Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką jawną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kłopotliwa współpraca w spółce

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-07-01

Jestem wspólnikiem w spółce jawnej, moje udziały to 50% wspólniczka 49% i trzeci wspólnik 1%. Reprezentację spółki jawnej mamy jednoosobową, każdy z nas może zawierać umowy i dokonywać przelewów za jednym podpisem. Trzeci wspólnik nie ma żadnych praw do reprezentowania i podpisywania przelewów i dokumentów. Chcę odejść ze spółki, ponieważ współpraca ze wspólniczką jest na obecną chwilę nie do wytrzymania, uzurpuje sobie prawo do całkowitego zarządzania firmą, nie liczy się z moim zdaniem, o wszystkim decyduje sama, pieniądze służbowe przetrzymuje na swoim prywatnym koncie. Próba polubownego odejścia ze spółki i podjęcia uchwały o moim wyjściu kończy się fiaskiem, ponieważ wspólniczka nie chce uczciwie rozliczyć się ze mną. Jaka forma rozwiązania spółki jest możliwa i czy mogę zabronić wspólniczce reprezentowania mnie i podpisywania umów bez mojego udziału?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postaram się wszystko Panu wyjaśnić. Otóż, jeżeli chodzi o zakończenie bytu spółki jawnej, to reguluje to ustawa Kodeks spółek handlowych. W art. 58, który w całości z uwagi na jego istotność Panu przytoczę, uregulowane są sposoby rozwiązania spółki, które to rozwiązanie jest pierwszym krokiem do zakończenia jej bytu prawnego.

Przepis ten brzmi następująco:

„Art. 58. Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

6)prawomocne orzeczenie sądu”.

Rozwiązanie spółki powoduje, że przechodzi ona w stan likwidacji, zamiast wspólników spółką tą zarządzają likwidatorzy, firma spółki ma dodatek „w likwidacji” itd. Wszystko to zmierza finalnie do wykreślenia spółki z rejestru. Dopiero w tym momencie przestaje ona definitywnie istnieć, gdy sąd rejestrowy ją wykreśli z rejestru.

Niestety nie dzieje się to wszystko bardzo szybko.

Ab nie być w tej materii gołosłowną, pozwolę sobie przytoczyć Panu stanowisko wyrażone w nauce praw, w tym zakresie:

„Przez rozwiązanie spółki rozumieć trzeba taką zmianę w sytuacji prawnej spółki, że chociaż nadal istnieje ona formalnie do czasu zakończenia likwidacji i wykreślenia z rejestru sądowego, to wskutek zajścia przyczyny rozwiązania podlega tak głębokiej metamorfozie, iż w zasadzie nie istnieje już w swej pierwotnej postaci – zmienił się bowiem w istotny sposób zarówno cel dotychczasowej organizacji (stała się nią likwidacja spraw spółki i podział majątku między wspólników), jak i firma spółki, została ona uzupełniona o dodatek »w likwidacji«, informujący uczestników obrotu o zwijaniu interesów gospodarczych spółki” (tak A. Szajkowski, Prawo spółek, s. 213).

Wyjaśnię też, że nie zawsze trzeba prowadzić likwidację spółki. W myśl bowiem art. 67 § 1 „w przypadkach określonych w art. 58 należy przeprowadzić likwidację spółki, chyba że wspólnicy uzgodnili inny sposób zakończenia działalności spółki”. Takim klasycznym przypadkiem jest ten, w którym wspólnicy dokonują podziały majątku spółki pomiędzy siebie i ustalają spłatę ewentualnych zobowiązań w drodze zgodnego porozumienia.

Najprostszym sposobem w opisanym przez Pana przypadku byłoby wypowiedzenie przez Pana spółki, bo wówczas nie będzie musiał Pan czy to mieć zgody wspólników, czy też występować do sądu, po prostu tylko i wyłącznie Pan swoim działaniem będzie mógł dokonać czynności zmierzającej do ustania jej bytu prawnego.

Może też Pan wystąpić z pozwem do sądu, powołując się na przykład na konflikt umożliwiający dalsze kontynuowanie spółki, ale jest to rozwiązanie dużo trudniejsze i też droższe.

O wypowiedzeniu przez Pana jako wspólnika spółki mówi art. 61 Kodeksu, który też z uwagi na jego istotność Panu przytoczę poniżej w całości:

„§ 1. Jeżeli spółkę zawarto na czas nieoznaczony, wspólnik może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego.

§ 2. Spółkę zawartą na czas życia wspólnika uważa się za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 3. Wypowiedzenia dokonuje się w formie pisemnego oświadczenia, które należy złożyć pozostałym wspólnikom albo wspólnikowi uprawnionemu do reprezentowania spółki”.

Przyjmuje się, że umowa spółki może przewidywać krótsze terminy wypowiedzenia. Jeżeli w umowie spółki nie ma takich postanowień, może Pan wypowiedzieć spółkę z zastosowaniem tego 6-miesięcznego terminu wypowiedzenia. Jeśli rokiem obrotowym jest u Państwa rok kalendarzowy, to musi Pan złożyć wypowiedzenie, nie później niż do 30 czerwca tego roku, aby spółka rozwiązała się na koniec 2016 roku.

Jeśli Pan takie wypowiedzenie złoży, to jeśli umowa tak stanowi albo jeśli pozostali 2 wspólnicy tak postanowią, będą mogli kontynuować działalność spółki, ale już bez Pana udziału. Do kontynuowania działalności spółki będzie konieczna jednomyślna uchwała obu wspólników.

Zakładając, że taką podejmą, zajdzie konieczność rozliczenia się z Panem według reguł określonych art. 65, czyli będzie trzeba wypłacić Panu wartość udziału kapitałowego ustalonego na podstawie osobnego bilansu, uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki.

Jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia, czyli, załóżmy, 31 grudnia 2016 roku.

Jeśli chodzi o pozbawienie wspólniczki prawa do podpisywania umów bez Pana udziału, to niestety ale należałoby zmienić umowę spółki w tym zakresie i dokonać odpowiednich zmian w KRS. Oczywiście aby doszło do zmiany umowy spółki, musiałby Pan uzyskać zgodę wszystkich wspólników, co szczerze mówiąc wydaje mi się w tej sytuacji raczej niemożliwe.

Może Pan jednak sprzeciwiać się w stosunkach wewnętrznych działaniu wspólniczki, aczkolwiek przykro mi, ale w stosunkach zewnętrznych, z podmiotami trzecimi, decydować będzie jednak reprezentacja ujawniona w KRS.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Ustalenie wartości udziału w spółce jawnej

Przeprowadzam podział majątku wspólnego. Moja żona prowadzi spółkę jawną ze wspólnikiem (każde z nich ma po 50% udziałów). Spółka została założona...

 

Problemy w spółce jawnej

Jestem współwłaścicielem (połowa) spółki jawnej. Wspólnik bez mojej zgody obstawił się swoimi znajomymi i wykończyli mnie psychicznie. Opuściłem...

 

Udziały wspólnika w spółce jawnej

Czy jeśli jestem wspólnikiem w spółce jawnej, moja była żona ma prawo do udziałów w niej po rozwodzie?

 

Zbycie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej

W spółce jawnej wspólnikiem jestem ja i mój kolega. Aktualnie chcę przenieść ogół praw i obowiązków na mojego męża. Umowa spółki dopuszcza...

 

Przystąpienie do spółki jawnej nowego wspólnika

Moje pytanie dotyczy założenia spółki jawnej, a następnie przystąpienia do niej nowego wspólnika. Mianowicie koleżanka prowadzi działalność gospodarczą...

 

Rozwiązanie spółki jawnej i podział jej majątku

Jestem jednym z dwóch udziałowców spółki jawnej. Kiedyś ta spółka prowadziła działalność handlowo-usługową i w trakcie działalności...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »