Działalność pod adresem mieszkania kupionego w programie dopłat

• Autor: Wioletta Dyl

Wraz z żoną mamy kredyt na mieszkanie, który jest współfinansowany z programu „Rodzina na swoim”. Niedawno otworzyłem działalność gospodarczą zarejestrowaną pod adresem zamieszkania. Do prowadzenia działalności jest mi niezbędny ploter laserowy. Czy mogę taki ploter posiadać bez obaw, że dopłaty zostaną nam odebrane? Ploter nie jest mały, ale stałby w pomieszczeniu, z którego na co dzień korzystamy (spiżarnia).

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasady korzystania z kredytu udzielonego w ramach programu „ Rodzina na Swoim” reguluje ustawa z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz. U. Nr 183, poz. 1354 z późn. zm.). Generalne zasady korzystania z kredytu były następujące:

  • Przez pierwsze 8 lat kredytowania można liczyć na dopłatę blisko połowy odsetek od kredytu zaciągniętego w rodzimej walucie,
  • Z dofinansowania mogą skorzystać rodziny, osoby samotnie wychowujące dzieci i osoby samotne, o ile nie posiadają nieruchomości mieszkalnej. Ponadto osoby samotne nie mogły wcześniej posiadać żadnej nieruchomości mieszkalnej,
  • Powierzchnia mieszkania nie mogła przekraczać 75 m2 (w przypadku osób samotnych 50 m2), powierzchnia domu nie może być większa niż 140 m2 (z wyłączeniem osób samotnych). Dofinansowanie wypłacano do 70 m2 powierzchni domu, 50 m2 mieszkania,
  • Wymagany limit wieku kredytobiorcy na poziomie 35 lat nie dotyczy osób samotnie wychowujących dzieci. Wymaganie to uznawane jest ponadto za spełnione w przypadku rodzin, w których przynajmniej jeden z małżonków ma maksymalnie 35 lat.
  • Cena metra nieruchomości nie może przekroczyć wartości publikowanych kwartalnie prze BGK.

Ostatnia nowelizacja powyższej ustawy, która weszła w życie w sierpniu 2011 r., wprowadziła ograniczenia i dodatkowe obowiązki w okresie otrzymywania dopłat, czyli przez pierwsze 8 lat kredytu. W tym czasie kredytobiorca nie może stać się właścicielem innej nieruchomości mieszkaniowej, z wyłączeniem spadkobrania. Oznacza to, że w ciągu 8 lat nie można kupić czy otrzymać w darowiźnie mieszkania czy domu, nawet w ułamkowej części własności. Jedynym wyjątkiem jest spadek, ustawodawca dopuścił możliwość nabycia nieruchomości tylko w takiej formie. W tej samej nowelizacji wprowadzono zapis, że nieruchomość finansowana kredytem „Rodzina na Swoim” musi być przeznaczona na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych . Przepisy art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy określają bowiem rodzaje inwestycji, jakie mogą być finansowane kredytem preferencyjnym. Są to m.in. zakup (na rynku pierwotnym lub wtórnym) lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Natomiast definicja kredytu preferencyjnego (art. 2 pkt 3 ustawy) wskazuje, iż celem udzielania takiego kredytu jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych docelowego kredytobiorcy. W art. 9 ust. 4 ww. ustawodawca określił zaś podstawy postawienia kredytu preferencyjnego w stan natychmiastowej wymagalności, w których przypadku powstaje obowiązek zwrotu kwoty stanowiącej równowartość zastosowanych dopłat. Jednym z nich jest wykorzystanie kredytu preferencyjnego w części lub w całości niezgodnie z celem, na jaki został udzielony. Konsekwencją tego zapisu jest fakt, że w okresie otrzymywania dopłat mieszkanie czy dom nie mogą być przedmiotem najmu, czy też nie może być w nim prowadzona działalność gospodarcza. Zgodnie z 3 pkt 14 rozporządzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), za lokal użytkowy należy rozumieć jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym. Ponadto w art. 9 ust. 3 ustawy ustawodawca określa przypadki, zaistnienie których skutkuje zaprzestaniem stosowania dopłat. Jednym z takich przypadków jest dokonanie przez docelowego kredytobiorcę w okresie stosowania dopłat zmiany sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, na którego zakup lub budowę został udzielony kredyt preferencyjny, na cele inne niż zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych (art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy). Innymi słowy kredytobiorca nie może przeznaczyć lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na wykonywanie w nim lub jego części działalności gospodarczej czy też wynająć go osobom trzecim. Wyjątkiem, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, jest możliwość zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej w kredytowanej nieruchomości jak również prowadzenie obsługi techniczno-biurowej jednoosobowej działalności gospodarczej w mieszkaniu lub domu finansowanym kredytem z programu „Rodzina na swoim”. Jednakowoż w takich przypadkach warunkiem dalszego stosowania dopłat jest zachowanie ustawowego celu wykorzystania lokalu mieszkalnego lub domu finansowanego kredytem preferencyjnym, tj. zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych kredytobiorcy.

Reasumując powyższe wywody – dla zachowania prawa do stosowania dopłat w przypadku zarejestrowania przez Pana prowadzonej działalności gospodarczej w mieszkaniu, którego zakup został sfinansowany kredytem preferencyjnym udzielonym na podstawie ustawy z dnia 8 września 2006 r. o finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania jest uzależnione od dwóch podstawowych przesłanek:

  • lokal powinien w sposób nieprzerwany służyć zaspokajaniu Pana potrzeb mieszkaniowych,
  • zarejestrowanie działalności gospodarczej nie może pociągać za sobą zmiany sposobu użytkowania lokalu w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).

Zatem w mojej opinii samo ustawienie plotera laserowego w pomieszczeniu służącym również jako spiżarnia nie stanowi naruszenia ww. zasad i nie powoduje utraty prawa do dopłat w rozumieniu art. 9 ust. 3 pkt 3 ustawy.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.


Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Wioletta Dyl

O autorze: Wioletta Dyl

Radca prawny, absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Udziela porad prawnych z zakresu prawa autorskiego, nowych technologii, ochrony danych osobowych, a także prawa konkurencji, podatkowego i pracy. Zajmuje się również sporządzaniem regulaminów oraz umów, szczególnie z zakresu e-biznesu i prawa informatycznego, które jest jej pasją. Posiada kilkudziesięcioletnie doświadczenie prawne, obecnie prowadzi własną kancelarię prawną.


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

rozwodowy.pl

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »