Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Marcin Sądej • Opublikowane: 2019-09-13 • Aktualizacja: 2021-04-06

Moje pytanie dotyczy wystawiania faktury (bez VAT-u) i danych na niej umieszczanych. Wystawiam oferty na portalu Allegro, moim dochodem z tej działalności jest prowizja obliczana od ceny z oferty na tym portalu a ceną, za jaką uda mi się zdobyć wystawiany towar. Jak kupuję towar, otrzymuję fakturę (bez VAT-u), jestem na ryczałcie, nie rozliczam się z VAT-u. Czy na fakturze mają być moje dane jako kupującego i dane dostawy mojego klienta? Otrzymuję fakturę od podwykonawcy. Jako że jestem na ryczałcie, w książce przychodów wpisuję tylko moje dochody, tj. prowizję, nie wpisuję zakupów. Czyli faktura nie jest mi potrzebna i faktura ta nie trafia też do klienta, gdyż transakcja opiera się na umowie kupna–sprzedaży zawartej przez portal Allegro. Ja wystawiam na kasie fiskalnej paragon na prowizję wliczoną w cenę podaną na stronie aukcji. Czy faktura i dane na niej podane są istotne w tym rodzaju działalności? Jeśli tak, to jak powinny wyglądać dane na fakturze, skoro transakcja odbywa się poprzez umowę kupna–sprzedaży?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Faktura bez VAT-u i dane na niej umieszczane

Wystawianie faktur przez podatnika zwolnionego z VAT

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, iż Pana działalność opiera się na modelu pośrednictwa, gdzie najpierw Pan kupuje dany towar określony w ofercie, a następnie go odsprzedaje. Następnie sprzedaż na rzecz klienta dokumentuje Pan paragonem fiskalnym.

Wskazuje Pan również, że w momencie zakupu otrzymuje Pan fakturę bez podatku VAT. Zakładam, że takie zakupy następują od podmiotów z Polski. Skoro zatem otrzymuje Pan fakturę bez podatku VAT, to znaczy, że podmioty te korzystają ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy VAT, gdzie sprzedaż jest zwolniona jeżeli nie przekroczyła w poprzednim roku limitu 200 000 zł.

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia MF w sprawie wystawiania faktur: „faktura dokumentująca sprzedaż dokonaną przez podatnika zwolnionego z VAT (czyli faktura bez VAT) powinna zawierać:

a) datę wystawienia,

b) numer kolejny,

c) imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,

d) nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,

e) miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,

f) cenę jednostkową towaru lub usługi,

g) kwotę należności ogółem”.

Elementy obowiązkowe faktury

Jak zatem widać z powyższego przepisu, faktura powinna zawierać dane nabywcy. Elementem obowiązkowym faktury jest określenie nabywcy towaru. W tym miejscu pojawia się pytanie o to, w jakim modelu pośrednictwa Pan funkcjonuje i kto jest nabywcą towaru. Generalnie możemy mieć do czynienia z dwoma modelami:

  1. pośrednik kupuje towar na swój rachunek i we własnym imieniu i następnie sprzedaje towar ostatecznemu odbiory – czyli mamy dwie dostawy towaru,
  2. pośrednik świadczy jedynie usługę pośrednictwa sprzedaży – nie kupuje towaru we własnym imieniu, towar jest wysyłany bezpośrednio do ostatecznego nabywcy – czyli mamy do czynienia z usługą.

Z opisu sprawy wynika, że wystawia Pan paragon dla klienta na kwotę samej prowizji, czyli wynikałoby z tego, że świadczy Pan usługę pośrednictwa. Z drugiej jednak strony z treści pytania wynika, że kupuje Pan towar we własnym, imieniu ponieważ otrzymuje Pan fakturę od „podwykonawcy”. Prosiłbym zatem o sprecyzowanie, w jakim modelu Pan funkcjonuje.

Dane nabywcy na fakturze 

Odpowiadając jednak na treść pytania, w przypadku, gdy kupuje Pan towar od „podwykonawcy”, na fakturze muszą obowiązkowo znaleźć się Pana dane jako nabywcy. Dane ostatecznego kupującego nie muszą być tam wpisane choć nie jest jednak błędne, jeżeli dane ostatecznego odbioru pojawią się na fakturze. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 16.08.2010 r., nr ILPP1/443-545/10-4/MK:

„Z powyższych przepisów wynika zatem, że fakturę wystawia sprzedawca będący podatnikiem podatku od towarów i usług, w celu udokumentowania dokonanej sprzedaży towarów lub świadczonych usług. Faktura jest więc dokumentem stwierdzającym wystąpienie u podatnika okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego, a taki powstaje m.in. z chwilą wydania towaru. Ponadto z wykładni literalnej (językowej) przepisu rozporządzenia wynika, iż faktura VAT winna zawierać co najmniej opisane elementy. Oznacza to, iż można zawrzeć dodatkowe informacje w poszczególnych punktach faktury VAT, ale nie można ich zmienić, czy też pominąć bądź zamienić.

Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz przedstawiony stan faktyczny sprawy należy stwierdzić, że co do zasady faktura musi być wystawiona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego i zawierać elementy w nich wymienione. Jednakże jak wynika z zapisu rozporządzenia, przepis ten zawiera katalog podstawowych i najważniejszych elementów jakie powinna zawierać faktura VAT. Jednocześnie powołany przepis, jak również przepis ustawy VAT nie zawierają określenia, że katalog elementów faktury jest katalogiem zamkniętym i nie może zostać poszerzony o inne informacje zamieszczone na fakturze takie jak np. informacja o płatniku lub odbiorcy.

Zamieszczanie informacji o podmiocie kupującym na fakturze VAT

Reasumując, Wnioskodawca w fakturze VAT dokumentującej sprzedaż produkowanych towarów zobligowany jest zamieszczać informację o podmiocie kupującym określoną rzecz (nabywającym tytuł prawny) określonym jako"nabywca" oraz wskazywać na podatnika będącego drugą stroną transakcji. Brak jest jednak w przepisach dotyczących faktur ograniczenia, które zakazywałoby na fakturze umieszczania obok »nabywcy« informacji o »odbiorcy«”.

 Przechowywanie faktur zakupowych w ramach działalności prowadzonej w formie ryczałtowej

Przechodząc natomiast do kwestii posiadania faktur zakupowych w ramach działalności prowadzonej w formie ryczałtowej, gdzie nie uwzględnia się kosztów podatkowych, wskazać należy, że zgodnie z art. 15 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym podatnicy są obowiązani posiadać i przechowywać dowody zakupu towarów, prowadzić wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję wyposażenia oraz, odrębnie za każdy rok podatkowy, ewidencję przychodów, zwaną dalej „ewidencją”. Ewidencję oraz dowody, na podstawie których są dokonywane wpisy do ewidencji, a także dowody zakupu, należy przechowywać w miejscu wykonywania działalności lub, jeżeli działalność jest prowadzona w formie spółki, w miejscu wskazanym przez podatnika lub podatników – jako ich siedziba, albo w biurze rachunkowym, któremu zostało powierzone prowadzenie ewidencji.

Jak zatem widać, pomimo iż podatnicy na ryczałcie nie mogą uwzględniać wartości zakupów w kosztach podatkowych, to na mocy ustawy są zobowiązani do przechowywania dowodów zakupu towaru. W rezultacie faktury na zakup towaru, który kupuje Pan od „podwykonawcy”, powinien Pan posiadać i przechowywać.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼


Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »