Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę?

Joanna Korzeniewska • Opublikowane: 2017-09-11

Jak zatrudnić osobę posiadającą własną firmę i certyfikat kompetencji transportowych? Chciałbym, by wystawiała mi faktury VAT.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W obecnych czasach coraz częściej zamiast umów o pracę stosowane są różnego rodzaju umowy cywilnoprawne. Wiele osób decyduje się również na prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej. W niektórych sytuacjach jest to dogodne, potrafi to wiele spraw uprościć, zwłaszcza dla osoby, która „zatrudnia” taką osobę.

Może Pani jak najbardziej zatrudnić tę osobę na umowę o pracę i wtedy stosuje się do takiej osoby wszelkie przepisy prawa pracy. Należy również zauważyć, że rodziłoby to dla Pani również skutki w zakresie ubezpieczeń społecznych. Zgodnie z art. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych pracownicy są objęci obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym, także w przypadku gdy prowadzą oni działalność gospodarczą, jeśli uzyskują wynagrodzenie powyżej minimalnego.

Nie ma jednak potrzeby, jeśli obie strony wyrażą zgodę, aby zawierać umowę o pracę. Skoro tamta osoba prowadzi działalność gospodarczą, a czynności również byłyby związane z zakresem jej działalności, może to wykonywać po prostu jako współpracownik. Byłoby to niewątpliwie dogodne dla Pani, gdyż wówczas po pierwsze nie obciążałyby Pani ograniczenia z prawa pracy, a po drugie nie miałaby Pani wobec niej obowiązków pracodawcy. Dodatkowo mieliby Państwo znacznie większą swobodę co do kształtowania treści stosunku prawnego, zgodnie z zasadą swobody umów. Została ona wprowadzona w art. 35 1 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z treścią tego artykułu strony mogą ułożyć stosunek prawny wedle swojego uznania, jeśli jego treść lub cel nie sprzeciwiają się naturze stosunku ani zasadom współżycia społecznego. Tak więc nie ma pełnej dowolności, choć zasadniczo strony mają dość dużą swobodę.

Możliwości jest kilka, zależnie od tego, co naprawdę miałoby być przedmiotem umowy – można zawrzeć umowę współpracy, umowę o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o umowie zlecenia, zwaną potocznie umową zlecenia) czy też umowę o dzieło. To do Pani oraz kontrahenta należy decyzja, jaką umowę zawrzeć. Aby została zawarta umowa o dzieło, konieczne byłoby wyodrębnienie czegoś, co można uczynić przedmiotem umowy, co wypełniałoby definicję dzieła, byłoby autorskim wytworem danej osoby. Z kolegi zgodnie z art. 734 przez umowę zlecenie jedna osoba przyjmująca zlecenie zobowiązuje się do wykonania określonej czynności (prawnej) dla dającego zlecenie (w przypadku umowy o oświadczenie usług, po prostu czynności). Jeśli nie ma żadnego dzieła, a jedynie czynności na rzecz drugiej osoby, wówczas bardziej odpowiednie byłoby zawarcie umowy zlecenia.

Inną możliwością jest umowa współpracy, która nie została opisana w Kodeksie cywilnym, jednakże jest ona dopuszczalna na podstawie wyżej wspomnianej zasady swobody umów. Zakłada ona znacznie szersze współdziałanie niż przy zleceniu. Oznacza ona, iż strony dążą do wspólnych celów i współdziałają w zakresie określonym postanowieniami porozumienia. Jest ona odpowiednia, gdy strony chcą współdziałać przez dłuższy czas. Poza tym stanowi ona duże ułatwienie, gdyż częstą praktyką jest to, że strony mają umowę o współpracy, a potem jedynie składane jest zamówienie, które stanowi skonkretyzowanie ogólnie zawartej umowy. Najbardziej istotne jest określenie obowiązków stron, wynagrodzenie, sposób płatności, konsekwencje niewywiązania się z obowiązków, zasady związania tajemnicą przedsiębiorstwa, czas jej trwania (można na początek zawrzeć na czas określony).

Co do wystawiania faktur, to oczywiście jest to zależne od tego, czy kontrahent jest płatnikiem podatku VAT, czy też nie. Należy również zauważyć, że istnieje pewne ryzyko, iż niezależnie od tego, czy będzie zawarta umowa o dzieło, zlecenia, czy też współpracy, może to zostać uznane za obejście prawa pracy, jeśliby zostało uznane, że tak naprawdę stosunek prawny odpowiadał stosunkowi pracy. Zależy to jednak zawsze od okoliczności konkretnej sprawy i w dużym stopniu od tego, czy jedna ze stron wypełnia polecenia drugiej, czy jest związana jego poleceniami, wykonuje pracę w czasie i miejscu przez niego wyznaczonym. Do tego dochodzi najczęściej po zerwaniu współpracy, gdy jedna ze stron jest niezadowolona i chce się „odegrać” na drugiej. Jeśli będą dobrze Państwo ze sobą współdziałać, ryzyko jest naprawdę niewielkie.

Tak więc ma Pani kilka opcji do wyboru, a niewątpliwie dogodniejsze dla Pani będzie zawarcie umowy cywilnoprawnej, a realnie ma Pani 3 opcje do wyboru, które opisałam już wcześniej, każda ma swoją specyfikę i swoje zalety, a do Pani należy decyzja, którą Pani wybierze.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »