Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Działalność gospodarcza na urlopie macierzyńskim

Marta Handzlik • Opublikowane: 2015-01-26

Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę na czas określony w wymiarze całego etatu. Aktualnie przebywam na urlopie macierzyńskim do dnia 2 czerwca i dokładnie tego samego dnia kończy mi się umowa o pracę. Dostałam już informację, że umowa nie zostanie przedłużona. Postanowiłam więc otworzyć działalność gospodarczą i w związku z tym mam kilka pytań: Czy mogę otworzyć działalność, będąc na urlopie macierzyńskim? Czy muszę informować o tym pracodawcę, jeśli tak, to jaki jest cel takiego informowania? Jeśli otworzę działalność, będąc na urlopie macierzyńskim, czy muszę opłacać jakieś składki? Jakie składki będę płacić po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i czy będę mogła skorzystać z obniżonej składki ZUS przez pierwsze dwa lata? Czy w trakcie urlopu macierzyńskiego mogę przebywać na zwolnieniu lekarskim i czy przedłuża to urlop macierzyński? Co się stanie, jeśli prowadząc działalność w dniu 2 czerwca (gdy skończy mi się umowa o pracę) otrzymam zwolnienie lekarskie, na jakie świadczenia mogę liczyć?

Marta Handzlik

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Nie ma przeszkód, żeby podjąć działalność gospodarczą, przebywając na urlopie macierzyńskim. Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Niemniej o prowadzeniu działalności gospodarczej na macierzyńskim należy obowiązkowo powiadomić pracodawcę. Okres wypłacania zasiłku macierzyńskiego jest bowiem okresem składkowym. Składki z tytułu przebywania na zasiłku macierzyńskim są jednak opłacane przez Skarb Państwa (a nie przez pracodawcę), ale pod warunkiem, że pracownica nie ma innego tytułu do ubezpieczenia. W Pani przypadku będzie właśnie dodatkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych – działalność gospodarcza, który wyprzedza obowiązek Skarbu Państwa (art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 9 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Powyższe potwierdza Sąd Najwyższy w swym orzecznictwie. Przykładowo, zgodnie z wyrokiem SN z dnia 23.11.2006 r., sygn. akt I UK 157/2006, „osoby, które w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego pozostają w stosunku pracy i równocześnie prowadzą pozarolniczą działalność, podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu prowadzenia tej działalności”.

Z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej należy więc w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego obowiązkowo opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest w takim wypadku dobrowolne.

Początkujący przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty, nie niższej jednak niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia, tylko przez pierwsze 24 miesiące kalendarzowe. Okres ten liczy się od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) stanowi o „miesiącach kalendarzowych”. Dlatego ZUS przyjmuje, że jeśli przedsiębiorca rozpocznie działalność gospodarczą w trakcie miesiąca, to okres, w którym przysługuje mu prawo do małego ZUS, liczy się od początku następnego miesiąca kalendarzowego.

Zgodnie z art. 181 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) w razie urodzenia dziecka wymagającego opieki szpitalnej pracownica, która wykorzystała po porodzie 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, pozostałą część tego urlopu może wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala.

Przepis art. 181 K.p. wprowadza wyjątek od zasady nieprzerwanego korzystania z urlopu macierzyńskiego. Przerwa w korzystaniu z urlopu macierzyńskiego może mieć miejsce, jeżeli dziecko wymaga hospitalizacji. Konieczność zapewnienia dziecku opieki szpitalnej może się pojawić zarówno bezpośrednio po porodzie, jak i w późniejszym czasie. Urlop przerywa się na wniosek pracownicy, ale nie wcześniej niż po wykorzystaniu przez nią 8 tygodni urlopu (przerwa połogowa przeznaczona na regenerację sił po porodzie). Przy składaniu wniosku pracownica powinna powyższe okoliczności udokumentować stosownymi zaświadczeniami. Pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownicy przystąpienie do pracy, jak i udzielić ponownie urlopu w terminie przez nią wskazanym w związku z zakończeniem hospitalizacji dziecka. Przepis nie określa terminu uprzedzenia o powrocie do pracy – dopuszczenie do pracy następuje więc niezwłocznie.

Jest to jedyny przypadek przerwania urlopu macierzyńskiego przez zwolnienie lekarskie. Jeśli otrzyma Pani zwolnienie lekarskie na siebie, nie przedłuży ono urlopu macierzyńskiego.

Odnosząc się do stanu faktycznego opisanego przez Panią, wyjaśniam, iż niestety nie może Pani dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, takiego zgłoszenia ZUS nie przyjmie.

ZUS odmówi, powołując się na fakt, iż Pani w chwili obecnej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom ze stosunku pracy, w tym obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu.

Z tytułu prowadzonej równocześnie działalności gospodarczej opłaca Pani obowiązkowo ubezpieczenie zdrowotne.

Dla Pani z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) są dobrowolne.

Natomiast dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na swój wniosek podlegają wyłącznie osoby objęte obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym – art. 11 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Reasumując, ZUS odmówi przyjęcia zgłoszenia do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Brak ubezpieczenia chorobowego nie daje Pani uprawnień z ustawy zasiłkowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, czyli prawa do zasiłku chorobowego.

Jeśli więc po zakończeniu stosunku pracy będzie Pani na zwolnieniu lekarskim, to z tytułu prowadzenia własnej działalności nie otrzyma Pani jeszcze żadnych świadczeń, gdyż nie opłaciła Pani jeszcze żadnych składek uprawniających do tego.

Gdyby Pani w dniu zakończenia stosunku pracy nie prowadziła jednak żadnej działalności własnej to zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 267 z późn. zm.) po ustaniu ubezpieczenia zasiłek chorobowy można otrzymać w następujących sytuacjach:

1) niezdolność do pracy powstała jeszcze podczas zatrudnienia i trwa nieprzerwanie po jego ustaniu,

2) nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia i trwa przynajmniej 30 dni,

3) nie później niż w ciągu 3 miesięcy w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy ujawniają się w okresie dłuższym niż 14 dni.

W takim przypadku obowiązek wypłaty zasiłku chorobowego przechodzi na Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}