Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność w nowej spółce z o.o. a stare długi

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2015-01-05

Przez kilka lat prowadziłem działalność gospodarczą, niestety nie skończyło się to dobrze. Zostały z tego czasu długi, które próbuje egzekwować komornik. Chciałbym zakupić udziały w nowo powstałej spółce z o.o. (ok. 15%) oraz zaangażować się w jej działalność (oficjalnie lub nieoficjalnie). Czy jest jakaś możliwość, abym mógł zakupić takie udziały i ewentualnie działać w tej spółce bez narażania się na ściągnięcie starych długów z nowych udziałów w tej spółce? Może jest jakaś inna możliwość zakupu udziałów, może nie jako osoba lecz jako inna spółka? Spodziewam się, że w ten sposób w ciągu roku wyszedłbym na prostą, spłacił stare długi i mógł oficjalnie figurować jako udziałowiec spółki z o.o.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Niestety nie mam dobrych wiadomości, a to dlatego, że egzekucja z udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest możliwa.

Zajęcie udziałów w spółce w zasadzie powoduje też zajęcie świadczeń związanych z udziałem, takich jak przypadająca dywidenda, ewentualnie należne Panu jako wspólnikowi sumy na skutek umorzenia tych udziałów, udział w majątku spółki należny Panu w razie likwidacji tej spółki itd.

Oczywiście gdyby Pan dodatkowo w spółce pracował i otrzymywał wynagrodzenie jest też możliwe zajęcie wynagrodzenia za pracę.

Kwestia jest tylko taka, czy komornik dowie się, że przysługują Panu udziały w spółce czy też nie, jeśli np. zakupi Pan 15% udziałów, to będzie Pan widniał w Krajowym Rejestrze Sądowym i dlatego też komornik dowie się z pewnością o tych udziałach, pewnym rozwiązaniem byłoby tu nabycie mniej niż 10% udziałów, a to dlatego że ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym mówi, iż w rejestrze w przypadku spółki z o.o. umieszcza się oznaczenie wspólników posiadających samodzielnie lub łącznie z innymi co najmniej 10% kapitału zakładowego oraz ilość posiadanych przez tych wspólników udziałów i łączną ich wysokość (tak stanowi art. 38 ustawy) . Tak więc w przypadku posiadania mniej niż 10% udziałów przynajmniej nie będzie Pan widniał w KRS tej spółki, który każdy będzie mógł zobaczyć.

Nie daję oczywiście 100% gwarancji, ale to może znacznie utrudnić ujawnienie faktu, że Pan jest udziałowcem tej spółki. W praktyce bowiem i tak składa się zawsze listę wspólników i tam Pan będzie widniał, ale lista znajduje się w dokumentach rejestrowych i tu już trzeba znacznie więcej trudu, aby sprawdzić, czy jest Pan wspólnikiem.

Pyta Pan, czy zakup tych udziałów coś zmieni, jeśli udziały te nabędzie spółka, oczywiście jest możliwe, aby udziałowcem w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością była inna spółka, ale jeśli to będzie powiedzmy spółka z o.o., to wówczas komornik będzie mógł zająć Pana udziały w spółce z o.o. , oczywiście może Pan utworzyć spółkę jawną czy komandytową czy jakąś inną osobową, która będzie wspólnikiem, ale znów istnieje przecież możliwość egzekucji z majątku tamtej spółki po jej wypowiedzeniu np. przez Pana wierzyciela więc to utrudni dochodzenie roszczeń, ale nie uniemożliwi, więc nie wiem, czy o takie rozwiązanie Panu chodzi. Lepsza w tym zakresie byłaby spółka osobowa niż spółka z o.o., ale i tak w takim przypadku jest możliwe zajęcie praw, które są zbywalne i wspólnik może nimi rozporządzać (mają charakter majątkowy). Przykładem takiego prawa jest przyznane wspólnikowi prawo do zysku za dany rok obrotowy. Jeżeli więc wspólnicy postanowią o przekazaniu zysków na inne fundusze, to wierzyciel wspólnika nie będzie mógł się zaspokoić.

Art. 62 § 1 i 2 K.s.h. stanowi bowiem, że w czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika może uzyskać zajęcie tylko tych praw służących wspólnikowi z tytułu udziału w spółce, którymi wspólnikowi wolno rozporządzać. Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy przeprowadzono bezskutecznie egzekucję z ruchomości wspólnika, wówczas jego wierzyciel, który na podstawie tytułu egzekucyjnego uzyskał zajęcie roszczeń służących wspólnikowi w przypadku jego wystąpienia lub rozwiązania spółki, może wypowiedzieć umowę spółki na sześć miesięcy przed końcem roku obrotowego, nawet gdy umowa spółki była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może skorzystać z terminu umownego.

Po wypowiedzeniu umowy spółki można już w ogóle zaspokajać się z dzielonego majątku.

Działać w spółce np. jako członek zarządu oczywiście Pan może na podstawie samego powołania, nie musi Pan zawierać umowy o pracę, bo samo członkostwo w zarządzie można sprawować nieodpłatnie, jako wspólnik oczywiście też będzie Pan mógł wykonywać swoje obowiązki, więc tę sferę może Pan uregulować bez problemu.

Co do zagadnienia zakupu udziałów to proszę przedyskutować ze wspólnikami spółki z o.o. takie rozwiązanie, aby Pan i spółka z o.o. zawarły umowę spółki cywilnej, bo co do zasady poza egzekucją z rachunku bankowego spółki, bo ten de facto nie istnieje (istnieje wspólny rachunek Pana i spółki), egzekucja z majątku spółki cywilnej, dopóki ona trwa, nie jest możliwa. Tak stanowi przepis art. 863 § 3 Kodeksu cywilnego (W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku), co oznacza, iż nie może być prowadzona egzekucja z majątku spółki cywilnej.

Ale i to nie jest rozwiązanie uniemożliwiające (takich właściwie nie ma), a jedynie utrudniające dochodzenie od Pana roszczeń przez komornika. Jak bowiem stanowi 870 K.c. jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać.

Jeśli zaś może Pan to czynić nieformalnie, to wiadomym jest, że czegoś czego „nie ma” nie można zająć i licytować.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Długi spółki z o.o.

Sprzedałam zadłużoną spółkę z o.o. innej takiej spółce. Przed sprzedażą zostałam odwołana z funkcji prezesa, ale zmiany te nie zostały...

 

Wyjście wspólnika ze spółki z o.o.

Wspólnik postanowił wycofać się ze spółki z o.o., w której nasze udziały wynoszą po 50%. Szukam rozwiązania, które pozwoli mi zachować jak...

 

Czy wspólnik spółki z o.o może jej wystawiać rachunki ze swojej działalności?

Wspólnik spółki z o.o. (bez wynagrodzenia) prowadzi swoją działalność o takim profilu jak spółka. Czy może z tej działalności wystawiać...

 

Czy wspólnik spółki z o.o. może zgłosić jej upadłość?

Czy jako wspólnik w spółce z o.o. mam prawo zgłosić jej upadłość? Spółka reguluje swoje zobowiązania, ale ma wielki kapitał ujemny, jest...

 

Prawo wspólnika do dokonania kontroli firmy

Jestem wspólnikiem mniejszościowym spółki z o.o. Nie otrzymuję od zarządu żadnych informacji o sprawach spółki. Wiem, że jako wspólnik mam...

 

Zatrudnienie członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych

Moje pytanie dotyczy zatrudnienia członków zarządu spółki z o.o. na stanowiskach pracowniczych. Sytuacja przedstawia się w ten sposób, że...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »