Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kapitał początkowy a podział zysku ze spółki z o.o.

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2014-10-03

Zakładamy z żoną spółkę z o.o., pieniądze na jej rozkręcenie (kapitał początkowy) otrzymaliśmy w formie darowizny od rodziców. Jaką formę prawną nadać współpracy z rodzicami, skoro chcą mieć zyski ze spółki? Kwestie decyzyjne i reprezentacyjne zostaną po naszej stronie, rodzice nie chcą zarządzać spółką ani w niej pracować. Czy możemy podpisać umowę o podziale zysków?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W zasadzie obie opcje są możliwe, ale pisze Pan, że rodzice dający Państwu pieniądze chcą mieć udział w zysku, aczkolwiek kwestie decyzyjne i reprezentacyjne mają zostać po Państwa stronie. Rodzice nie chcą ani osobiście zarządzać spółką, ani w niej pracować – chodzi tylko o podział zysku a to odpowiada jak najbardziej możliwościom, jakie daje spółka z o.o. w kontekście wspólnicy–zarząd.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Zgodnie bowiem z art. 201 § 1 Kodeksu spółek handlowych zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Tak więc Państwo – obdarowani mogliby zostać powołaniu do zarządu takiej spółki i w ten sposób decydować o jej losach, czyli po prostu zarządzać. Członek zarządu może przy tym wykonywać czynności zarządcę jedynie z tytułu powołania go do zarządu nieodpłatnie, a może czynić to także na podstawie umowy o pracę czy umowy zlecenia odpłatnie, a zatem mogliby Państw też i w ten sposób pobierać wynagrodzenie.

Z kolei prawo do zysków przysługuje wspólnikom.

Art. 191 § 1 Kodeksu mówi, że wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, tak więc jeśli wszyscy Państwo postanowicie, że zyski będą wypłacane, to będę, jeśli pójdą na inwestycje – to nie będzie np. wypłaty zysku.

Tu dodam jeszcze, że gdyby Państwo przyznali rodzicom mniejszy procent udziału w kapitale zakładowym, to wówczas mieliby oni także mniejszy wpływ na decyzję o przeznaczeniu zysków. Można też uprzywilejować udziały. Zgodnie z art. 174 uprzywilejowanie może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej. Art. 196 stanowi zaś w zakresie dywidendy, że na udział uprzywilejowany w zakresie dywidendy można przyznać uprawnionemu dywidendę, która przewyższa nie więcej niż o połowę dywidendę przysługującą udziałom nieuprzywilejowanym (dywidenda uprzywilejowana). Udziały uprzywilejowane w zakresie dywidendy nie korzystają z pierwszeństwa zaspokojenia przed pozostałymi udziałami, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Natomiast oczywiście każdy wspólnik musi wnieść jakieś wkłady do spółki i można by określić, że rodzice wnoszą jakieś tylko minimalne wkłady. Jeżeli jednak rodzice darowali Państwu pieniądze, to tak naprawdę darowizna jest nieodpłatna i zupełnie bezwarunkowa, no ale rozumiem, że Państwo chcą tak naprawdę charakter tej umowy zmienić, a tak naprawdę to będzie do tego trzeba dorobić jakiś stosunek prawny, którego nie ma, dlatego sądzę, że lepszą wersją byłoby jednak stworzenie spółki z.o.o. wraz z rodzicami, którzy obejmą jedynie niewielki procent kapitału zakładowego spółki i tym samym będą partycypować w zyskach spółki, ale to Państwo będziecie mieć prawo do wyższej dywidendy i poprzez powołanie do jej zarządu będzie Państwo spółką sami zarządzać.

Nadmienię jednak, że warto zadbać o to, aby mieli Państwo większość w kapitale zakładowym spółki i mogli tym samym decydować samodzielnie o większości spraw w spółce, a to dlatego, że jest kategoria spraw, które wymagają uchwał zgromadzenia wspólników (te w większości są podejmowane bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy niniejszego działu lub umowa spółki nie stanowią inaczej).

Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych „uchwały wspólników wymaga:

1)  rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2)  postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3)  zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4)  nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5)  zwrot dopłat;

6)  zawarcie umowy o zarządzanie lub przekazanie zysku ze spółką zależną”.

Nadto art. 229 stanowi, że „umowa o nabycie dla spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000 złotych, zawarta przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania spółki, wymaga uchwały wspólników, chyba że umowa ta była przewidziana w umowie spółki”.

Tym niemniej większość w kapitale zakładowym spółki pozwoli Państwu zawsze na podjęcie uchwał bezproblemowo – w razie oczywiście oporu ze strony rodziców.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kto może być członkiem zarządu spółki z o.o.?

Czy osoba, u której zdiagnozowano chorobę alkoholową, może być członkiem zarządu spółki z o.o. i kierownikiem zakładu opieki zdrowotnej?

Powołanie pełnomocnika spółki z o.o.

Uchwałą zgromadzenia wspólników (spółka liczy ich trzydziestu) mam zostać powołana na pełnomocnika spółki z następującym zakresem...

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez prezesa spółki z o.o.

Jestem prezesem i udziałowcem małej spółki z o.o. (podział udziałów 50/50). Kilka miesięcy temu otworzyłem własną działalność gospodarczą....

Wykonywanie uprawnień z udziałów wspólnych w spółce z o.o.

W drodze postępowania spadkowego po ojcu otrzymałam 1/4 z jego udziałów w spółce z o.o. Pozostali spadkobiercy zwrócili się do mnie...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}