Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dropshipping a umowy ramowe ze sprzedawcami

Maciej Podgórski • Opublikowane: 2018-09-10

Przeczytałam Państwa artykuł dotyczący dropshippingu i mam pytanie, co w przypadku, kiedy mamy setki sprzedawców miesięcznie (Aliexpress) i nie mamy możliwości (bo to nieopłacalne) sporządzania z każdym z nich umowy ramowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zapoznałem się z artykułem, który Pani podała, i mimo że nie jestem jego autorem, to podejmę się próby wyjaśnienia, jakie w mojej ocenie są skutki braku wspomnianej „umowy ramowej”.

W klasycznym modelu dropshippingu mamy do czynienia z umową pośrednictwa handlowego – czyli rodzajem umowy o świadczenie usług. Zasadniczo przepisy nie wymagają zawierania tego typu umów na piśmie ani tym bardziej w innej formie szczególnej. Do jej zawarcia może dojść wskutek wymiany zgodnych oświadczeń woli stron – także za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość (także więc mailowo, czy poprzez komunikator internetowy, czat lub forum dyskusyjne na  portalu).

W przypadku jednak umowy z kontrahentem zagranicznym – tak jak to ma miejsce w Pani przypadku – szczególnego znaczenia nabiera kwestia wskazania prawa właściwego dla takiej umowy (czyli prawa regulującego daną umowę mówiąc w skrócie). W braku jego wyraźnego wyboru przez strony – a tak będzie prawdopodobnie w Pani przypadku, bo brak umowy na piśmie oznaczać będzie również brak wyboru prawa właściwego – znajdą zastosowanie przepisy Prawa prywatnego międzynarodowego.

Zgodnie z ustawą Prawo prywatne międzynarodowe (art. 28) prawo właściwe dla zobowiązania umownego określa rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Dz. Urz. UE L 177 z 04.07.2008 r., str. 6) zwane dalej jako „Rzym I”.

Zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Rzym I:

„W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy zgodnie z art. 3 i bez uszczerbku dla art. 5–8, prawo właściwe dla umowy ustala się następująco:

b) umowa o świadczenie usług podlega prawu państwa, w którym usługodawca ma miejsce zwykłego pobytu”.


Powyższe oznacza że prawem właściwym w Pani przypadku będzie akurat prawo polskie, ponieważ to Pani jest w relacji z Chińczykami „usługodawczynią” w zakresie umożliwienia zawierania transakcji kupna–sprzedaży z udziałem polskich konsumentów i ma miejsce „zwykłego pobytu” w Polsce (takie czynię założenie).

Wiedzieć przy tym należy, że zgodnie z art. 2 rozporządzenia Rzym I jego przepisy stosuje się bez względu na to, czy prawo wskazane jest prawem państwa członkowskiego UE, a więc także wówczas, gdy w efekcie ich zastosowania właściwe ma się okazać prawo dowolnego państwa trzeciego – także zatem prawa Chińskiej Republiki Ludowej.

Rozporządzenie Rzym I stosuje się zatem bez względu na to, czy obie strony lub choćby jedna z nich są w jakikolwiek sposób powiązane z państwami członkowskimi Unii oraz czy jakikolwiek element stanu faktycznego ich stosunku wykazuje takie powiązanie {tak: J. Poczobut (red.), Prawo prywatne międzynarodowe. Komentarz}.

Jak wspomniałem już na wstępie, klasyczny model dropshippingu to umowa o pośrednictwo – zatem „modelowym”  rozwiązaniem dla tej umowy będzie umowa o świadczenie usług uregulowana w art. 750 Kodeksu cywilnego. Przepis ten stanowi że „do umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi przepisami, stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu”. Tak wiec z Pani punktu widzenia najistotniejsze będą przepisy o zleceniu, o których mowa w poniższych przepisach Kodeksu cywilnego  (art. 744) – odpłatność zlecenia jako zasada; możliwość rozwiązania zlecenia w każdym czasie przez dającego zlecenie (art. 746) czy dwuletni okres przedawnienia roszczeń o wynagrodzenie za wykonane zlecenia (art. 751).

Jeśli chodzi zaś o możliwość dochodzenia roszczeń, to warto zwrócić uwagę na zapisy Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Chińską Republiką Ludową o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 5 czerwca 1987 r. i nadal obowiązującej.

 

Zgodnie z jej art. 6 „sądy i inne organy Umawiających się Stron udzielają sobie pomocy prawnej za pośrednictwem organów centralnych, które komunikują się bezpośrednio”. Zgodnie zaś z art. 16 tejże umowy:

„Na warunkach przewidzianych niniejszą umową Umawiające się Strony uznają i zezwalają za wykonanie na swoim terytorium następujących orzeczeń wydanych na terytorium drugiej Umawiającej się Strony, po wejściu w życie tej umowy:

a) orzeczenia sądowe w sprawach cywilnych,

b) orzeczenia sądowe w sprawach karnych, dotyczące powództw o odszkodowanie,

c) orzeczenia wydane przez organy właściwe w sprawach spadkowych,

d) orzeczenia sądów polubownych.

2. W rozumieniu niniejszej umowy wyrażenie »orzeczenie sądowe« obejmuje również ugody sądowe w sprawach cywilnych”.

Powyższe oznacza że w razie sporu z chińskim kontrahentem, mimo braku posiadania formalnie umowy na piśmie, może Pani pozwać Chińczyka przed polskim sądem jako właściwym – zgodnie z prawem polskim dla miejsca wykonania umowy (tak stanowi art. 34 polskiego Kodeksu postępowania cywilnego), a następnie – w razie wygranej w sądzie i po uprawomocnieniu orzeczenia – podjąć próbę wyegzekwowania korzystnego dla Pani orzeczenia przeciwko nieuczciwemu kontrahentowi – w jego ojczyźnie, w Chinach.

Zgodnie z prawem chińskim („Prawo o procedurze cywilnej ChRL” z 9 kwietnia 1991 roku, art. 267 i następne) jeżeli prawomocne orzeczenie lub postanowienie sądu zagranicznego wymaga uznania i wykonania przez sąd ludowy Chińskiej Republiki Ludowej, zainteresowana strona może zwrócić się bezpośrednio do sądu szczebla okręgowego.

W Chinach sądy podzielone są na kilka szczebli. Sąd Najwyższy ma siedzibę w Pekinie. Pozostałe działają w prowincjach tego państwa.

Jeżeli sąd ludowy Chińskiej Republiki Ludowej, po dokonaniu przeglądu orzeczenia zgodnie z umową międzynarodową (a taką umowę rządy Polski i Chińskiej Republiki Ludowej zawarły – chodzi o cytowaną powyżej umowę z dnia 5 czerwca 1987 r.) lub na zasadzie wzajemności, stwierdzi, że ??prawomocny wyrok nie jest sprzeczny z podstawowymi zasadami prawa Chińskiej Republiki Ludowej ani nie narusza  społecznego lub publicznego interesu Chin, wówczas wyda nakaz jego uznania. Kiedy sąd chiński może odmówić uznania i wykonania polskiego orzeczenia sądowego? Stosownie do ww. umowy polsko-chińskiej, sąd chiński może odmówić uznania lub wykonania orzeczenia sądu polskiego w następujących przypadku gdy:

  • według prawa ChRL sądowi, który wydał orzeczenie, nie przysługiwała jurysdykcja w sprawie,
  • według prawa polskiego orzeczenie to nie jest prawomocne i wykonalne,
  • według prawa polskiego strona przegrywająca nie została prawidłowo wezwana przez sąd,
  • strona była pozbawiona możności obrony swych praw, a w razie ograniczenia zdolności procesowej lub jej braku – należytego przedstawicielstwa,
  • na terytorium ChRL zostało wydane wcześniej prawomocne orzeczenie w tej samej sprawie między tymi samymi stronami lub postępowanie w takiej sprawie jest w toku albo prawomocnie uznano orzeczenie wydane przez sąd trzeciego państwa w takiej sprawie,
  • uznanie lub wykonanie orzeczenia byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami prawa lub porządku publicznego ChRL.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Podobne materiały

Nieuczciwa konkurencja i odszkodowanie

Prowadzę ze wspólnikiem spółkę cywilną. Wspólnik chce likwidacji naszej spółki. Ostatnio dowiedziałam się, że wspólnik założył spółkę z o.o....

 

Sprzedaż wyników rozgrywek a działalność w zakresie zakładów wzajemnych

Czy można legalnie prowadzić w Polsce działalność gospodarczą, która polegałaby na zakupie wyników rozgrywek sportowych od firmy, która znajduję...

 

Sprzedaż udziałów w spółce z Polski spółce zagranicznej

Jestem właścicielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (polskiej) oraz prezesem i jedyną osobą reprezentującą spółkę zagraniczną....

 

Likwidacja spółdzielni zobowiązanej do wypłacania renty wyrównawczej dla pracownika

Jestem likwidatorem spółdzielni, która ma zobowiązania z tytułu wypadku przy pracy byłego pracownika. Spółdzielnia wypłacała mu comiesięczną rentę...

 

Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.

Ważność i skuteczność zakupu udziałów w spółce z o.o.

Czy umowa zakupu udziałów w spółce z o.o. jest ważna i skuteczna? Chciałem nabyć udziały w sp. z o.o. Notariusz potwierdził...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »