Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jednoosobowa działalność prezesa spółki z o.o.

Czy prowadząc jednoosobową spółkę z o.o., będąc prezesem, mogę otworzyć działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji gospodarczej o tym samym profilu? Jak to wygląda z odpowiedzialnością majątkową – czy za ewentualne zobowiązania spółki odpowiadałabym również z działalności na podstawie wpisu CEIDG?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pani sytuacja jest o tyle specyficzna, o ile:

  1. jest Pani jedynym wspólnikiem w spółce z o.o.,
  2. jest Pani w tejże spółce jedynym członkiem zarządu,
  3. byłaby Pani przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG, o takim samym profilu jako spółka z o.o.

W świetle naszego prawa przedsiębiorcą w opisywanej sytuacji byłaby spółka z o.o. oraz Pani po wpisie do CEIDG.

Prawo nie zabrania także prowadzenia przez jednego przedsiębiorcę takiej samej działalności jak inny przedsiębiorca. Zabronione są działania (w tym reklama) nosząca znamiona nieuczciwej konkurencji.

Formalnie możliwe jest, aby będąc jedynym wspólnikiem w spółce z o.o. oraz członkiem jej zarządu, prowadziła Pani jednocześnie jednoosobową działalność gospodarczą w oparciu o wpis do CEIDG.

Musiałaby Pani jednak mieć na uwadze przepisy Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza art. 211:

„Art. 211. § 1. Członek zarządu nie może bez zgody spółki zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.

§ 2. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, zgody udziela organ uprawniony do powołania zarządu”.

Prowadzenie przez Panią jednoosobowej działalności gospodarczej (wpis do CEIDG) o takim samym profilu jak przedmiot działania spółki z o.o. jest prowadzeniem interesów konkurencyjnych w rozumieniu tego przepisu.

Jako takie wymagałoby więc zgody spółki na ich prowadzenie. Brak zgody może w przyszłości skutkować roszczeniami ze strony spółki wobec Pani (po zbyciu udziałów i utracie kontroli nad spółką).

Za zobowiązania spółki odpowiada sama spółka. Za zobowiązania spółki nie odpowiada Pani jako jej jedyny wspólnik. Według Kodeksu (art. 151: „§ 3. Wspólnicy są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w umowie spółki. § 4. Wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki”.).

Za zobowiązania spółki może Pani odpowiadać jako członek zarządu na podstawie art. 299. Według tego przepisu, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. Mogłaby Pani uwolnić się od tej odpowiedzialności, wykazując, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy powszechnie obowiązujące nie ograniczają zakresu odpowiedzialności członka zarządu za zobowiązania spółki z o.o., do określonego majątku lub określonej wartości.

Gdyby więc doszło do takiej odpowiedzialności, odpowiadałaby Pani za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. A to oznacza także majątek, jaki miałaby Pani w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności oraz przychody z tego tytułu, ruchomości, rachunki bankowe, nieruchomości itd.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Bogusław Nowakowski

O autorze: Bogusław Nowakowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info