Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy członek zarządu spółki z o.o. nie zapłaci składek ZUS?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-02-04

Przekształcam spółkę jawną w spółkę z o.o. i w związku z tym chciałbym dokonać właściwego wyboru zatrudnienia w nowej spółce jako członek zarządu lub prezes. Jaki sposób i formę zatrudnienia wybrać, aby nie płacić składek ZUS? Jestem na stałej rencie inwalidzkiej.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Myślę, że Pana pytanie zmierza tak naprawdę do ustalenia jaką formę pełnienia funkcji prezesa zarządu winien Pan wybrać, aby nie podlegać ubezpieczeniom społecznym, albowiem zatrudnienie co do zasady powoduje podleganie ubezpieczeniom.

W pierwszej kolejności wyjaśnię, że funkcję prezesa zarządu można pełnić w oparciu o umowę o pracę, umowy cywilnoprawne, z których najpopularniejszą jest tzw. kontrakt menadżerski, ale też na podstawie jedynie powołania uchwałą wspólników spółki. Powołanie jest aktem przede wszystkim organizacyjnym dotyczącym bezpośrednio funkcjonowania spółki. Powoduje to powstanie stosunku organizacyjnego między spółką a powołanymi członkami zarządu i podkreślam – nic więcej poza stosunkiem organizacyjnym wówczas nie powstaje.

Następstwem nawiązanego stosunku organizacyjnego (bycie członkiem organu) może (ale nie musi) być dopiero nawiązanie stosunku obligacyjnego, na przykład umowa o pracę, umowa o zarządzanie (zob. R.L. Kwaśnicki, Charakter zatrudnienia członków zarządu spółek kapitałowych z uwzględnieniem kształtowania zasad ich odpowiedzialności wobec spółki oraz zakazu konkurencji, Pr.Sp. 2002, nr 3, s. 15 i n.; R. Sadlik, Umowa o pracę z członkiem zarządu spółki kapitałowej, Pr.Sp. 2009, nr 7-8, s. 68 i n. oraz wyrok SN z 11 maja 2009 r., I UK 15/09, LEX nr 512998, w którym podkreślono, że członek zarządu spółki kapitałowej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale może też wykonywać swoje czynności na podstawie stosunków o charakterze cywilnoprawnym; podobnie SN w wyroku z dnia 23 marca 2012 r., II PK 169/11, LEX nr 1170240, w którym podkreślono, że osobę fizyczną pełniącą funkcję członka zarządu w spółce prawa handlowego może jednocześnie wiązać ze spółką stosunek organizacyjno-prawny i stosunek pracy).

Od woli spółki zależy, czy stosunek organizacyjny będzie wyłączną podstawą wykonywania obowiązków, czy będzie się wiązał z wynagrodzeniem, czy nie.

Powołanie na członka zarządu nie jest powołaniem, o którym stanowi Kodeks pracy, a co za tym idzie – nie powstaje wówczas stosunek pracy. Ze stosunkiem pracy w przypadku członków zarządu spółek prawa handlowego mamy do czynienia wyłącznie w przypadku zawarcia umowy o pracę – tak wskazał Sąd Najwyższy w wyrokach z dnia z 14 lutego 2001 r., sygn. akt I PKN 258/00, OSNP 2002, nr 23, poz. 565 i z dnia 2 grudnia 2004, sygn. akt I PK 51/04 M.P.Pr. 2005/2/30.

Reasumując, jeżeli zostanie Pan powołany do zarządu na mocy uchwały wspólników, o której mowa w art. 201 § 4 K.s.h. pomiędzy Panem a spółką powstanie jedynie stosunek organizacyjny, a nie stosunek pracy czy też stosunek cywilnoprawny.

Zgodnie zaś z art. 6 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlegają, z zastrzeżeniem art. 8 i 9, osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są:

1) pracownikami, z wyłączeniem prokuratorów;

2) osobami wykonującymi pracę nakładczą;

3) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, zwanymi dalej „członkami spółdzielni”;

4) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy-zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanymi dalej „zleceniobiorcami”, oraz osobami z nimi współpracującymi, z zastrzeżeniem ust. 4;

5) osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność oraz osobami z nimi współpracującymi;

6) posłami i senatorami pobierającymi uposażenie oraz posłami do Parlamentu Europejskiego, o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 30 lipca 2004 r. o uposażeniu posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanymi dalej „posłami i senatorami”;

7) osobami pobierającymi stypendium sportowe, zwanymi dalej „stypendystami sportowymi”;

7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

8) osobami wykonującymi odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;

9) osobami pobierającymi zasiłek dla bezrobotnych, świadczenie integracyjne lub stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez powiatowy urząd pracy, zwanymi dalej „bezrobotnymi”;

9a) osobami pobierającymi stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych, zwanymi dalej „osobami pobierającymi stypendium”;

9b) osobami pobierającymi stypendium na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w okresie odbywania studiów podyplomowych;

10) duchownymi;

11) żołnierzami niezawodowymi pełniącymi czynną służbę wojskową, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę kandydacką;

12) osobami odbywającymi służbę zastępczą;

13) (uchylony);

14) (uchylony);

15) (uchylony);

16) (uchylony);

17) (uchylony);

18) (uchylony);

18a) funkcjonariuszami Służby Celnej;

18b) (uchylony);

19) osobami przebywającymi na urlopach wychowawczych lub pobierającymi zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego;

20) osobami pobierającymi świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów zbiorowych pracy;

21) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu zatrudnienia.

Tym samym przepis ten nie wymienia jako tytułu ubezpieczeń członkostwa w zarządzie spółki a jedynie stosunek pracy, umowy-zlecenia, o świadczenie usług i inne. Samo zaś pełnienie funkcji członka zarządu na podstawie uchwały, bez nawiązania stosunku pracy czy cywilnoprawnego nie będzie rodziło obowiązku ubezpieczenia. Na potwierdzenie powyższego załączam stanowisko Sądu Najwyższego, wyrażone w poniższych wyrokach:

II UK 266/11 wyrok SN 2012-05-24 LEX nr 1215174

Osoba, która jest właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie podlega ubezpieczeniom społecznym jako pracownik zatrudniony w charakterze doradcy zarządu tej spółki.

I UK 15/09 wyrok SN 2009-05-11 LEX nr 512998

1. Jeśli zadania członka zarządu polegają wyłącznie na wykonywaniu czynności zarządczych, realizowanie tych czynności nie musi automatycznie oznaczać wykonywania ich w reżimie pracowniczym. Członek zarządu spółki kapitałowej może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale może też wykonywać swoje czynności na podstawie stosunków o charakterze cywilnoprawnym.

2. Skoro art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 1 ustawy z 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych dotyczą pracowników, to brak podstaw do przyznania takiego statusu ubezpieczonemu powoduje, że nie może on podlegać tym ubezpieczeniom.

Jeżeli będzie Pan chciał otrzymać wynagrodzenie za pełnienie funkcji, wówczas jeśli zostanie ono przyznane Panu uchwałą wspólników – też jedynie w trybie organizacyjnym – nic się tu nie zmieni – nadal nie będzie ono podlegało oskładkowaniu. Innymi słowy to, co otrzyma Pan za pełnienie funkcji na mocy uchwały wspólników, nie jest objęte niejako obowiązkiem zapłaty składek ZUS. To też moja rada jest taka, aby pełnił Pan jedynie funkcję członka zarządu na podstawie uchwały, bo zasadniczo tylko to wyłączy Pana z konieczności opłacania składek.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Długi spółki z o.o.

Sprzedałam zadłużoną spółkę z o.o. innej takiej spółce. Przed sprzedażą zostałam odwołana z funkcji prezesa, ale zmiany te nie zostały...

 

Wpis w KRS po nadaniu numerów REGON i NIP dla spółki z o.o.

Czy jest obowiązek dokonania aktualizacji w KRS w przypadku nowej spółki z o.o. po otrzymaniu REGON-u i NIP-u, jeżeli za pośrednictwem KRS...

 

Umowa użyczenia samochodu dla prezesa spółki z o.o.

Czy spółka z o.o. może użyczyć samochód na podstawie umowy użyczenia swojemu prezesowi, który nie posiada samochodu, aby mógł z niego korzystać...

 

Jak zamienić dopłaty na udziały w spółce z o.o.?

Spółka z o.o. ma czworo wspólników, którzy mają po 25% udziałów. W zeszłym roku po uchwale dokonaliśmy dopłaty do spółki po 100 tys. zł...

 

Wykreślenie spółki z o.o. z KRS

Czy spółka z o.o., wpisana do KRS w 2005 r., która nie podjęła działalności gospodarczej i posiada od tego roku status martwego bytu prawnego,...

 

Objęcie funkcji wiceprezesa zarządu zadłużonej spółki

Sąd nie ogłosił upadłości spółki z o.o. po wniosku, który został złożony z powodu zaległości w ZUS w płatności składek....

 

Polska spółka z o.o. i zagraniczna spółka akcyjna jako podmioty powiązane

Jestem jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. z siedzibą w Polsce oraz jedynym akcjonariuszem w spółce akcyjnej z siedzibą...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »