nie tylko wówczas, gdyby taką możliwość przewidywała umowa spółki, ale także, gdy następowałoby to na mocy aktu założycielskiego, który wyraźnie wskazywałby, że powołanie członków pierwszego organu następuje na czas nieoznaczony.

Członek zarządu może być w każdym czasie odwołany uchwałą wspólników (art. 203 K.s.h.).

Jeżeli przepisy K.s.h. lub umowa spółki nie stanowią inaczej, zgromadzenie wspólników jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej (art. 245 K.s.h.).

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników (art. 247 K.s.h.).

Głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki. Bezwzględna większość głosów – więcej niż połowa głosów oddanych.

Grupa B może doprowadzić do powołania zgromadzenia wspólników. Mają więcej niż 10% głosów i mogą zawnioskować o zwołanie ZW, a w razie jego niezwołania domagać się upoważnienia do zwołania przez sąd. Na ZW jednak grupa B nie ma tylu głosów, by samodzielnie odwołać zarząd. Przy obecności wszystkich wspólników i ich ważnym głosowaniu nie uda się uzyskać wymaganej bezwzględnej większości – zawsze będzie 50% „za” do 50% „przeciw”.

Przy obecności wszystkich wspólników i wstrzymaniu się Pana lub wspólnika od głosowania – grupa B uzyskałaby większość bezwzględną, co oznaczałoby odwołanie Pana.

Pan jako wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących swojej odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

W tym katalogu nie ma kwestii odwołania Pana z zarządu, a zatem nie jest Pan wyłączony od głosowania w tym temacie. Skoro wspólnicy mogą głosować we wszystkich innych sprawach niż wymienione w ustawie, wobec tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby wspólnik zagłosował również przy podejmowaniu uchwały o wyborze go na członka zarządu lub odwołaniu.

W przypadku konfliktu między wspólnikami spółki z o.o., gdy przeciwne grupy mają po 50% głosów na zgromadzeniu wspólników – przede wszystkim zablokowana jest możliwość podejmowania uchwał przez ZW, w tym odwołania zarządu (lub jego powołania).

Przy posiadaniu tylko 50% udziałów nie jest możliwe wystąpienie do sądu z wnioskiem o wyłączenie wspólnika (wspólników). Prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. przysługuje wspólnikom mającym łącznie ponad połowę kapitału zakładowego. A jak wynika z opisu – grupa B ma 50% głosów, a tym samym tylko 50% kapitału zakładowego.

Prawo do takiego, ewentualnego działania wynika z art. K.s.h.

Art. 266. § 1. Z ważnych przyczyn dotyczących danego wspólnika sąd może orzec jego wyłączenie ze spółki na żądanie wszystkich pozostałych wspólników, jeżeli udziały wspólników żądających wyłączenia stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego.

§ 2. Umowa spółki może przyznać prawo wystąpienia z powództwem, o którym mowa w § 1, także mniejszej liczbie wspólników, jeżeli ich udziały stanowią więcej niż połowę kapitału zakładowego. W tym przypadku powinni być pozwani wszyscy pozostali wspólnicy.

Gdyby umowa przewidywała takie prawo dla wspólnika mającego mniej niż połowę kapitału zakładowego – grupa B lub Pan zapewne by z tego skorzystali.

Niezależnie od powyższego grupa B może chcieć doprowadzić do zlikwidowania spółki. W myśl K.s.h.:

Art. 271. Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu.”

Wspólnikom z grupy B przysługuje prawo do wystąpienia do sądu z wnioskiem o rozwiązanie spółki. Musieliby przy tym wykazać, że:

  • osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo
  • zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

prawo-pracy.pl

prawo-karne.info

prawozus.pl

ewindykacja24.pl

praworolne.info

Szukamy prawnika »