Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dołączenie członków rodziny do firmy

Katarzyna Nosal • Opublikowane: 2015-05-18

Prowadzę działalność gospodarczą. Planuję dołączenie członków rodziny do firmy i przekształcenie jej w spółkę z o.o. Czy to dobry pomysł? Chciałbym, by udziałowcami byli moi bliscy i ja. Proszę o przedstawienie, jak wygląda takie przekształcenie w praktyce.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zwłaszcza jeśli do spółki chce się wprowadzić nowych wspólników. W przypadku spółki jawnej musiałby Pan ja najpierw utworzyć, wnieść wkład w postaci swojego przedsiębiorstwa. Odpowiedzialność wspólników ze spółką jawną jest odpowiedzialnością subsydiarną, co oznacza, że wspólnicy odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki, jeśli majątek spółki nie wystarczy do zaspokojenia wierzycieli. Rozliczenia pomiędzy wspólnikami są też skomplikowane, zwłaszcza w przypadku rozwiązywania spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to odrębny od Pana i każdego wspólnika byt prawny. Sama odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości swojego majątku. Może być podmiotem praw i obowiązków. Reguły udziałów są jasne, zapisane w umowie spółki. Funkcje poszczególnych wspólników w spółce także. Jedyną trudnością czy też komplikacją związaną z prowadzeniem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest kwestia prowadzenia w jej przypadku pełnej księgowości, co często przeraża przyszłych wspólników. Niemniej jednak spółka jawna także prowadzi taką księgowość.

Możliwe jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Przewidziane są tu jasne, proste procedury i szybka realizacja w Krajowym Rejestrze Sądowym. Proces przekształcania oraz skutki są opisane dokładnie w kodeksie spółek handlowych. Zgodnie z art. 5841 Kodeksu spółek handlowych przedsiębiorca przekształcany staje się spółką przekształconą z chwilą wpisu spółki do rejestru (dzień przekształcenia). Jednocześnie właściwy organ ewidencyjny z urzędu wykreśla przedsiębiorcę przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Spółce przekształconej przysługują wszystkie prawa i obowiązki przedsiębiorcy przekształcanego. Spółka przekształcona pozostaje podmiotem w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane przedsiębiorcy przed jego przekształceniem, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej. Przedsiębiorca z dniem przekształcenia staje się wspólnikiem spółki. W przypadku gdy zmiana firmy przedsiębiorcy przekształcanego w związku z przekształceniem nie polega tylko na dodaniu części identyfikującej formę prawną spółki przekształconej, spółka przekształcona ma obowiązek podawania w nawiasie dawnej firmy, obok nowej firmy, z dodaniem wyrazu „dawniej” – przez okres co najmniej roku od dnia przekształcenia.

„§ 1. Do przekształcenia przedsiębiorcy wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
 2. złożenia oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 3. powołania członków organów spółki przekształconej;
 4. zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej;
 5. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. Plan przekształcenia przedsiębiorcy powinien zawierać co najmniej ustalenie wartości bilansowej majątku przedsiębiorcy przekształcanego na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

§ 2. Do planu przekształcenia należy dołączyć:

 1. projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy;
 2. projekt aktu założycielskiego (statutu);
 3. wycenę składników majątku (aktywów i pasywów) przedsiębiorcy przekształcanego;
 4. sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień, o którym mowa w § 1.

§ 3. Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 2 pkt 4, sporządza się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez spółkę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania”.

Taki plan przekształcenia dla swej ważności musi przybrać formę aktu notarialnego. Plan należy poddać badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, przy czym to sąd rejestrowy właściwy według siedziby przedsiębiorcy przekształcanego wyznacza na wniosek przedsiębiorcy przekształcanego biegłego rewidenta. W uzasadnionych przypadkach sąd może wyznaczyć dwóch albo większą liczbę biegłych. Biegły rewident, w terminie określonym przez sąd, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia jego wyznaczenia, sporządzi na piśmie szczegółową opinię i złoży ją wraz z planem przekształcenia przedsiębiorcy sądowi rejestrowemu oraz przedsiębiorcy przekształcanemu.

„Oświadczenie o przekształceniu przedsiębiorcy powinno zostać sporządzone w formie aktu notarialnego i określać co najmniej:

 1. typ spółki, w jaki zostaje przekształcony przedsiębiorca;
 2. wysokość kapitału zakładowego;
 3. zakres praw przyznanych osobiście przedsiębiorcy przekształcanemu jako wspólnikowi albo akcjonariuszowi spółki przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 4. nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej”.

Przy wszystkich tych czynnościach, które wymagają sporządzenia aktu notarialnego, kwestie szczegółowe będą ustalane z notariuszem. Warto też skorzystać z jego podpowiedzi, co do poszczególnych elementów przekształcenia.

Członkiem organów spółki może być początkowo tylko Pan, jako prezes spółki. W takiej sytuacji w umowie spółki wpisuje się zarząd jednoosobowy.

Zawacie umowy spółki. Tutaj oczywiście chodzi o sporządzenie aktu notarialnego, w którym zostanie przyjęty statut regulujący podstawowe zasady działania spółki. Zgodnie z art. 157 Kodeksu „umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki;
 • przedmiot działalności spółki;
 • wysokość kapitału zakładowego;
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział;
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników;
 • czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony”.

Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5000 złotych. Wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 złotych. W przypadku, gdy chce Pan później włączyć do spółki innych wspólników, warto przewidzieć odpowiednią ilość udziałów, którą będą oni mogli nabyć (np. w drodze darowizny). Warto też tak sformułować zapisy umowy spółki, aby przewidywała ona możliwość zarządu wieloosobowego i reguły działania takiego zarządu.

Przy spółce jednoosobowej bardzo ważną regułą jest to, że w przypadku gdy wszystkie udziały spółki przysługują jedynemu wspólnikowi albo jedynemu wspólnikowi i spółce, oświadczenie woli takiego wspólnika składane spółce wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W przypadku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej bardzo ważne jest to, aby pamiętać, ze nie jest to sposób na ucieczkę od długów z własnej działalności. Zgodnie z art. 58413 Kodeksu spółek handlowych osoba fizyczna, o której mowa w art. 551 § 5 – czyli przedsiębiorca, odpowiada solidarnie ze spółką przekształconą za zobowiązania przedsiębiorcy przekształcanego związane z prowadzoną działalnością gospodarczą powstałe przed dniem przekształcenia, przez okres trzech lat, licząc od dnia przekształcenia. Ten zapis chroni wierzycieli takiego przedsiębiorcy.

Powyżej przedstawiłam Panu ogólne założenia działania spółki z o.o. i sposób przekształcenia. Rozumiem, że po lekturze mogą pojawić się bardziej szczegółowe pytania. Zagadnienie przez Pana przedstawione jest bardzo obszerne, co powoduje, że trudno z góry opisać wszystkie możliwe aspekty sprawy i uprzedzić wątpliwości zainteresowanego. Stąd bardzo proszę o dalsze pytania, które pomogą nam udzielić Panu odpowiedzi satysfakcjonującej, pomagającej podjąć decyzję odnośnie Pana działalności. Chętnie udzielę wszelkich dodatkowych wyjaśnień.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »