Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-01-28

Spółka z o.o. od miesiąca ponad roku jest w likwidacji, na upadłość nie było finansów. Dług spółki to składki ZUS rozłożone na raty (układ ratalny) i spłata kredytu w banku (rozłożone na raty), innych wierzycieli nie ma. W lipcu 2018 zakończył się proces sądowy po 11 latach jego trwania, spółka proces przegrała. Spółka nie posiada majątku, spłata rat wobec ZUS-u i banku odbywa się z przychodów z dalej trwającej działalności. Wykonanie wyroku sądu to wydatek ok. 200 000 zł, na który spółki nigdy nie będzie stać, a ewentualna egzekucja powoda zmusi do zamknięcia działalności spółki. Obecnie jestem likwidatorem, a poprzednio jednoosobowym członkiem zarządu przez 25 lat. Czy wygrywający proces może wystąpić z egzekucją wobec mojej osoby?

Kinga Karaś

»Wybrane opinie klientów

Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z odpowiedzialnością likwidatora/prezesa zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Podstawą prawną możliwości dochodzenia zaspokojenia wierzytelności powstałych w związku z pełnieniem funkcji prezesa sp. z o.o. stanowią art. 299 K.s.h. Zgodnie z tym przepisem:

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji”.

W stosunku do likwidatorów przepis ten stosuje się odpowiednio, zgodnie z art. 2991 K.s.h.

Właściwy czas w rozumieniu art. 299 § 2 oznacza taki moment, w którym wprawdzie wszystkich wierzycieli nie da się już zaspokoić, ale istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na co najmniej częściowe zaspokojenie jej wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CSK 398/16).

To na członku zarządu spółki spoczywa ciężar wykazania okoliczności prowadzących do zwolnienia z odpowiedzialności za zobowiązania, w szczególności przesłanek określonych w art. 299 § 2: złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości; nieistnienie podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie pełnienia przez pozwaną funkcji członka zarządu; brak zawinienia w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; wykazanie, że powód nie uzyskałby w postępowaniu upadłościowym, choćby zostało ono wszczęte we właściwym czasie, zaspokojenia swojej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. akt VI ACa 812/15).

W kontekście szkody w rozumieniu art. 299 § 2 konieczne jest udowodnienie dwóch zasadniczych kwestii, tj. „czasu właściwego”, w jakim członek zarządu powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości oraz tego, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym wierzyciel nie zostałby zaspokojony w całości ani w części (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 664/15).

Wysokość zobowiązania spółki wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu. Jeśli potencjał majątkowy spółki na skutek zbyt późnego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości obniżył się, członkowie zarządu odpowiadają tylko w granicach obniżenia tego potencjału, przy czym ciężar dowodu, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości potencjał majątkowy spółki nie zmniejszył się lub też zmniejszył się tylko w określonym zakresie, spoczywa na członkach zarządu (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt I ACa 581/15).

Podsumowując, prezes zarządu/likwidator odpowiada za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Należy rozważyć całokształt okoliczności faktycznych, bo być może najrozsądniej byłoby zrezygnować z pełnienia funkcji likwidatora z uwagi na brak możliwość kierowania sprawami spółki. Można by też rozważyć wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w celu ogłoszenia upadłości spółki. Niemniej jednak należy pamiętać, iż prawo upadłościowe przewiduje termin dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dlatego należałoby tez zastanowić się, czy nie powinien Pan złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości oraz dołączyć do niego wniosek o zwolnienie spółki od kosztów sądowych z uwagi na jej sytuacje finansową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}