Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta

Autor: Michał Berliński

Prezes zarządu spółki, która jest naszym kontrahentem, wysłał informację o ogłoszeniu upadłości tej spółki. Firma ta jest naszym odbiorcą od 15 lat, winna jest naszej firmie 70 tys. zł. Jakie powinniśmy podjąć działania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Informacja o ogłoszeniu upadłości przez kontrahenta

Zacznę od ogółów. Postępowanie upadłościowe spółki zawsze wszczynane jest na wniosek zainteresowanego. Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie jest bardzo ważne, ponieważ niesie za sobą istotne skutki. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, a dokładniej w art. 20, katalog podmiotów uprawnionych do złożenia takiego wniosku jest ściśle określony – może go złożyć dłużnik, każdy z jego wierzycieli osobistych oraz inne podmioty wskazane w niniejszej ustawie. Może go wreszcie złożyć również sam zainteresowany. Taki wniosek mogliby nawet złożyć Państwo.

Wskazać należy, że dłużnik jest niewypłacalny, jeżeli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, a okres ten trwa mniej więcej 3 miesiące. Ponadto spółka, jest niewypłacalna także wtedy, gdy jej zobowiązania pieniężne przekraczają wartość jej majątku, a stan ten utrzymuje się przez okres przekraczający dwadzieścia cztery miesiące. W związku z tym, dłużnik ma obowiązek, żeby nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości spółki, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Zachowanie trzydziestodniowego terminu jest niezwykle ważne ze względu na treść art. 299 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z którym „członkowie zarządu spółki mogą zwolnić się z odpowiedzialności osobistej za zobowiązania spółki, w przypadku gdy egzekucja z jej majątku okaże się bezskuteczna”. Zwolnienie się z odpowiedzialności następuje poprzez wykazanie, że we właściwym czasie został złożony wniosek o ogłoszenie upadłości. Dodatkowo, niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości wiąże się również z odpowiedzialnością karną. Zgodnie z art. 586 Kodeksu spółek handlowych „kto, będąc członkiem zarządu spółki albo likwidatorem, nie zgłasza wniosku o upadłość spółki handlowej pomimo powstania warunków uzasadniających według przepisów upadłość spółki – podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku”.

W przypadku, gdy dłużnikiem jest spółka z o.o., obowiązek opisany powyżej ciąży na każdym członku zarządu. Nie znam dokładnie sytuacji spółki, znam ilość wierzycieli, ale można wskazać, że nie jest ich tak całkiem sporo i jak najbardziej podstawy do ogłoszenia upadłości istnieją. Co do zasady wskazuje się, że członkowie zarządu powinni przeprowadzić analizę płatności już w przypadku pierwszego opóźnienia w zapłacie wymagalnych zobowiązań pieniężnych spółki, które zostało spowodowane brakiem środków pieniężnych w spółce. Jednak zarówno praktyka spółek jest inna, jak i praktyka sądów również. Kolejną negatywną przesłanką dla ogłoszenia upadłości spółki jest brak jakiegokolwiek majątku spółki. Co do zasady przesłankami odrzucenia wniosku są:

posiadany majątek nie wystarczy na pokrycie kosztów postępowania,

posiadany majątek wystarczy jedynie na pokrycie kosztów postępowania,

posiadany majątek jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego.

I przejdźmy teraz do konkretów. Od jaka dawna firma, która złożyła wniosek o ogłoszenie upadłości jest Państwu winna pieniądze? Czy kierowali Państwo do sądu pozwy o zapłatę? Czy prowadzili Państwo przeciwko tej dłużnej spółce postępowanie egzekucyjne za pośrednictwem komornika sądowego? Wskazać należy, że jeśli nie, to kwestia jest bardziej problematyczna.

Spółka pewnie przez jakiś czas miała jeszcze środki i istniała szansa na zaspokojenie wszystkich Państwa należności. Jeśli nawet wtedy egzekucja przeciwko spółce okazałaby się bezskuteczna, to zawsze pozostawała Państwu możliwość dochodzenia należności od członków zarządu z prezesem spółki na czele. Przeglądając „Monitor Sądowy i Gospodarczy” – to właśnie tam ukaże się ewentualnie ogłoszenie o upadłości przedmiotowej spółki – nie natknąłem się jeszcze na owe ogłoszenie, to zaś oznacza, że na dzień dzisiejszy przedmiotowy wniosek nie został przez sąd rozpatrzony. Wniosek może zostać odrzucony np. dlatego, że spółka nie ma wystarczającego majątku, zawiera błędy formalne lub z innych przyczyn jest niedopuszczalny, a wtedy ogłoszenie w MSiG się nie ukaże. Jeśli zaś wniosek zostanie przez Sąd ogłoszony, tzn. sąd ogłosi upadłość spółki, w MSiG ukaże się owo ogłoszenie o upadłości. W nim zaś zostanie zakreślony termin do zgłaszania się wierzycieli spółki – termin ten powinien wynosić 30 dni. Wtedy należy zgłosić swoje roszczenia bezpośrednio do sądu upadłościowego lub do syndyka/nadzorcy/zarządcy tymczasowego w zależności od rodzaju upadłości oraz zarządzenia sądu.

Wskazać należy, że to, w jakiej wysokości Państwa należności zostaną zaspokojone, zależne jest od pozostawionego przez spółkę majątku oraz ilości i rodzaju innych wierzycieli. Pierwszeństwo przed Państwa roszczeniami będą mieć np. pracownicy spółki lub ZUS czy US. Bezsprzecznie zaś należy pilnować terminu na zgłoszenie swoich roszczeń. Jako wierzyciele powinni Państwo zostać przez spółkę wskazani w samym wniosku o ogłoszeniu upadłości i sąd powinien Państwo o fakcie jej ogłoszenia zawiadomić jednak z ostrożności procesowej monitorowałbym co kilka dni wspomniany wyżej Monitor, aby uniknąć przegapienia terminu. Jeśli zaś sąd odrzuci lub oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, spróbowałbym odzyskać należności w drodze postępowania egzekucyjnego lub po prostu zbyłbym wierzytelność, aby odzyskać chociaż cześć należności.

Tak jak już pisałem, zagadnienie jest problematyczne, dlatego proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania, które zadawałem w trakcie opinii, co w konsekwencji pozwoli nam realnie ocenić zaistniałą sytuację.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info