Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak odzyskać zainwestowane pieniądze i wyjść ze spółki z o.o.?

Marcin Sądej • Opublikowane: 2017-11-03

Jestem udziałowcem w spółce z o.o., w której posiadam 10% udziałów. Chcę wyjść ze spółki. Jak odzyskać zainwestowane pieniądze i wyjść ze spółki z o.o.?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dobrowolne wystąpienie wspólnika ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może odbywać się na dwa sposoby, albo poprzez zbycie posiadanych udziałów, albo poprzez umorzenie udziałów.

Pierwszym sposobem jest zbycie posiadanych udziałów przez wspólnika zamierzającego wystąpić ze spółki. Takiego zbycia można dokonać na rzecz pozostałych wspólników lub też na rzecz podmiotów trzecich.

Przychody ze sprzedaży udziałów stanowią w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych odrębne źródło przychodów, niezależnie od tego, czy zbywa je przedsiębiorca, czy „zwykła” osoba fizyczna. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody ze źródła kapitały pieniężne, uważa się m.in. przychody z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach (odpłatnym zbyciem jest niewątpliwie sprzedaż). W ust. 1ab tego przepisu wskazano, że przychód z odpłatnego zbycia udziałów powstaje w momencie przeniesienia na nabywcę własności udziałów. Przy ustalaniu wartości tego przychodu należy brać odpowiednio pod uwagę przepisy art. 19 u.p.d.o.f. Przychodem będzie więc wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, jednakże nie może ona znacznie odbiegać od wartości rynkowej. Oznacza to, że przychód powstanie w szczególności niezależnie od uiszczenia zapłaty przez nabywcę, nawet w momencie przeniesienia własności poprzez samo zawarcie umowy, chyba że w umowie zastrzeżono inny termin. Strony umowy mogą bowiem zgodnie z Kodeksem cywilnym zastrzec inny niż ogólny termin przeniesienia własności, uzależniając go np. od jakiegoś warunku. Zatem tylko data faktycznego przejścia własności udziałów będzie decydować o dacie powstania przychodu do opodatkowania. W każdym zatem przypadku ujęcie skutków podatkowych dokonywanej sprzedaży będzie musiało zostać poprzedzone wnikliwą analizą umowy i konkretnego stanu faktycznego.

Trzeba bowiem mieć na uwadze, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na objęcie lub nabycie m.in. udziałów w spółce; wydatki takie są jednak kosztem uzyskania przychodu przy ustalaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych udziałów. Czyli teoretycznie rzecz ujmując, to co było wydatkiem na nabycie (objęcie) udziałów, będzie stanowić koszt uzyskania przychodów dopiero przy odpłatnym zbyciu tych walorów (a nie w momencie poniesienia owego wydatku). Ustalając zatem – zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 u.p.d.o.f. – przychód z kapitałów pieniężnych, należy go w celu ustalenia dochodu do opodatkowania (według stałej stawki liniowej) obniżyć o wydatki poniesione wcześniej na nabycie (objęcie) zbywanych walorów. W momencie powstania przychodu należnego mamy więc prawo aktywować wszelkie wcześniejsze wydatki poniesione na nabycie udziałów oraz te koszty, które są faktycznie ponoszone w tym momencie, w związku z samym zbyciem. Czasami jednak przy wcześniejszym nabyciu (objęciu) udziałów ponoszone są dodatkowe koszty, które bynajmniej nie są ceną, jaką płacimy zbywcy tych walorów, czy też wpłatą na kapitał zakładowy. Chodzi tutaj o koszty w rodzaju opłat notarialnych związanych z umową nabycia udziałów, podatku od czynności cywilnoprawnych, czy odsetki od kredytów zaciągniętych na nabycie lub objęcie udziałów. Można powiedzieć, że niektóre z tych kosztów wręcz warunkują nabycie (np. koszty notarialne), natomiast inne są raczej kosztami ubocznymi, choć związanymi z nabyciem.

Jak stwierdziło Ministerstwo Finansów w piśmie z dnia 12 marca 2001 r., PB4/BA-8214-486-94/01, określenie „wydatki na nabycie” obejmuje wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące nabycie, bez których nie byłoby ono możliwe. Do takich wydatków, zdaniem Ministerstwa, należy zaliczyć przede wszystkim cenę zapłaconą za udziały lub akcje, wspomniane opłaty notarialne, czy też prowizje biura maklerskiego. Wynika z tego, że np. także wydatki na usługi doradcze nie mieszczą się w kategorii wydatków bezpośrednio warunkujących nabycie. Ich poniesienie nie jest konieczne do skutecznego, z prawnego punktu widzenia, nabycia udziałów lub akcji. Taką interpretację potwierdza również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2004 r., III SA/Wa 2893/02, w którym stwierdzono, że: „kosztów obsługi prawnej na etapie podejmowania decyzji o zakupie udziałów nie można traktować jako wydatków na nabycie udziałów, ponieważ pojęcie wydatki na nabycie oznacza koszty bezpośrednio warunkujące nabycie udziałów”.

Kolejnym sposobem na opuszczenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wspólnika jest dobrowolne umorzenie udziałów. W tej procedurze udziały ustępującego ze spółki wspólnika nabywane są przez samą spółkę. Takie wyjście ze spółki powoduje, że udziały nabyte przez spółkę przestają istnieć, a pozostali wspólnicy stają się wyłącznymi wspólnikami spółki.

W myśl obowiązujących przepisów kodeksu umorzenie udziałów (akcji) może przybrać postać umorzenia dobrowolnego, tzn. umorzenia za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez spółkę (art. 199 § 1 oraz 359 § 1). W tym przypadku wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników o umorzeniu udziałów nabytych od wspólnika. Ten tryb umorzenia wymaga nabycia udziału przez spółkę. Udział w takiej sytuacji istnieje, choć wygaśnięciu ulegają roszczenia wzajemne (np. o dywidendę, obowiązek wniesienia dopłat), związane z udziałem, a powstałe od momentu jego nabycia, aż do chwili umorzenia.

Dochodu z umorzenia udziałów (akcji) jako dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych nie łączy się z innymi dochodami podlegającymi opodatkowaniu, lecz opodatkowuje się według zasad określonych w art. 22 i 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Obowiązek rozliczenia w tych sytuacjach spoczywa na płatniku, którym jest podmiot dokonujący określonych wypłat. Co do zasady, podatek jest pobierany przy zastosowaniu 19% stawki.

W przypadku umorzenia dobrowolnego w sytuacji nadwyżki otrzymanej przez wspólnika w związku ze zbyciem udziałów spółce w celu ich umorzenia, dochód ten powinien zostać opodatkowany jako dochód ze zbycia praw majątkowych na ogólnych zasadach.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Konflikt między udziałowcami spółki z o.o.

Spółka z o.o. ma 5 udziałowców. Grupę A tworzę ja i drugi udziałowiec, obaj mamy po 25% udziałów. Ja pełnię również funkcję prezesa...

 

Czy stowarzyszenie zwykłe może być wspólnikiem spółki z o.o.?

Czy stowarzyszenie zwykłe może być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzącej działalność gospodarczą?

 

Czy za długi spółki z o.o. odpowiada tylko prezes czy i udziałowcy?

Interesuje mnie kwestia odpowiedzialności za długi spółki z o.o. Jestem prezesem spółki i mam 50% udziałów. Drugie 50% należy do udziałowca,...

 

Rezygnacja z założenia spółki z o.o.

Wraz ze znajomym podjęliśmy decyzję o założeniu sp.z o.o w Polsce. Ja mieszkam od 7 lat w Niemczech, udzieliłam więc pełnomocnictw...

 

Niezłożenie bilansu rocznego przez spółkę z o.o. do urzędu skarbowego

Spółka z o.o. nie zrobiła badania bilansu rocznego za 2016 i nie złożyła do urzędu skarbowego. Otrzymała pismo z US proszące...

 

Wynagrodzenie stałe i procent od sprzedaży dla prezesa zarządu spółki z o.o.

Czy w spółce z o.o., gdzie jest dwóch udziałowców (75% i 25% udziałów), drugi z udziałowców może zostać powołany na prezesa zarządu...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »