Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak udokumentować nieodpłatne nabycie towarów?

Piotr Brożyński • Opublikowane: 2018-08-03

Jestem rolnikiem i planuję rozpocząć działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam sprzedawać towar używany z tzw. wystawek, który będę przywoził z zagranicy. Jak mam udokumentować nieodpłatne nabycie towarów? Czy udokumentowanie dowodem wewnętrznym jest prawidłowe? Towar będę sprzedawał głównie na targowiskach, być może przez internet.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Pańskie zapytania sprowadza się zatem do kwestii sposobu dokumentowania nieodpłatnego nabycia towarów zbywanych następnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Zasady opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określa ustawa od zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: ustawa o podatku zryczałtowanym).

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku zryczałtowanym – podatnicy oraz spółki, których wspólnicy są opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”.

Zgodnie natomiast z art. 4 ust. 3 ustawy o podatku zryczałtowanym – do udokumentowania zakupu towarów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Przepisy te określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26 sierpnia 2003 r.

Nie posiada Pan oczywiście, jak rozumiem, podstawowych dowodów, którymi dokumentuje się nabycie towarów, o których mowa w § 12 i § 13 rozporządzenia, czyli przykładowo: faktury, faktury VAT RR, rachunki czy dokumenty celne, dowody poniesienia opłat.

Dokumentowanie na podstawie dowodów księgowych określa natomiast § 14 rozporządzenia wskazujący, iż na udokumentowanie zapisów w księdze, dotyczących niektórych kosztów (wydatków), mogą być sporządzone dokumenty zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie – nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach – przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Co jednak bardzo istotne, wspomniane rozporządzenie określa zamknięty katalog przypadków, kiedy można wystawić taki dowód wewnętrzny, wskazujący, iż dowody takie mogą dotyczyć wyłącznie:

1) zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt;

2) zakupu od ludności, sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0);

3) wartości produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli prowadzonej przez podatnika;

4) zakupu w jednostkach handlu detalicznego materiałów pomocniczych;

5) kosztów diet i innych należności za czas podróży służbowej pracowników oraz wartości diet z tytułu podróży służbowych osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących;

6) zakupu od ludności odpadów poużytkowych, stanowiących surowce wtórne, z wyłączeniem zakupu (skupu) metali nieżelaznych oraz przeznaczonych na złom samochodów i ich części składowych;

7) wydatków związanych z opłatami za czynsz, energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą; podstawą do sporządzenia tego dowodu jest dokument obejmujący całość opłat na te cele;

8) opłat sądowych i notarialnych;

8a) opłaty skarbowej uiszczanej znakami tej opłaty do dnia 31 grudnia 2008 r.;

9) wydatków związanych z parkowaniem samochodu w sytuacji, gdy są one poparte dokumentami niezawierającymi danych, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2; podstawą wystawienia dowodu wewnętrznego jest bilet z parkometru, kupon, bilet jednorazowy załączony do sporządzonego dowodu.

Powołane przepisy rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, określając zasady i sposób ewidencjonowania ponoszonych wydatków, nie precyzują zatem w sposób jednoznaczny zasad postępowania w przypadku nieodpłatnego nabycia towarów handlowych. Należy stwierdzić w szczególności, iż wskazane przez Pana nieodpłatne nabycie nie mieści się w katalogu sytuacji, które podlegać może udokumentowaniu dowodem wewnętrznym.

Jednakże z drugiej strony, niewątpliwie dla prawidłowości prowadzonej dokumentacji księgowej, fakt dokonania wszelkich operacji gospodarczych powinien znaleźć odzwierciedlenie w posiadanych dowodach księgowych.

W tym kontekście część istniejących w tym zakresie interpretacji prawa podatkowego wskazuje na alternatywną możliwość wystawienia w tożsamych przypadkach dowodu wewnętrznego lub protokołu przyjęcia. Część interpretacji dopuszcza jednak wyłącznie udokumentowanie takiego sposobu nabycia towarów handlowych poprzez protokół przyjęcia i w konsekwencji tak należałoby udokumentować opisywany przypadek nieodpłatnego nabycia towaru na wystawkach, w celu dalszej odsprzedaży.

Taki protokół przyjęcia powinien zawierać datę nabycia towarów, nazwę towaru, jego ilość i cechy charakterystyczne, a także sposób nabycia i miejsce pochodzenia.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Założenie działalności równolegle z pracą

Jestem zatrudniony na umowę na etat na czas nieokreślony. Otrzymałem propozycję płatnych wykładów na uczelni. W związku tym chciałbym założyć...

 

Tłumaczenia na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a opodatkowanie

Jestem tłumaczem przysięgłym i wykonuję tłumaczenia dla sądów, policji oraz biur tłumaczeń i firm. Dotychczas rozliczałam się na umowy...

 

Niezamknięta od lat działalność z powodu wyjazdu na stałe za granicę - problem z US i ZUS

Od 24 lat mieszkam na stale w Stanach Zjednoczonych. Przed wyjazdem z Polski, przez okres około 2 lat prowadziłam działalność gospodarczą –...

 

Korepetycje, działalność wykonywana osobiście czy działalność gospodarcza?

Jestem studentem, nie ukończyłem jeszcze 25 lat. Jaka forma opodatkowania byłaby dla mnie najkorzystniejsza w przypadku udzielania korepetycji codziennie po...

 

Dwie działalności gospodarcze pod jednym adresem

Czy pod jednym adresem można prowadzić dwie działalności gospodarcze opodatkowane w formie karty podatkowej (wynajem pokoi gościnnych)? Właścicielem...

 

Czy muszę zawiesić firmę po podjęciu pracy na etat?

Mam jednoosobowa firmę świadcząca usługi handlowe. Za dwa tygodnie podejmuję pracę na etat. Czy muszę likwidować firmę lub ją zawiesić? Jakie...

 

Rejestracja siedziby działalności w kupionym domu

Zamierzam zakupić dom bliźniak. Wypis z rejestru gruntów mówi o tym, że jest to grunt rolny zabudowany klasa Br-RIIIa, pow. 0,045 ha. Brak planu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »