Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak można zlikwidować martwą spółkę założoną w trybie s24?

• Autor: Wioleta Biel

Kilka dni temu w trybie s24 została zarejestrowana spółka z o.o. Spółka nie podjęła żadnych działań, jest „martwa”. Jak ją można zlikwidować?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Likwidacja czy rozwiązanie spółki

W języku potocznym pojęcia: likwidacja oraz rozwiązanie spółki często używane są zamiennie, chociaż różnią się pod względem znaczenia. Rozwiązanie spółki należy rozumieć jako ostateczny efekt podjętej przez wspólników decyzji lub przez sąd w określonych przypadkach albo przyjętych ustaleń w umowie (statucie) spółki, w czego wyniku następuje rozwiązanie stosunku prawnego łączącego wspólników (akcjonariuszy) oraz zakończeniu ulega byt prawny spółki, traktowanej jako podmiot prawa w stosunkach gospodarczych. Rozwiązanie spółki można rozpatrywać również jako proces zmierzający do tego celu. Należy jednak pamiętać, że rozwiązanie spółki może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu jej likwidacji oraz wykreśleniu z rejestru sądowego.

Inaczej należy rozumieć likwidację spółki. Jest to postępowanie zmierzające do upłynnienia majątku, zaspokojenia wierzycieli oraz zwrotu pozostałej nadwyżki majątku wspólnikom, w związku z zaprzestaniem działalności przez spółkę kapitałową.

Pojęcie „likwidacja działalności” może odnosić się do każdego podmiotu gospodarczego: spółdzielni, przedsiębiorstwa państwowego lub osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą.

Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 18.01.1994 r. (sygn. akt III CZP 178/93, OSP 1994, Nr 9, poz. 172) – „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która nie rozpoczęła prowadzenia swego przedsiębiorstwa, ani nie zaciągnęła zobowiązań, może być wykreślona z rejestru handlowego dopiero po przeprowadzeniu likwidacji. Możliwe jest wykreślenie z rejestru handlowego spółki z o.o., jeżeli w wyniku przeprowadzonego i zakończonego zgodnie z art. 277 § 1 K.s.h. postępowania likwidacyjnego zostanie spieniężony cały jej majątek, a mimo to zostaną niewypełnione zobowiązania ciążące na tej spółce”.

Zgodnie z powyższym nieposiadanie przez spółkę majątku nie stanowi podstawy dla wykreślenia jej z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Zobacz też: Likwidacja spółki S24

Jak można rozwiązać spółkę

Zgodnie z art. 270 Kodeksu spółek handlowych rozwiązanie spółki może zostać spowodowane:

  • zaistnieniem sytuacji przewidzianych w umowie spółki, np. upływem czasu na jaki spółka została ustanowiona, zrealizowaniem określonego celu, wygaśnięciem koncesji będącej podstawą działalności spółki, itd.,
  • podjęciem uchwały wspólników o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, stwierdzonej protokołem sporządzonym przez notariusza,
  • w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, również uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki opatrzona przez wszystkich wspólników bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
  • ogłoszeniem upadłości spółki,
  • innymi przyczynami przewidzianymi prawem (np. przejęcia spółki w wyniku inkorporacji, podziału spółki przez jej rozdzielenie).

Przeczytaj też: Zmiana wspólnika w spółce z o.o. S24

Postępowanie likwidacyjne

Rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru (art. 272). Postępowanie likwidacyjne ma charakter obligatoryjny. Nawet w przypadku, jeżeli spółka nie rozpoczęła prowadzenia przedsiębiorstwa oraz nie zaciągnęła zobowiązań, może zostać wykreślona z rejestru dopiero po przeprowadzeniu likwidacji.

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, z dniem powzięcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania (art. 274 § 1). Ten przepis ma istotne znaczenie dla ustalenia dnia rozpoczęcia likwidacji spółki, z którą to datą przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz przepisy podatkowe wiążą określone skutki prawne.

Mając na uwadze powyższe, z chwilą zarejestrowania spółki przez system s24 należy uznać, iż spółka powstała i potencjalnie jest gotowa do działania.

Jednocześnie, przepisy nie przewidują tu żadnych odrębności w stosunku do spółek, które są rzeczywiście aktywne gospodarczo od tej sytuacji o której mowa w zapytaniu.

W konsekwencji należy podjąć uchwałę wspólników dotyczącą likwidacji i rozpocząć procedurę likwidacyjną spółki.

Innym sposobem na „pozbycie” się spółki jest jej zwykła sprzedaż lub zawieszenie. Można również „porzucić” spółkę, jednak należy pamiętać o składaniu zerówek z VAT, CIT oraz corocznie sprawozdań finansowych. Za te kwestie odpowiedzialny jest zarząd spółki.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info