Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak rozwiązać firmę i wyjść ze zobowiązań?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-09-09

Aktualnie prowadzę ze wspólnikiem firmę (spółka cywilna). Firma zatrudnia kilka osób. Jak wygląda kwestia rozwiązania takiej firmy? Czy można to zrobić w ciągu roku? Co się dzieje z umowami pracowników? Firma ma także 2 leasingi – co się dzieje z tymi leasingami? Spółka posiada magazyn produktów – co z nimi? Czy jako wspólnik mogę założyć drugą firmę o takiej samej nazwie? Co jeśli wspólnik też by chciał taką firmę założyć? Zakładam wariant, że wspólnik będzie chciał założyć konkurencyjną firmę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Rozwiązanie spółki może nastąpić z rozmaitych przyczyn i w różnych trybach (np. w drodze umowy między wszystkimi wspólnikami, gdy spełniony został w całości określony w umowie cel gospodarczy, na skutek wystąpienia ze spółki lub śmierci jednego z dwu wspólników, po spełnieniu się przewidzianych w umowie warunków powodujących rozwiązanie spółki).

Interpretacja pojęcia „ważne powody” zależy od okoliczności konkretnego przypadku, w każdym razie chodzi tutaj o inny rodzaj przyczyn niż te, które w myśl art. 869 § 2 uzasadniają wypowiedzenie przez wspólnika udziału w spółce bez zachowania terminów wypowiedzenia. Powody rozwiązania spółki muszą być bardziej generalne i dotyczyć bytu spółki jako całości, a nie tylko jednego wspólnika lub grupy wspólników. Jako „ważne powody” w rozumieniu art. 874 wymienia się np. zablokowanie możliwości podejmowania uchwał w ważnych sprawach spółki, niedające się usunąć konflikty między wspólnikami, utrata dobrego imienia spółki lub poszczególnych wspólników, niegospodarność, wystąpienie niepokonywalnych trudności w działalności spółki, odejście ze spółki osób, na których wiedzy (umiejętnościach, autorytecie) opierała się działalność spółki.

„Ważne powody” muszą powstać w czasie trwania spółki i występować do chwili zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego). Ustąpienie tych powodów w czasie trwania procesu spowoduje oddalenie powództwa, podobnie jak utrata przez powoda statusu wspólnika (np. na skutek wypowiedzenia).

Z istoty umowy spółki wynika, że sprawa o jej rozwiązanie musi dotyczyć niepodzielnie wszystkich wspólników. W związku z tym stronę pozwaną stanowią w sporze wszyscy wspólnicy, z pominięciem, rzecz jasna, wspólnika-powoda.

Kodeks cywilny nie przewiduje sformalizowanego postępowania likwidacyjnego, pozostawiając jego unormowanie woli wspólników. Mogą więc oni w umowie spółki uregulować te kwestie w sposób dowolny. Dopiero wtedy, gdy nie ma w umowie stosownych regulacji, wchodzą w grę zasady określone w art. 875, które odnoszą się do wszystkich wypadków (sposobów) rozwiązania spółki.

Podstawowym skutkiem rozwiązania spółki jest przekształcenie wspólności łącznej (por. art. 863) we wspólność w częściach ułamkowych, do której – z wyłączeniem spraw ujętych w art. 875 § 2 i 3 – należy stosować odpowiednio przepisy o współwłasności (w szczególności art. 198, 199, 202, 203, 204 i 205):

„Art. 875. [Podział majątku]

§ 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki”.

Następstwem tego uregulowania jest również fakt, że w wypadku niemożności dobrowolnego podziału majątku spółki między byłymi wspólnikami, jego likwidację - na żądanie zainteresowanego - przeprowadza sąd w trybie właściwym dla zniesienia współwłasności, tj. w trybie postępowania nieprocesowego, stosując art. 617 i nast. Kodeksu postępowania cywilnego. Te zasady mają zastosowanie także wówczas, gdy w następstwie wystąpienia wspólnika ze spółki pozostał w niej tylko jeden wspólnik (postanowienie SN z 30 września 1977 r., sygn. akt III CRN 87/77, OSNCP 1978, nr 7, poz. 115).

W wyroku z 9 lutego 2000 r., sygn. akt III CKN 599/98, LexPolonica nr 346353 (OSNC 2000, nr 10, poz. 179), Sąd Najwyższy przyjął, że w razie stwierdzenia przez sąd, iż wspólnicy nie zapłacili z majątku wspólnego długów spółki wobec osób trzecich, wniosek o podział majątku wspólnego po rozwiązaniu spółki cywilnej ulega oddaleniu jako przedwczesny.

Sytuację prawną pracowników likwidowanego przedsiębiorstwa reguluje art. 411 Kodeksu pracy i ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844 z późn. zm.). Ustawę o zwolnieniach grupowych stosuje się do pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników.

Likwidacja pracodawcy nie jest zdarzeniem powodującym wygaśnięcie umowy o pracę (wyrok SN z 5 września 2001 r., sygn. akt I PKN 830/00; OSNP z 2003 r. nr 15, poz. 355). W takiej sytuacji stosunek pracy z pracownikiem należy rozwiązać za wypowiedzeniem lub zaproponować rozwiązanie go za porozumieniem stron.

Artykuł 411 Kodeksu stosuje się tylko w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. SN wielokrotnie rozstrzygał wątpliwości, czy w danym przypadku nastąpiła upadłość lub likwidacja pracodawcy, np. w wyroku z 24 czerwca 1977 r. (sygn. akt I PRN 136/76, niepublikowany) SN uznał, że przekazanie etatów jednego przedsiębiorstwa drugiej jednostce organizacyjnej, dokonane w ramach zmian organizacyjnych, nie jest likwidacją zakładu pracy w rozumieniu art. 177 § 4.

Natomiast w wyroku z 3 września 1998 r. (sygn. akt II SA 1438/97; Pr. P. z 1999 r. nr 2, s. 39) NSA wskazał, iż „prawna likwidacja pracodawcy, która prowadzi do wykorzystania jego zorganizowanego mienia w celu kontynuowania dotychczasowej działalności w ramach nowej struktury organizacyjnej, nie jest likwidacją, o której mowa w art. 411 k.p. Stanowi przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, którego skutki w sferze stosunków pracy określa art. 231 par. 1 k.p.”

Likwidacja pracodawcy musi być rzeczywista. W wyroku z 24 listopada 1998 r. (sygn. akt I PKN 455/98, OSNAP z 2000 r. nr 1, poz. 24) SN stwierdził, że „art. 411 k.p. ma zastosowanie, jeżeli zarządzono likwidację pracodawcy, chyba że czynność jest nieważna lub pozorna”.

Co do umów leasingu – fakt rozwiązania spółki nie ma znaczenia dla ich ważności. Problem leży w realizacji umowy. Dla drugiej strony nieistotne jest, kto spłaca, ale aby było spłacane. Stąd też były wspólnik spłacający raty leasingu będzie miał roszczenie o zwrot połowy spłaconej raty.

Jeżeli chodzi o możliwość kontynuacji działalności spółki jako jednoosobowa działalność gospodarcza, to oczywiście taka możliwość istnieje. Zarówno Pan, jak i wspólnik możecie prowadzić taką działalność. To, czy narusza ona zasady konkurencji, będzie można ocenić w toku działalność, tj. czy posługujecie się nazwą wprowadzającą w błąd konsumentów czy też innym oznaczeniem wprowadzającym w błąd.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Otrzymanie w spadku udziału w spółce

Kilka miesięcy temu zmarł mój tata. Tata był jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej. Dziedziczę ja, mój brat i mama. Niebawem decyzja sądu...

 

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce

Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze wspólnikiem spółkę cywilną. Niedawno podpisaliśmy jako spółka cywilna umowę leasingową na samochód, którego ja...

 

Dalsze funkcjonowanie spółki cywilnej po śmierci wspólnika

We dwoje z moją siostrą i jednocześnie wspólniczką prowadziliśmy w formie spółki cywilnej prywatną szkołę. Wczoraj moja siostra zmarła,...

 

Zabezpieczenie majątku firmowego

Jestem wspólnikiem spółki cywilej razem z mężem. Obecnie jesteśmy przed pierwszą sprawa rozwodową, na której nie będzie dzielony wspólny majątek...

 

Sprzedaż odzieży przez internet, jaka forma działalności?

Wraz z koleżanką planujemy otworzyć firmę, chciałybyśmy aby była to spółka, ale nie wiemy, na jaką się zdecydować. Wydaje się nam, że najlepszym...

 

Zwrotu wkładów przy likwidacji spółki cywilnej

Czy przy likwidacji spółki cywilnej konieczny jest zwrot wkładów? Spółka została zlikwidowana jednomyślnie przez obydwu wspólników z końcem...

 

Problem z rozliczeniem po śmierci wspólnika

Dwuosobowa spółka cywilna ABC s.c. świadczyła usługi innej firmie (np. XYZ SA) na podstawie wieloletniej umowy. W umowie był zapis, że po zakończeniu...

 

Wystąpienie ze spółki cywilnej i wypłata udziałów w środkach trwałych

Wspólnik 3-osobowej spółki cywilnej chce wystąpić ze spółki w trybie natychmiastowym. Czy może to zrobić? Jaki termin musi być zachowany? Wypłata...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »