Kategoria: Inne

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2017-07-03

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo syna nie przetrwa, dlatego zastanawiamy się, czy nie przenieść działalność syna na mnie. Co należałoby w tym kierunku zrobić, z jakimi opłatami trzeba by się liczyć? Chodzi o uchronienie majątku firmy przed podziałem. Czy istnieje możliwość darowizny, a może lepsza byłaby spółka? Jakie w tym wypadku byłyby różnice? Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Wioleta Biel

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

W mojej ocenie jest spora różnica pomiędzy darowizną a założeniem spółki z o.o. – przy darowiźnie pojawiłby się podatek VAT na każdym przekazanym środku. Pani, jako otrzymująca, ponosiłaby pełną odpowiedzialność za wszystko, co w tej działalności się dzieje, np. długi, kary umowne. Syn teoretycznie nie mógłby zarządzać firmą – w jaki więc sposób otrzymywałby pieniądze z działalności? W sposób legalny to nie będzie w ogóle się opłacało, bo będzie traktowany jako osoba współpracująca, której wynagrodzenie, składki ZUS nie będą rozpoznawane w działalności gospodarczej.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W przypadku spółki z o.o. Pani nie ponosiłaby żadnej odpowiedzialności, a syn będzie mógł w sposób legalny prowadzić firmę, przy czym z perspektywy prawa nic nie będzie posiadał, co będzie można mu zabrać. Dodatkowo ze spółki z o.o. można w sposób prosty i optymalny również pobierać wynagrodzenie. Można tak ukształtować relacje ze spółką, aby uniknąć składek ZUS.

Moja propozycja w opisanej sytuacji:

 • aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objecie w zamian udziałów w tej spółce, następnie darowizna udziałów (proponuje 95%) na rzecz Pani.
 • syn zostaje powołany do zarządu – on jako prezes posiada tylko 5% udziałów w spółce, ale ma realny wpływ na działania prowadzone przez spółkę. Może w sposób optymalny również wypłacać pieniądze ze spółki: część tytułem tzw. aktu powołania, część z kolei na umowie o dzieło (gdzie istnieje możliwość wypłacania tych pieniędzy na stawce 9%).

Implikacje podatkowe

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT nie podlega „transakcja zbycia przedsiębiorstwa”. W mojej opinii, termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, tj. sprzedaż, zamiana, darowizna, a także przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W związku z tym, planowaną transakcję przeniesienia własności w formie wkładu niepieniężnego należy rozumieć jako „transakcję zbycia” określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast pojęcie „przedsiębiorstwa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym (art. 551 oraz 552), tj. „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

W doktrynie podkreśla się, iż zasadniczą cechą przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe rozumiane jako zdolność do samodzielnego i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Pani syna posiada te cechy.

Dodatkowo, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m.in. umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się – przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się – w przypadku spółki kapitałowej (czyli spółki z o.o., akcyjnej lub spółki europejskiej):

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku to 0,5%.

Darowizna udziałów

Darowizna jest formą zbycia udziałów, w wyniku czego dochodzi do zmiany właściciela udziałów objętych umową.

„Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Regulacje prawne, zwłaszcza Kodeks cywilny, stanowią:

„Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.”

Aby doprowadzić do tego, że Pani ma 95% udziałów, należy:

 • zawrzeć umowę darowizny w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • potem Pani pisemnie zawiadomi spółkę o nabyciu udziałów, załączając kopię umowy (z chwilą otrzymania zawiadomienia od Pani, staje się Pani wspólnikiem wobec spółki, nabycie udziałów staje się skuteczne wobec spółki wg K.s.h.: „Art. 187. § 1. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności”), ponieważ syn jest w zarządzie spółki zawiadomienie powinno pochodzić od Pani,
 • syn jako zarząd dokona wpisu w księdze udziałów Pani jako wspólnika oraz sporządzi nową listę wspólników,
 • syn jako zarząd złoży wniosek o wpis do KRS zmian w składzie osobowym wspólników, złoży nową listę wspólników.

Następnie dokonaną darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Pani nie zapłaci żadnego podatku. Darowizna jest w całości zwolniona z podatku od darowizn na podstawie art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}