Jak zawiesić działalność spółki i zarejestrować się w UP?

• Autor: Katarzyna Siwiec

Półtora roku temu z córką założyłyśmy spółkę z o.o., w której obie jesteśmy jedynymi udziałowcami. Córka wyjechała za granicę. Firma nie przynosi zysków. Jak zawiesić jej działalność? Przez 20 miesięcy zatrudniona byłam na umowę w tej spółce za połowę najniższego wynagrodzenia (1/2 etatu). Czy mogę po zamknięciu spółki zarejestrować się w UP i dostanę zasiłek dla bezrobotnych?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak mówi art. 272 Kodeksu spółek handlowych, rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Pomijając upadłość i procesy transformacyjne w spółkach typu połączenie czy przekształcenie, jest to jedyna możliwość aby, zniweczyć byt tej spółki.

Aby zawiesić prowadzenie działalności w spółce, najpierw należałoby Panią zwolnić, ponieważ zgodnie z treścią art. 14 a ust 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 1a.

Aby spółkę zawiesić, zarząd musi podjąć taką uchwałę i należy zawieszenie zgłosić do KRS.

A co należy zrobić, aby zlikwidować spółkę, wyjaśnię krok po kroku od początku. Otóż musi zaistnieć jedna z przyczyn rozwiązania spółki. Przepisy, które katalogują te przyczyny zamieszczam poniżej:

„Art. 270 [Przyczyny] Rozwiązanie spółki powodują:

1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

2) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza;

3) ogłoszenie upadłości spółki;

4) inne przyczyny przewidziane prawem.

Art. 271 [Rozwiązanie przez sąd] Poza przypadkami, o których mowa w art. 21, sąd może wyrokiem orzec rozwiązanie spółki:

1) na żądanie wspólnika lub członka organu spółki, jeżeli osiągnięcie celu spółki stało się niemożliwe albo jeżeli zaszły inne ważne przyczyny wywołane stosunkami spółki;

2) na żądanie oznaczonego w odrębnej ustawie organu państwowego, jeżeli działalność spółki naruszająca prawo zagraża interesowi publicznemu”.

W Pań przypadku najlepszym byłaby uchwała o rozwiązaniu spółki, inna opcja to kosztowne rozwiązanie przez sąd, więc to odradzam.

Następnie trzeba do sądu rejestrowego zgłosić likwidację. Dokładnie należy zgłosić: otwarcie likwidacji, nazwiska i imiona likwidatorów oraz ich adresy, sposób reprezentowania spółki przez likwidatorów i wszelkie w tym zakresie zmiany, nawet gdyby nie nastąpiła żadna zmiana w dotychczasowej reprezentacji spółki. Każdy likwidator ma prawo i obowiązek dokonania zgłoszenia.

Następnie likwidatorzy, którymi są członkowie zarządu, powinni ogłosić o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji, wzywając wierzycieli do zgłoszenia ich wierzytelności w terminie trzech miesięcy od dnia tego ogłoszenia (art. 279 Kodeksu). Trzeba też sporządzić bilans otwarcia likwidacji (art. 280).

Potem trzeba przeprowadzić likwidację, czyli zakończyć interesy bieżące spółki, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania i upłynnić majątek spółki (czynności likwidacyjne) – art. 282. Następnie musi nastąpić podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli (art. 286).

Potem sporządzić sprawozdanie likwidacyjne i złożyć wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. Należy też zawiadomić urząd skarbowy o rozwiązaniu spółki.

Odpowiadając na drugie z Pani pytań, tj. czy po 20 miesiącach pracy na 1/2 etatu za 1/2 najniższego wynagrodzenia ma Pani prawo do zasiłku dla bezrobotnych, niestety muszę Panią poinformować, iż nie posiada Pani takiego prawa. Już tłumaczę dlaczego, otóż, prawo do zasiłków reguluje art. 71 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawowe warunki, które musi spełnić osoba ubiegająca się o zasiłek, konkretyzuje art. 71 ust 1 tejże ustawy. Ja zacytuję poniżej Pani ten przepis:

„Art. 71. 1. Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, z zastrzeżeniem art. 75, jeżeli:

1) nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz

2) w okresie 18 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co najmniej 365 dni:

  1. był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104a–105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  2. wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  3. świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2,
  4. opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, z zastrzeżeniem art. 104b ust. 2, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  5. wykonywał pracę w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  6. wykonywał pracę w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, będąc członkiem tej spółdzielni, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  7. opłacał składkę na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicą u pracodawcy zagranicznego w państwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a–c, w wysokości 9,75% przeciętnego wynagrodzenia za każdy miesiąc zatrudnienia,
  8. był zatrudniony za granicą i przybył do Rzeczypospolitej Polskiej jako repatriant,
  9. był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy”.

Niestety Pani nie spełnia warunku określonego w punkcie 2a, czyli nie osiągała Pani minimalnego wynagrodzenia, a jedynie połowę tego wynagrodzenia, dlatego też nie został w Pani przypadku spełniony ów warunek.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Katarzyna Siwiec

O autorze: Katarzyna Siwiec

Radca prawny, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 17 lat pracująca w zawodzie prawnika i udzielająca porad prawnych, od 2010 roku prowadzi własną kancelarię. Specjalizuje się w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców z różnych branż, jak i osób fizycznych.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »