Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dywidenda wypłacana wspólnikowi - zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-04-03

Występuje taki oto schemat działania: osoba prawna A, działająca w formie spółki z o.o., jest udziałowcem w innej osobie prawnej B (także działającej w formie spółki z o.o.). Opodatkowany zysk z firmy B (dywidendę) przyjmuje jako przychód firma A. W ten sposób kolejny raz jest on opodatkowywany. Czy można przejąć ten zysk od razu na udziałowców spółki A i wypłacić jako dywidendę? Jakie są sposoby uniknięcia podwójnego opodatkowania, a nawet potrójnego, przecież dywidenda jest z zysków, jakie powstają po opodatkowaniu zysku brutto?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Dywidenda powstaje z zysku, jaki wypracowała spółka po jego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Czysty zysk po jego opodatkowaniu może być przeznaczony na dywidendę dla wspólników.

W takiej sytuacji dywidenda wypłacana przez spółkę B i przekazywana spółce A jako jej wspólnikowi, co do zasady, jest opodatkowana podatkiem dochodowym: od osób prawnych, gdyż wspólnikiem jest osoba prawna. W rachubę wchodziłby podatek dochodowy od osób fizycznych, gdy wspólnikiem otrzymującym dywidendę jest osoba fizyczna.

Dywidenda wypłacana wspólnikowi – innej osobie prawnej – może być zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych po spełnieniu określonych warunków.

„Art. 22

(…)

4. Zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;

3) spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;

4) spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.

4a. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat.

4b. Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia.

4c. Przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do:

1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z 18.08.2003, z późn. zm.);

2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%;

3) dochodów wypłacanych (przypisanych) na rzecz położonego na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej zagranicznego zakładu spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jeżeli spółka ta spełnia warunki określone w ust. 4-4b.

4d. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, stosuje się:

1) jeżeli posiadanie udziałów (akcji), o którym mowa w ust. 4 pkt 3, wynika z tytułu własności;

2) w odniesieniu do dochodów uzyskanych z udziałów (akcji) posiadanych na podstawie tytułu:

a) własności,

b) innego niż własność, pod warunkiem że te dochody (przychody) korzystałyby ze zwolnienia, gdyby posiadanie tych udziałów (akcji) nie zostało przeniesione.”

Wg art. 22c – zwolnienia z art. 22 ust. 4 nie stosuje się, jeżeli:

„1) osiągnięcie dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych następuje w związku z zawarciem umowy lub dokonaniem innej czynności prawnej, lub wielu powiązanych czynności prawnych, których głównym lub jednym z głównych celów było uzyskanie zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 20 ust. 3 lub art. 22 ust. 4, a uzyskanie tego zwolnienia nie skutkuje wyłącznie wyeliminowaniem podwójnego opodatkowania tych dochodów (przychodów), oraz

2) czynności, o których mowa w pkt 1, nie mają rzeczywistego charakteru.

Dla celów powyższych uznaje się, że umowa lub inna czynność prawna nie ma rzeczywistego charakteru w zakresie, w jakim nie jest dokonywana z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. W szczególności dotyczy to sytuacji, gdy w drodze czynności, o których mowa w pkt 1 i 2, przenoszona jest własność udziałów (akcji) spółki wypłacającej dywidendę lub spółka osiąga przychód (dochód), wypłacany następnie w formie dywidendy lub innego przychodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych.

Jak mniemam, taka sytuacja nie zachodzi. Spółka B wypłaciła dywidendę spółce A oraz ją opodatkowała u źródła. Tym samym spółka A uzyskała dochód netto, który został już opodatkowany w spółce B. Jest to dochód spółki A jako wspólnika spółki B.

Podatek dochodowy od dochodów z tytułu dywidendy wynosi 19 proc. uzyskanego przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (updop) zawiera przepisy odnoszące się do dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Artykuł 10 ust. 1 updop stanowi, iż dochodem z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest, co do zasady, dochód (przychód) faktycznie uzyskany.

Ogólne zasady opodatkowania przewidują, że dochodem jest przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. Podstawową kategorią jest więc przychód i koszty.

W stosunku do dywidend wprowadzono zryczałtowany podatek dochodowy. Dochód z dywidendy jest opodatkowany w całości, nie są brane pod uwagę koszty poniesione w związku z tym dochodem. Tym samym całość otrzymanej przez podatników dywidendy opodatkowana jest podatkiem dochodowym.

Jak wskazałem, dywidenda powstaje z zysku spółki a nie z jej przychodów (dochodów), które są opodatkowane podatkiem zryczałtowanym.

Aby mówić o dywidendzie dla wspólnika, konieczne jest:

  1. uzyskanie przez spółkę zysku,
  2. opodatkowanie tego zysku,
  3. przeznaczenie zysku po jego opodatkowaniu do podziału miedzy wspólników po uprzednim zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki za dany rok obrachunkowy.

Stosownie do Kodeksu spółek handlowych:

Art. 191. § 1. Wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 (...).

Art. 192. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe.”

Dokonanie wypłaty wspólnikom dywidendy bez zatwierdzonego sprawozdania i uchwały o dywidendzie byłoby działaniem zarządu na szkodę spółki.

Oczywiście taka dywidenda w spółce A podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych:

  • podatkiem dochodowym od osób prawnych, gdy wspólnikiem jest osoba prawna,
  • lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdy wspólnikiem otrzymującym dywidendę jest osoba fizyczna.

Dywidenda otrzymana przez spółkę A ze spółki B jest dochodem (przychodem) tylko spółki A. Jako że jest ona opodatkowana przy wypłacie, nie będzie opodatkowana ponownie w spółce A jako jej przychód (podatkiem dochodowym od osób prawnych). Ale taka sytuacja nie powoduje, że staje się ona od razu zyskiem przeznaczonym do podziału między wspólników i może być im wypłacona.

Gdy w spółce wystąpi zysk i będzie on przeznaczony na dywidendę – dywidendę otrzymają wspólnicy spółki A. Oznacza to opodatkowanie dywidendy u tych wspólników.

Dywidenda jest z zysków jakie powstają po opodatkowaniu zysku brutto. Należy jednak pamiętać, że zysk spółki ustalany jest w jej sprawozdaniu, łącznie ze wszystkich źródeł przychodów, a nie oddzielnie dla każdego z nich.

Nie można wykluczyć sytuacji, że otrzymana ze spółki B dywidenda konieczna będzie na pokrycie strat w spółce A z innych źródeł przychodów.

W opisanym przez Pana łańcuszku występuje:

  1. spółka B płacąca podatek dochodowy od wypracowanego dochodu,
  2. spółka A jako wspólnik spółki B płacąca podatek dochodowy od osób prawnych od otrzymanej dywidendy,
  3. wspólnicy spółki A otrzymujący dywidendę z tejże spółki i płacący podatki dochodowe z tego tytułu.

Niestety w naszym systemie prawnym nie ma zasady, że dywidenda raz opodatkowana może być przekazywana wspólnikom udziałowca, jaki ją otrzymał jako pierwszy bez opodatkowania.

Istniejąca konstrukcja z udziałem dwóch spółek z o.o. oraz osób fizycznych jako wspólników w jednej z tych spółek – uniemożliwia opracowanie jakiegokolwiek pomysłu optymalizacyjnego w zakresie podatków.

Taka konstrukcja powstała być może z innych powodów niż podatkowe. Jak jednak widać, to, co służy dobrze jednemu celowi, nie musi być dobre dla celu drugiego, zwłaszcza gdy są nim podatki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Kto może podpisać umowę o pracę ze wspólnikiem spółki?

Spółka z o.o. mająca dwóch wspólników chce podpisać umowę o pracę z jednym z nich. Nie została powołana rada nadzorcza. Kto może...

 

Ograniczenia w obrocie udziałami w spółce z o.o.

W umowie spółki z o.o. zawarty jest zapis mówiący o tym, że jeden ze wspólników (posiadający kilkanaście procent udziałów) nie może...

 

Pozbycie się spółki z o.o.

Posiadam 1-osobową spółkę z o.o., chciałbym zbyć 100% udziałów. Spółka przez około 1 rok czasu nie prowadziła jakiejkolwiek działalności,...

 

Rezygnacja prezesa gdy spółka ma długi

Jestem prezesem spółki z o.o. z zarządem jednoosobowym, posiadam też w niej udziały oraz jestem zatrudniony. Spółka pod moim zarządem...

 

Procedura likwidacyjna spółki z o.o.

Jakie dokumenty są potrzebne do zamknięcia likwidacji spółki z o.o.? Jak zapisać postanowienie o podziale środków z konta bankowego spółki...

 

Zawieranie umów w spółce z o.o.

Prosimy o poradę w kwestii zawierania umów w spółce z o.o. Istnieje spółka z o.o., ma około 15 udziałowców, z czego jeden...

 

Zatrudnianie członków zarządu spółki z o.o. w ramach stosunku pracy

Czy spółka z o.o. może zatrudniać na pełen etat na stanowisku prezesa zarządu swojego udziałowca, który posiada 100% udziałów? Albo drugi wariant...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »