Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Egzekucja wobec likwidatora spółki z o.o.

Kinga Karaś • Opublikowane: 2019-01-28

Spółka z o.o. od miesiąca ponad roku jest w likwidacji, na upadłość nie było finansów. Dług spółki to składki ZUS rozłożone na raty (układ ratalny) i spłata kredytu w banku (rozłożone na raty), innych wierzycieli nie ma. W lipcu 2018 zakończył się proces sądowy po 11 latach jego trwania, spółka proces przegrała. Spółka nie posiada majątku, spłata rat wobec ZUS-u i banku odbywa się z przychodów z dalej trwającej działalności. Wykonanie wyroku sądu to wydatek ok. 200 000 zł, na który spółki nigdy nie będzie stać, a ewentualna egzekucja powoda zmusi do zamknięcia działalności spółki. Obecnie jestem likwidatorem, a poprzednio jednoosobowym członkiem zarządu przez 25 lat. Czy wygrywający proces może wystąpić z egzekucją wobec mojej osoby?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (K.s.h.). W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z odpowiedzialnością likwidatora/prezesa zarządu za zobowiązania spółki z o.o.

Podstawą prawną możliwości dochodzenia zaspokojenia wierzytelności powstałych w związku z pełnieniem funkcji prezesa sp. z o.o. stanowią art. 299 K.s.h. Zgodnie z tym przepisem:

„§ 1. Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

§ 2. Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 nie naruszają przepisów ustanawiających dalej idącą odpowiedzialność członków zarządu.

§ 4. Osoby, o których mowa w § 1, nie ponoszą odpowiedzialności za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa, na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, jeżeli obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji”.

W stosunku do likwidatorów przepis ten stosuje się odpowiednio, zgodnie z art. 2991 K.s.h.

Właściwy czas w rozumieniu art. 299 § 2 oznacza taki moment, w którym wprawdzie wszystkich wierzycieli nie da się już zaspokoić, ale istnieje jeszcze majątek spółki pozwalający na co najmniej częściowe zaspokojenie jej wierzycieli w postępowaniu upadłościowym (por. Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt III CSK 398/16).

To na członku zarządu spółki spoczywa ciężar wykazania okoliczności prowadzących do zwolnienia z odpowiedzialności za zobowiązania, w szczególności przesłanek określonych w art. 299 § 2: złożenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości; nieistnienie podstaw do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie pełnienia przez pozwaną funkcji członka zarządu; brak zawinienia w niezłożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości; wykazanie, że powód nie uzyskałby w postępowaniu upadłościowym, choćby zostało ono wszczęte we właściwym czasie, zaspokojenia swojej należności ze względu na brak wystarczającego majątku spółki (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – VI Wydział Cywilny z dnia 14 lipca 2016 r., sygn. akt VI ACa 812/15).

W kontekście szkody w rozumieniu art. 299 § 2 konieczne jest udowodnienie dwóch zasadniczych kwestii, tj. „czasu właściwego”, w jakim członek zarządu powinien zgłosić wniosek o ogłoszenie upadłości oraz tego, iż pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie właściwym wierzyciel nie zostałby zaspokojony w całości ani w części (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie – I Wydział Cywilny z dnia 4 lutego 2016 r., sygn. akt I ACa 664/15).

Wysokość zobowiązania spółki wyznacza górną granicę odpowiedzialności odszkodowawczej członków zarządu. Jeśli potencjał majątkowy spółki na skutek zbyt późnego zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości obniżył się, członkowie zarządu odpowiadają tylko w granicach obniżenia tego potencjału, przy czym ciężar dowodu, że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości potencjał majątkowy spółki nie zmniejszył się lub też zmniejszył się tylko w określonym zakresie, spoczywa na członkach zarządu (por. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie – I Wydział Cywilny z dnia 8 września 2015 r., sygn. akt I ACa 581/15).

Podsumowując, prezes zarządu/likwidator odpowiada za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w terminie. Należy rozważyć całokształt okoliczności faktycznych, bo być może najrozsądniej byłoby zrezygnować z pełnienia funkcji likwidatora z uwagi na brak możliwość kierowania sprawami spółki. Można by też rozważyć wystąpienie do sądu rejonowego z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych w celu ogłoszenia upadłości spółki. Niemniej jednak należy pamiętać, iż prawo upadłościowe przewiduje termin dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Dlatego należałoby tez zastanowić się, czy nie powinien Pan złożyć wniosku o ogłoszenie upadłości oraz dołączyć do niego wniosek o zwolnienie spółki od kosztów sądowych z uwagi na jej sytuacje finansową.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zgoda na sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Jeden z udziałowców będący jednocześnie pełnomocnikiem spółki z o.o. posiadający w niej ok. 12% udziałów chce je sprzedać mojej żonie...

 

Umowa o pracę dla prezesa spółki z o.o. i jedynego udziałowca

Kupiłem 100% udziałów w spółce z o.o. Jestem jednocześnie prezesem jednoosobowego zarządu tej spółki (z mianowania uchwała). Chciałbym...

 

Pożyczka przez osobę nie będącą wspólnikiem spółce z o.o.

Spółka z o.o. finansuje swoją działalność z oprocentowanych pożyczek udzielanych jej wyłącznie przez jej wspólników. Osoba trzecia, niebędąca...

 

Sprzedaż spółki z o.o. bez sprawozdania finansowego

Jestem w zarządzie sp. z o.o. z 10% udziałów od 2016 r. Prezes, który miał 90% udziałów, sprzedał spółkę w 2018 r., nie dokonując do...

 

Komu prezes zarządu spółki z o.o. składa rezygnację?

Jestem prezesem spółki z o.o., której wspólnicy chcą sprzedać w drodze umowy 100% udziałów innej spółce z o.o. W związku z tym...

 

Przeniesienie zysku na kapitał zapasowy spółki z o.o.

Mamy w sp. z o.o. 100 tys. zł kapitału podstawowego.  650 tys. zł to zysk z lat ubiegłych (bez 2018 roku), który zostanie się...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »