Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Jak skorzystać z ulgi w składkach na 24 miesiące (2 lata)?

Katarzyna Bereda • Opublikowane: 2019-02-08

Żona od ponad roku prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest aktualnie jeszcze na „małym ZUS-ie\". Ja rozwiązałem aktualnie swoją umowę o pracę i od stycznia lub od kwietnia 2019 (zależy, czy będę zwolniony z zakazu konkurencji) chciałbym przystąpić do spółki cywilnej wraz z żoną. Zastanawia mnie kwestia mojego ZUS-u. Czy jeśli zarejestruję się jako przedsiębiorca i przystąpię do spółki z żoną, będę mógł korzystać ulgi w składkach przez 24 miesiące, czy w takim wypadku mnie ta ulga nie będzie dotyczyć? Rozważam też założenie jednoosobowej działalności i nieprzystępowanie do spółki z żoną, ale np. bycie dla niej podwykonawcą. Czy mógłbym wystawiać jej faktury?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W pierwszej kolejności zaznaczę, iż jeżeli chodzi o tzw. mały zus czy też inne ulgi i składki preferencyjnie, to nie ma znaczenia, czy będzie Pan przedsiębiorcą działającym w ramach jednoosobowej działalności, czy też spółki cywilnej.

Podkreślam, iż spółka cywilna nie ma osobowości prawnej i nie jest przedsiębiorcą. Przedsiębiorcami są wspólnicy, którzy tworzą niniejszą spółkę, dlatego wspólnicy mogą skorzystać z tzw. małego ZUS-u.

Zgodnie bowiem z art. 861 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna, w przeciwieństwie do spółek handlowych, nie ma podmiotowości prawnej w zakresie prawa cywilnego (zdolność prawna) czy procedury cywilnej (zdolność sądowa). Tym samym brak jej jest także dalszych zdolności będących pochodnymi zdolności prawnej lub zdolności sądowej, np. zdolności wekslowej, zdolności upadłościowej. Umowa spółki cywilnej, odmiennie niż umowa spółki handlowej, nie jest umową kreacyjną (funkcja utworzenia nowego podmiotu prawa), a jedynie umową zobowiązującą, ewentualnie zobowiązująco-rozporządzającą.

Dlatego, jak wskazałam powyżej, podmiotami prawnymi w spółce cywilnej są przedsiębiorcy, którzy ją tworzą. Spółka cywilna natomiast jest podatnikiem VAT. Ponadto, Spółka cywilna jest umownym stosunkiem cywilnoprawnym, a ściślej zobowiązaniem, w którym wspólnicy zobowiązują się do świadczenia, polegającego na dążeniu do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w oznaczony sposób, w szczególności przez wniesienie wkładów (art. 860 § 1).

Tylko więc od Państwa upodobań, wygody oraz charakteru świadczonej pracy będzie zależało, czy zdecydują się Państwo na zawiązanie spółki cywilnej, czy też na osobne działalności gospodarcze w ramach współpracy. Nie jest bowiem przeszkodą, iż będzie Pan wystawiał żonie jako przedsiębiorcy cykliczne faktury VAT.

Oczywiście w takim przypadku wygodniejszym rozwiązaniem może być spółka cywilna. Zawiązując jednak spółkę, proszę pamiętać, iż stosunek spółki powstaje w wyniku zawarcia umowy. Taka umowa jest jedynym i konstytutywnym zdarzeniem kreującym spółkę. Spółka cywilna nie wymaga bowiem, w odróżnieniu np. od również niebędących osobami prawnymi spółki jawnej i komandytowej, wpisu do żadnego rejestru. Użycie w art. 860 § 1 wyrazu „wspólnicy”, a więc liczby mnogiej, oznacza, że owych wspólników zawierających umowę musi być co najmniej dwóch. Zgodnie z art. 860 § 2 umowa spółki powinna być stwierdzona na piśmie. Forma pisemna została w tym wypadku zastrzeżona jedynie ad probationem, skoro wyżej wymieniony przepis nie przewiduje rygoru nieważności.

Ponadto cel spółki musi być wspólnym celem gospodarczym. Przepisy nie zawierają analitycznego określenia, co należy rozumieć przez cel gospodarczy. W piśmiennictwie dominuje szerokie rozumienie – jako dążenie do uzyskania korzyści materialnych (posiadających wartość ekonomiczna, którą można wyrazić w pieniądzu); przy czym jest to cel szerszy niż osiągnięcie zysku (cel zarobkowy, gospodarczy), por. też post. SN z 9.11.2006 r. (sygn. akt IV CSK 216/06, Legalis).

Z uwagi na powyższe wskazuję, iż zawiązanie spółki cywilnej nie pozbawi Pana ulg preferencyjnych w zakresie założenia pierwszej działalności gospodarczej. Proszę jednak zastanowić się, która forma działalności będzie dla Państwa odpowiednia.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »