Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak najprościej przejąć biznes męża?

Tomasz Krupiński • Opublikowane: 2016-11-11

Od wielu lat pomagam mężowi prowadzić działalność. Obecnie przebywa w szpitalu, jest przewlekle chory i przejdzie na rentę. Jak najprościej przejąć biznes męża? Z jakimi kosztami się to wiąże?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Mąż może przekazać przedsiębiorstwo w drodze darowizny na Pani rzecz. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514 ze zm.) podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tytułem darowizny, polecenia darczyńcy.

W myśl art. 888 ustawy Kodeks cywilny (Dz. N. Nr 16, poz. 93 ze zm.) przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Celem darowizny jest dokonanie nieodpłatnego przysporzenia na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Może ona polegać zarówno na przesunięciu do majątku obdarowanego określonych przedmiotów majątkowych, jak i na innych formach dyspozycji majątkowych darczyńcy prowadzących do zmniejszenia jego majątku, a po stronie majątku obdarowanego – do zwiększenia aktywów lub zmniejszenia pasywów.

Kwestie stosunków majątkowych w małżeństwie reguluje ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.).

Na podstawie art. 31 § 1 tej ustawy z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Do majątku wspólnego wchodzi m.in. wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków. Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Z kolei z art. 33 ww. Kodeksu wynika, co stanowi przedmiot majątku osobistego każdego z małżonków.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego nie stanowią jednakże przepisów prawa podatkowego zdefiniowanych w art. 3 pkt 2 Ordynacji podatkowej. Stąd też w trybie wydawania interpretacji, określonym w art. 14b Ordynacji podatkowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych nie ma uprawnienia do interpretowania tych przepisów. Tutejszy organ nie ocenia zatem prawidłowości oraz skuteczności dokonanych czynności- przesunięć środków finansowych w ramach majątku wspólnego małżonków

Utrwalona linia orzecznicza urzędów skarbowych wskazuje, iż osoba przekazująca firmę małżonkowi nie ma przychodu podatkowego. Nie musi też korygować kosztów uzyskania przychodów w zakresie wyposażenia przedsiębiorstwa. Z kosztów należy jednak wykreślić przekazane towary handlowe (podobnie w interpretacji z 26 sierpnia 2015 r. Izba Skarbowa w Katowicach, IBPB-1-1/4511-249/15/ZK). Zgodnie z art. 51 Kodeksu cywilnego przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonym do prowadzenia działalności gospodarczej. Obejmuje ono takie składniki, jak m.in. nazwa, własność nieruchomości (w tym urządzeń i towarów), wierzytelności i środki pieniężne, koncesje, licencje i zezwolenia, tajemnice przedsiębiorstwa oraz księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Analizując przepisy podatkowe, należy stwierdzi, że w przypadku nieodpłatnego przekazania przedsiębiorstwa na rzecz żony po stronie wnioskodawcy nie powstaje przychód podatkowy, gdyż w majątku podatnika nie dojdzie do przysporzenia (zwiększenia aktywów czy zmniejszenia zobowiązań). Przeniesienie składników majątku wchodzących w skład przedsiębiorstwa na rzecz żony nie będzie się wiązało z ich odpłatnym zbyciem.

Jeśli natomiast chodzi o koszty uzyskania przychodów, to przekazanie żonie wyposażenia przedsiębiorstwa nie skutkuje koniecznością skorygowania kosztów. Jeżeli wnioskodawca wykaże, że przekazane nieodpłatnie składniki majątku były faktycznie wykorzystywane w działalności gospodarczej i przyczyniły się do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, to wydatki na ich nabycie może pozostawić w kosztach uzyskania przychodów, pomimo nieodpłatnego przekazania ich innej osobie.

Inaczej będzie z towarami handlowymi. Przekazanie ich żonie powoduje, że wydatki poniesione na ich zakup należy wyksięgować z kosztów.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Podjęcie dodatkowej działalności rolniczej

Od wielu lat prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą z zakresu języków obcych. Opodatkowanie na zasadach ogólnych z liniowym podatkiem...

 

Czy można założyć firmę będąc na zwolnieniu lekarskim?

Pracuję na umowę o pracę, obecnie jestem na zwolnieniu chorobowym. Nie wiem jeszcze, kiedy wrócę do pracy. Chciałbym założyć działalność...

 

Realizacja zlecenia mimo zamknięcia spółki i otwarcia działalności

Prowadziliśmy ze wspólnikiem spółkę cywilną przez 2 miesiące, w tym czasie wpłynęły na konto firmowe zaliczki od klientów na realizację pewnej...

 

Czy mogę sprzedawać przedmioty po kilka sztuk jednemu nabywcy po niższej cenie?

Czy zgodne z prawem jest założenie sklepu internetowego sprzedającego osobom prywatnym po kilka sztuk danego przedmiotu taniej niż w innych sklepach?...

 

Sporadyczne wykonywanie usług podczas urlopu macierzyńskiego

Jestem mamą dwójki dzieci aktualnie na urlopie macierzyńskim. W domu sporadycznie „dorobię”, sobie wykonując zabiegi przedłużania rzęs lub...

 

Czy szkolenia są obowiązkowe dla osób prowadzących działalność?

Prowadzę jednoosobowa działalność i chciałbym wiedzieć, czy wymagane są szkolenia prowadzone przez prywatną firmę, która od jakiegoś czasu wydzwania...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »