Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Wioleta Biel • Opublikowane: 2017-07-03

Syn posiada prosperującą firmę, na wyposażeniu której są samochody i maszyny. Syn jest ich właścicielem. Niestety zanosi się na to, że małżeństwo syna nie przetrwa, dlatego zastanawiamy się, czy nie przenieść działalność syna na mnie. Co należałoby w tym kierunku zrobić, z jakimi opłatami trzeba by się liczyć? Chodzi o uchronienie majątku firmy przed podziałem. Czy istnieje możliwość darowizny, a może lepsza byłaby spółka? Jakie w tym wypadku byłyby różnice? Jak chronić majątek firmy wobec rozwodu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

W mojej ocenie jest spora różnica pomiędzy darowizną a założeniem spółki z o.o. – przy darowiźnie pojawiłby się podatek VAT na każdym przekazanym środku. Pani, jako otrzymująca, ponosiłaby pełną odpowiedzialność za wszystko, co w tej działalności się dzieje, np. długi, kary umowne. Syn teoretycznie nie mógłby zarządzać firmą – w jaki więc sposób otrzymywałby pieniądze z działalności? W sposób legalny to nie będzie w ogóle się opłacało, bo będzie traktowany jako osoba współpracująca, której wynagrodzenie, składki ZUS nie będą rozpoznawane w działalności gospodarczej.

W przypadku spółki z o.o. Pani nie ponosiłaby żadnej odpowiedzialności, a syn będzie mógł w sposób legalny prowadzić firmę, przy czym z perspektywy prawa nic nie będzie posiadał, co będzie można mu zabrać. Dodatkowo ze spółki z o.o. można w sposób prosty i optymalny również pobierać wynagrodzenie. Można tak ukształtować relacje ze spółką, aby uniknąć składek ZUS.

Moja propozycja w opisanej sytuacji:

 • aport przedsiębiorstwa do spółki z o.o. i objecie w zamian udziałów w tej spółce, następnie darowizna udziałów (proponuje 95%) na rzecz Pani.
 • syn zostaje powołany do zarządu – on jako prezes posiada tylko 5% udziałów w spółce, ale ma realny wpływ na działania prowadzone przez spółkę. Może w sposób optymalny również wypłacać pieniądze ze spółki: część tytułem tzw. aktu powołania, część z kolei na umowie o dzieło (gdzie istnieje możliwość wypłacania tych pieniędzy na stawce 9%).

Implikacje podatkowe

Zgodnie z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu VAT nie podlega „transakcja zbycia przedsiębiorstwa”. W mojej opinii, termin „transakcja zbycia” należy rozumieć w sposób zbliżony do terminu „dostawa towarów”, w ujęciu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, tzn. „zbycie” obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, tj. sprzedaż, zamiana, darowizna, a także przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego (aportu). W związku z tym, planowaną transakcję przeniesienia własności w formie wkładu niepieniężnego należy rozumieć jako „transakcję zbycia” określoną w art. 6 ust. 1 ustawy o VAT. Natomiast pojęcie „przedsiębiorstwa” należy rozumieć zgodnie z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym (art. 551 oraz 552), tj. „przedsiębiorstwo jest zorganizowanym zespołem składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującym w szczególności:

 • oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorstwo lub jego wyodrębnione części (nazwa przedsiębiorstwa); własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
 • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
 • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
 • koncesje, licencje i zezwolenia;
 • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
 • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
 • tajemnice przedsiębiorstwa;
 • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

W doktrynie podkreśla się, iż zasadniczą cechą przedsiębiorstwa jest wyodrębnienie organizacyjne, funkcjonalne i finansowe rozumiane jako zdolność do samodzielnego i bieżącego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo Pani syna posiada te cechy.

Dodatkowo, na podstawie art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k) i pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych podatkowi temu podlegają m.in. umowy spółki oraz zmiany tych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 4.

Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy o PCC, w przypadku umowy spółki za zmianę umowy uważa się – przy spółce kapitałowej – podwyższenie kapitału zakładowego z wkładów lub ze środków spółki oraz dopłaty.

Na podstawie art. 1 ust. 5 pkt 2 ustawy o PCC, umowa spółki oraz jej zmiana podlega podatkowi, jeżeli w chwili dokonania czynności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajduje się – w przypadku spółki kapitałowej (czyli spółki z o.o., akcyjnej lub spółki europejskiej):

 • rzeczywisty ośrodek zarządzania albo
 • siedziba tej spółki – jeżeli jej rzeczywisty ośrodek zarządzania nie znajduje się na terytorium innego państwa członkowskiego.

Obowiązek podatkowy powstaje tu z chwilą podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną. Podstawę opodatkowania stanowi wartość, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Stawka podatku to 0,5%.

Darowizna udziałów

Darowizna jest formą zbycia udziałów, w wyniku czego dochodzi do zmiany właściciela udziałów objętych umową.

„Art. 180. Zbycie udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz jego zastawienie powinno być dokonane w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.”

Regulacje prawne, zwłaszcza Kodeks cywilny, stanowią:

„Art. 58. § 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.”

Aby doprowadzić do tego, że Pani ma 95% udziałów, należy:

 • zawrzeć umowę darowizny w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi,
 • potem Pani pisemnie zawiadomi spółkę o nabyciu udziałów, załączając kopię umowy (z chwilą otrzymania zawiadomienia od Pani, staje się Pani wspólnikiem wobec spółki, nabycie udziałów staje się skuteczne wobec spółki wg K.s.h.: „Art. 187. § 1. O przejściu udziału, jego części lub ułamkowej części udziału na inną osobę oraz o ustanowieniu zastawu lub użytkowania udziału zainteresowani zawiadamiają spółkę, przedstawiając dowód przejścia bądź ustanowienia zastawu lub użytkowania. Przejście udziału, jego części lub ułamkowej części udziału oraz ustanowienie zastawu lub użytkowania jest skuteczne wobec spółki od chwili, gdy spółka otrzyma od jednego z zainteresowanych zawiadomienie o tym wraz z dowodem dokonania czynności”), ponieważ syn jest w zarządzie spółki zawiadomienie powinno pochodzić od Pani,
 • syn jako zarząd dokona wpisu w księdze udziałów Pani jako wspólnika oraz sporządzi nową listę wspólników,
 • syn jako zarząd złoży wniosek o wpis do KRS zmian w składzie osobowym wspólników, złoży nową listę wspólników.

Następnie dokonaną darowiznę należy zgłosić w ciągu 6 miesięcy od dnia jej dokonania. Pani nie zapłaci żadnego podatku. Darowizna jest w całości zwolniona z podatku od darowizn na podstawie art. 4 a ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Handel odzieżą markową

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą – handel hurtowy odzieżą. Planuję wprowadzić do sprzedaży odzież znanych marek. Czy posługiwanie...

 

Skompletowanie podpisów pod sprawozdaniem finansowym

Jeżeli sprawozdanie finansowe musi być podpisane przez wszystkich członków zarządu, a przebywają oni na terenach czterech rożnych krajów, to...

 

Czy osoba spoza stowarzyszenia może uczestniczyć w jego zebraniu?

Prowadzę (jako członek zarządu) stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna i w związku z tym mam pytanie natury prawnej. Jak co roku organizuję...

 

Czy uchwały spółki wymagają zgody wszystkich wspólników?

W umowie spółki jest zapis, że uchwały zgromadzenia wspólników wymaga m.in. określenie wysokości i terminów uiszczenia dopłat oraz ich zwrotu;...

 

Syndyk korzystający z pomocy prawnika

Czy syndyk, który nie jest prawnikiem, prowadzący postępowanie upadłościowe obejmujące likwidację majątku upadłego, może w tym postępowaniu...

 

Prawidłowe odwołanie i powołanie prezesa fundacji

Fundacja ma dwa organy: 2-osobową radę fundacji (organ nadzoru) oraz zarząd fundacji, również 2-osobowy, czyli organ zarządzający. Rok temu rezygnację...

 

Przejęcie spółki cywilnej małżeńskiej wraz z pracownikami

Jestem wspólnikiem spółki cywilnej małżeńskiej, z uwagi na chorobę męża założyłam firmę na własne nazwisko. Spółka całe swoje...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »