Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

• Autor: Adam Dąbrowski

Spółka z o.o. założona w 1991 r. przetrwała do 1997 r. Od tej pory nie prowadzi działalności, ale jej nie zlikwidowaliśmy ze względu na zobowiązania wobec kontrahentów i ZUS-u. Od 1998 r. podaję do US bilans i rachunek wyników za ostatni rok działalności. W KRS nie ma nazwisk wspólników, bo nie zrobiliśmy jakiegoś zgłoszenia po okresie działalności. Za rok 2018 nie mogliśmy złożyć bilansu drogą elektroniczną. Chcę ją wreszcie wykreślić z rejestru, zobowiązania się przedawniły, nie ma żadnego majątku, wspólnicy nie są zainteresowani, a ja jestem już u kresu wytrzymałości. Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o? Do US w tym roku złożyłam bilans drogą papierową i czekam na wezwanie – nie wiem, co mam powiedzieć. Proszę o pomoc.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jak zlikwidować starą spółkę z.o.o?

Od 1 stycznia 2001 r. obowiązuje ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (uchyliła ona w znacznej części stary Kodeks handlowy). Według opisu spółka została przerejestrowana z RHB do KRS.

Jednocześnie z Kodeksem spółek handlowych weszła w życie ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym. Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2014 r., poz. 1924) spowodowała, że na jej mocy 31 grudnia 2015 r. byt prawny straciły wszystkie spółki wpisane do obowiązującego przed laty Rejestru Handlowego B i nieprzerejestrowane do KRS. Ustawa ta zmieniła także przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Na mocy art. 3 – w ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. – przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770, z późn. zm. 3) w art. 9 po ust. 2 dodano ust. 2a–2j. Fragment istotny dla sprawy:

„2a. Podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w art. 1, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r. W przypadku gdy wniosek o wpis złożony przed dniem 1 stycznia 2016 r. został po tej dacie zwrócony, odrzucony, oddalony albo postępowanie o wpis zostało umorzone, skutki określone w niniejszym przepisie oraz przepisach ust. 2b-2g i 2i powstają z dniem następującym po dniu zwrotu, odrzucenia, oddalenia wniosku albo umorzenia postępowania”.

Jako, że spółka była przerejestrowana – nie doszło do tego, że spółka po prostu przestała istnieć z dniem 1 stycznia 2016 r.

Skoro spółka została przerejestrowana do KRS, to w rachubę wchodzi:

  • zwykła likwidacja spółki z całą jej procedurą lub
  • zastosowanie art. 25a i następnych ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Stosownie bowiem do nich możliwe jest wykreślenie podmiotu z KRS bez przeprowadzenia likwidacji w razie zaistnienia określonych sytuacji i warunków.

Sąd rejestrowy wszczyna z urzędu postępowanie o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w przypadku gdy:

  • oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  • oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  • wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  • mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  • mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 (w ramach postępowania przymuszającego).

Jak widać, powody urzędowe są dokładnie określone. Jeżeli zaistniała jedna ze wskazanych okoliczności lub też zaistnieje w niedalekiej przyszłości – możliwe będzie rozwiązanie spółki i jej wykreślenie z KRS bez przeprowadzania likwidacji.

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy bada, czy podmiot ten posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność.

Sąd zawiadamia podmiot wpisany do Rejestru o wszczęciu postępowania o rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, wzywając go do wykazania, że faktycznie prowadzi działalność i że posiada majątek, ze wskazaniem jego składników, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, z pouczeniem o skutkach braku odpowiedzi na wezwanie sądu.

W toku postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego sąd rejestrowy może zwrócić się o udzielenie informacji niezbędnych do ustalenia, czy podmiot wpisany do Rejestru posiada zbywalny majątek i czy faktycznie prowadzi działalność, do organów podatkowych, organów prowadzących rejestry i ewidencje publiczne lub innych organów administracji publicznej oraz do organizacji społecznych. W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru.

Zatem likwidacja. Wydaje się to najrozsądniejsze wyjście. A w procesie likwidacji oraz wykreśleniu spółki z KRS nie przeszkadzałyby jej zobowiązania.

Wskażę, że niezębna byłaby uchwała zgromadzenia wspólników o rozwiązaniu spółki, powołanie likwidatorów oraz dalsze działania związane z procesem likwidacji. Z uwagi na nieobjęcie tego pytaniem pierwotnym nie wskazuję procedury oraz wymaganych dokumentów.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Adam Dąbrowski

O autorze: Adam Dąbrowski

Radca prawny.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info