Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak przekazać firmę w formie darowizny?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2014-09-18

Tato chce mi przekazać w formie darowizny firmę (jednoosobową działalność gospodarczą). Ja sama mam w planach założenie innej firmy – spółki cywilnej, o zupełnie innym profilu działalności. Proszę o wyjaśnienie, jak korzystnie przeprowadzić darowiznę firmy od strony prawnej i podatkowej. Dodam jeszcze, że tata jest na ryczałcie. Czy przejmując jego firmę, mogę ją prowadzić na zasadach ryczałtu, a drugą nową firmę rozliczać inaczej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Na wstępie uściślając: obecnie tato jest przedsiębiorcą, Pani zamierza być przedsiębiorcą lub także nim jest, ale zamierza oprócz działalności własnej jednoosobowej otworzyć spółkę cywilną.

Pani, jako przedsiębiorca, ma prawo prowadzić jedno lub kilka przedsiębiorstw w różnych formach prawnych.

Tato prowadzi przedsiębiorstwo w ramach swojej działalności. Przekazanie przedsiębiorstwa jest dobrym rozwiązaniem ze względu na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek VAT.

Firma taty to przedsiębiorstwo w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Stosownie bowiem do niego:

„Art. 551. Przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej”.

Obejmuje ono w szczególności:

 1. oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa);
 2. własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 3. prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 4. wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 5. koncesje, licencje i zezwolenia;
 6. patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 7. majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 8. tajemnice przedsiębiorstwa;
 9. księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Tak rozumiane przedsiębiorstwo może być przedmiotem obrotu prawnego.

W trakcie prowadzenia działalności tato może przekazać to przedsiębiorstwo na rzecz swoich dzieci. Nie jest to możliwe po zakończeniu formalnym działalności (wyrejestrowaniu). Bowiem wtedy musiałby zapłacić podatek likwidacyjny i przestałoby istnieć jego przedsiębiorstwo (nie byłoby więc przedmiotu darowizny).

Nawet jeżeli już prowadzi Pani własną działalność (lub ją założy przed przekazaniem firmy taty), tato może przekazać w formie darowizny swoją firmę Pani.

Nie wystąpi w tym przypadku podatek od darowizny. Stosownie do ustawy o podatku od spadków i darowizn:

„Art. 4a. 1.Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli:

1) zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego powstałego na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2-8 i ust. 2, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, z zastrzeżeniem ust. 2 i 4, oraz

2) udokumentują – w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę określoną w art. 9 ust. 1 pkt 1 – ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.

2. Jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

3. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 1 i 2, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej.

4. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

1) wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej w art. 9 ust. 1 pkt 1 lub

2) gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego.

Z uwagi na to, że przedmiot darowizny podlega podatkowi od spadków, nie występuje po stronie taty ani po stronie Pani podatek dochodowy. Albowiem według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Art. 2.

1. Przepisów ustawy nie stosuje się do: (…)

3) przychodów podlegających przepisom o podatku od spadków i darowizn”.

W zakresie podatku VAT – operacja gospodarcza mająca za przedmiot przedsiębiorstwo jest wolna od tego podatku. Jak wskazuje ustawa o podatku od towarów i usług:

Art. 6.

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

1) transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa”.

Darowizna przedsiębiorstwa powinna wyprzedzać likwidację działalności przez darczyńcę, aby uniknąć obowiązku zapłaty podatku likwidacyjnego.

Darowizna jest umową dwustronną podlegającą podatkowi od czynności cywilnoprawnych. Podatek płaci osoba obdarowana w wysokości 2% od wartości związanych z darowizną i przejętych przez obdarowanego długów.

Stosownie do ustawy o podatku PCC:

„Art. 1.1. Podatkowi podlegają:

1) następujące czynności cywilnoprawne: (…)

d) umowy darowizny – w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy”.

„Art. 4. Obowiązek podatkowy, z zastrzeżeniem art. 5, ciąży: (…)

3) przy umowie darowizny – na obdarowanym”.

„Art. 6. 1. Podstawę opodatkowania stanowi: (…)

3) przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów albo zobowiązań przejętych przez obdarowanego”.

Oznacza to, że podatek PCC płaci się od długów, jakie Pani przejmie wraz z przedsiębiorstwem taty (długów związanych z tym przedsiębiorstwem). Są to z reguły zobowiązania wobec kontrahentów. Jeżeli nie będzie Pani przejmować żadnych zobowiązań ani innych zobowiązań osobistych taty – podatek PCC nie wystąpi.

O ile w skład przedsiębiorstwa nie wchodzą nieruchomości, możliwe jest zawarcie umowy darowizny w zwykłej formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz jej wykonanie. Ten ciąg zdarzeń powoduje, że umowa jest ważna. Unika się opłat notarialnych.

Wynika to z Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 751 § 1 K.c. zbycie przedsiębiorstwa (w tym w drodze darowizny) powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi. Nie ma więc wymogu aktu notarialnego.

Koszt poświadczenia to 40-80 zł netto za jeden podpis.

Musi Pani w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy darowizny zgłosić to do US (jako darowiznę), aby była ona zwolniona z podatku od darowizn. W razie przekroczenia tego terminu – zapłaci Pani podatek od darowizny jako obdarowana wg I grupy podatkowej.

Przekazanie przedsiębiorstwa nie podlega podatkowi VAT.

Może Pani jako przedsiębiorca wpisany do ewidencji prowadzić jednocześnie:

 • swoją własną działalność jednoosobową,
 • z kimś innym spółkę cywilną,
 • z kimś innym spółkę jawną.

Wszystkie te działalności to działalności prowadzone przez jednego lub kilku przedsiębiorców. Pani jako przedsiębiorca musi tylko razem opodatkowywać dochody z poszczególnych działalności.

Przy likwidacji jednej z form prawnych – nadal jest Pani przedsiębiorcą wpisanym do ewidencji, albowiem wpis jest konieczny.

Przejęcie firmy pozwala nie tyle na kontynuowanie formy opodatkowania taty, ile na własny wybór formy opodatkowania.

Ryczałtu się nie dziedziczy. Jego zastosowanie zależne jest zawsze od indywidualnej sytuacji. O ile więc Pani działalność pokrywać się będzie z działalnością taty, może Pani zdecydować się na to, by wybrać ryczałt.

Możliwe jest bowiem, że:

 • już prowadzi Pani działalność i jej zakres nie pozwala na ryczałt i jest Pani opodatkowana na zasadach ogólnych,
 • już prowadzi Pani działalność i jest Pani opodatkowana ryczałtem – wtedy od spełnienia dodatkowych warunków danej działalności zależy prawo do zastosowania ryczałtu,
 • założy Pani działalność, a wtedy ma Pani prawo wybory ryczałtu (działalność taka sama jak taty).

Dostanie Pani firmę (przedsiębiorstwo) jako przedsiębiorca. Wszystkie składniki tego przedsiębiorstwa przejdą na Panią jako nabywcę tego przedsiębiorstwa. W dalszej kolejności zbycie składników przedsiębiorstwa lub jego całości dokonane będzie w ramach działalności gospodarczej.

Stosownie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych okres 5-letni, po którym nie ma podatku dochodowego od zbycia, dotyczy „odpłatnego zbycia:

a) nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,

b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,

c) prawa wieczystego użytkowania gruntów,

d) innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany”.

Zbycie w ramach działalności gospodarczej to wystąpienie przychodu niezależnie od daty zbycia. Przychód ten musi być opodatkowany stosownie do obowiązujących przepisów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Przekazanie firmy dzieciom

Jestem osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą i chciałabym przekazać całą firmę dzieciom ...

 

Przekazanie firmy synowi

Jak korzystnie przekazać firmę synowi? Konkretnie jest to działalność gospodarcza, w której zatrudniam 5 osób. Syn będzie ją prowadził, wykonując...

 

Zabezpieczenie nieoficjalnych udziałów w firmie

Kolega prowadzi działalność gospodarczą, w którą ja nieoficjalnie zainwestowałem. Moje nazwisko nigdzie więc oficjalnie nie figuruje – jestem...

 

Zarabianie w Internecie a samozatrudnienie

Przejęłam stronę WWW, na której chciałabym zarabiać m.in. na sprzedaży rozrywkowych aplikacji na komórki na zasadzie umowy o dzierżawę praw, jako...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »