Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Informacje na temat kondycji spółki dla udziałowca

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2019-10-18

Zostałem udziałowcem w spółce z o.o., której prezesem jest mój syn. Jakie mam prawa do informacji na temat kondycji firmy, decyzji o inwestycjach, kredytach, obrotach i jaki jest mój status tej firmie? Mój udział to 90%.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 212 § 1 kodeksu spółek handlowych prawo kontroli służy każdemu wspólnikowi (i to niezależnie od ilości posiadanych udziałów). W tym celu wspólnik lub wspólnik z upoważnioną przez siebie osobą może w każdym czasie przeglądać księgi i dokumenty spółki, sporządzać bilans dla swego użytku lub żądać wyjaśnień od zarządu.

Z przepisu tego płyną dla Pana 3 rodzaje uprawnień:

  1. przeglądanie w każdym czasie ksiąg i dokumentów spółki; w dotychczasowej literaturze słusznie podkreślało się, że kontrolę należy przeprowadzać w odpowiedniej porze, w godzinach biurowych, przedmiotem kontroli mogą być wszystkie dokumenty spółki;
  2. sporządzanie bilansu dla swego użytku; jest to bilans na dzień określony przez wspólnika i stanowi inną kategorię pojęciową niż bilans stanowiący część rocznego sprawozdania finansowego w rozumieniu ustawy o rachunkowości;
  3. żądanie wyjaśnień od zarządu.

Może Pan zatem żądać np. wydania Panu danych o sprzedaży, kosztach spółki, kosztach zatrudnienia, podatków itp. Jeżeli sam Pani nie potrafi rozczytać jakichś danych księgowych, może Pan skorzystać z pomocy np. księgowego, który wraz z Panem będzie te dokumenty przeglądał.

Poza tym jako wspólnik musi Pan udzielić zgody na czynność spółki tam, gdzie ustawa lub umowa spółki wymaga uchwały wspólników. I tak zgodnie z treścią art. 228 przywołanego Kodeksu „uchwały wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w niniejszym dziale lub umowie spółki, wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków;

2) postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;

3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;

4) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej;

5) zwrot dopłat;

6) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7”.

Jako wspólnik z 90% udziałów w kapitale zakładowym praktycznie będzie Pan decydował o wszystkim, co istotne w spółce, działając z pozostałymi 10% udziałowców. Aczkolwiek ma Pan większościowy udział, więc w zasadzie o wszystkim Pan będzie decydował samodzielnie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »