Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Długi spółki cywilnej

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2015-07-16

Jestem jednym z dwóch wspólników spółki cywilnej, która ma długi w urzędzie skarbowym, w ZUS, w bankach; mamy zajęte konta. Co lepiej zrobić: szukać kupca, żeby po sprzedaży spłacić zobowiązania, czy lepiej wyprzedawać wszystko? Wiem, że za długi odpowiadamy solidarnie całym majątkiem, także osobistym, ale muszę coś zrobić, żeby mój wspólnik nie stracił mieszkania, to osoba poważnie chora. Proszę o podpowiedź!

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Opisywana przez Panią sytuacja jest bardzo skomplikowana i nie ukrywam, iż wyjątkowo trudno będzie uratować w tych okolicznościach Państwa majątki.

Pani i wspólnik, jako wspólnicy spółki cywilnej, odpowiadacie za wszystkie jej zobowiązania. Wynika to z zapisu art. 864 Kodeksu cywilnego mówiącego, że za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie. Odpowiedzialność solidarna oznacza, iż każdy z wierzycieli może samodzielnie wybrać, czy dochodzi zapłaty należnej mu kwoty jednocześnie od Was obojga, czy też wybiera tylko jedną osobę i do niej kieruje swe roszczenia.

W związku z tym uważam, iż w pierwszej kolejności powinni Państwo podjąć próbę uzyskania rozłożenia spłat należności na raty realne do wykonania przez Państwa. ZUS może rozłożyć na raty spłatę składek dotyczących bezpośrednio Państwa jako wspólników. Zgodnie z art. 29 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych ze względów gospodarczych lub innych przyczyn zasługujących na uwzględnienie Zakład może na wniosek dłużnika odroczyć termin płatności należności z tytułu składek oraz rozłożyć należność na raty, uwzględniając możliwości płatnicze dłużnika oraz stan finansów ubezpieczeń społecznych. Odroczenie terminu płatności może dotyczyć jedynie należności finansowanej przez płatnika składek. Od składek, które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek za zwłokę począwszy od następnego dnia po dniu wpływu wniosku o udzielenie tych ulg. Odroczenie terminu płatności należności z tytułu składek oraz rozłożenie należności na raty następuje w formie umowy. Jeżeli nie spłacą Państwo w terminie ustalonych przez Zakład rat, pozostała kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami.

Jeżeli mają Państwo zadłużenie z tytułu nieopłacania składek za pracowników, to układowi ratalnemu nie będą podlegać składki na ubezpieczenie emerytalne oraz zdrowotne tych osób, które muszą być spłacone w całości.

Występując o rozłożenie należności na raty, dłużnik, czyli Pani i wspólnik, musi jednak spełnić kilka warunków. Po pierwsze, musi Pani uregulować w całości składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz na ubezpieczenie emerytalne w wysokości, którą samodzielnie finansuje pracownik. Oprócz zapłaty zaległych składek konieczne jest uregulowanie także odsetek za zwłokę w ich płatności. Po drugie. Musi Pani opłacać terminowo należności z tytułu składek, które staną się wymagalne po dniu złożenia wniosku o rozłożenia na raty zaległości. Po trzecie. Jeżeli w dniu składania wniosku o rozłożenia na raty będzie się toczyć względem Pani postępowanie egzekucyjne o odzyskanie zaległych składek, to zobowiązana Pani będzie do pokrycia kosztów tego postępowania. Wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty można złożyć: 1) osobiście lub listownie, w formie pisemnej, w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziby Państwa przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania, 2) w formie elektronicznej, według wzoru określonego na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Aby wszcząć procedurę zawarcia układu ratalnego, konieczne jest złożenie przez Państwa pisemnego wniosku, w którym musi Pani wskazać proponowaną przez siebie liczbę rat, ich wysokość oraz terminy płatności wraz z terminem zapłaty ostatniej z rat. Wniosek taki musi Pani także szeroko i wyczerpująco uzasadnić. W uzasadnieniu musi Pani przedstawić powody, dla których nie regulowali Państwo należności w terminie oraz okoliczności uzasadniające rozłożenie na raty należności, w tym o sytuacji finansowej spółki, możliwościach płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych obecnie postępowań windykacyjnych w stosunku do Pańskich dłużników. Uzasadnienie wniosku musi również wskazywać, że zastosowanie ulgi jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, z powodu których nie jest Pani w stanie jednorazowo uregulować należności z tytułu składek.

Dokumentami przedstawiającymi możliwości płatnicze są: 1) gdy jest Pani płatnikiem prowadzącym pełną księgowość – m.in. sprawozdania finansowe za ostatnie 3 lata obrotowe, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie przewidywanych środków możliwych do uzyskania w wyniku kontraktów i umów, 2) gdy prowadzi Pani niepełną księgowość – m.in. zeznania podatkowe, wyciąg z książki przychodów i rozchodów lub ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa, oświadczenie dotyczące terminowości uiszczania opłat przez nabywców, szacunkowej wartości majątku firmowego i zobowiązań firmowych, oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie posiadania zobowiązań względem innych wierzycieli z określeniem ich rodzaju, wysokości i terminów spłat, 3) w pozostałych przypadkach m.in. oświadczenie o stanie majątkowym w zakresie uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów, zeznania podatkowe oraz dokumenty dotyczące sytuacji rodzinnej.

Do wniosku załączyć Pani powinna także zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz o nadaniu numeru REGON, zezwolenie (koncesja) na działalność, a także oświadczenie o uzyskanej dotychczas pomocy publicznej oraz pomocy de minimis, w okresie 3 lat przed dniem złożenia wniosku o rozłożenia na raty lub o nieotrzymywaniu pomocy publicznej w tym okresie. Załączyć także należy: aktualne dokumenty potwierdzające zadłużenie z tytułu innych zobowiązań, np. z tytułu czynszu, opłat za energię elektryczną, opłat za gaz, kredytu bankowego, harmonogramy spłaty kredytu bankowego bądź zadłużeń realizowanych wobec innych podmiotów, np. wobec urzędu skarbowego, wszelkie dokumenty dotyczące bieżących wydatków, np. wydatki na leki oraz leczenie, zaświadczenia o zarobkach osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wykaz czynnych rachunków bankowych, zaświadczenie z urzędu pracy o statusie osoby bezrobotnej, zaświadczenia o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej. Możliwe, że ZUS będzie domagał się także innych dokumentów, jednak w takiej sytuacji zostanie Pani wezwana do ich przedłożenia w ZUS w terminie wskazanym przez organ. Postępowanie w sprawie zawarcia układu ratalnego jest czysto uznaniowe i organ może lecz nie musi pozytywnie ustosunkować się do Państwa wniosku.

Tak samo mogą Państwo postąpić w kwestii zadłużenia w US, możliwość taką daje Ordynacja podatkowa. Artykuł 67a przewiduje, iż organ podatkowy, na wniosek podatnika w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może: 1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty; 2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami; 3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa. Uzasadnienie wniosku wygląda tak samo jak w przypadku ZUS.

Oczywiście mogą Państwo sprzedać majątek firmy. Powinna Pani jednak najpierw ustalić, czy spieniężenie majątku wystarczy na spłatę długów, jeśli nie, to wierzyciele i tak będą egzekwować swoje należności z Waszych majątków.

Jeżeli nie stracili Państwo jeszcze płynności finansowej, to możecie złożyć wniosek o przeprowadzenie postępowania naprawczego. Z Pani jednak opisu wnioskuję, iż nie macie już płynności i w takiej sytuacji możliwe jest jedynie ogłoszenie upadłości. Prawo upadłościowe i naprawcze stwierdza, iż upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. W rozumieniu prawa upadłościowego dłużnika uważa się za niewypłacalnego, jeżeli nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Wymagalność zobowiązania oznacza stan, w którym wierzyciel ma prawną możliwość żądania zaspokojenia przysługującej mu wierzytelności. Nie można mówić o niewykonywaniu wymagalnych zobowiązań, jeżeli dłużnik uzyskał odroczenie spłaty zobowiązań. Odroczenie spłaty zobowiązań polega na porozumieniu pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem, na mocy którego wierzyciel zobowiązuje się nie dochodzić od dłużnika spełnienia świadczenia (pieniężnego) w pierwotnie ustalonych terminach, lecz w innych terminach.

Warunkiem wszczęcia postępowania jest istnienie po Państwa stronie możliwości pokrycia kosztów całego postępowania z jego majątku (art. 13). Upadłość może przyjąć dwa warianty: upadłości likwidacyjnej lub upadłości układowej. Celem upadłości likwidacyjnej jest likwidacja majątku upadłego i zaspokojenie wierzycieli z uzyskanych w ten sposób środków. Upadłość układowa ma zaś na celu zaspokojenie wierzycieli, a także zachowanie przedsiębiorstwa. O trybie, w jakim będzie prowadzone postępowanie, zadecyduje sąd, będzie on jednak uwzględniać Państwa chęci.

Warunkiem wszczęcia postępowania jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości do sądu upadłościowego. Wniosek winien być złożyć w sądzie w terminie dwóch tygodni od dnia, w którym wystąpi podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli od dnia gdy: 1) nastąpi trwałe zaprzestanie płacenia długów wymagalnych, lub 2) ujawnienie, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie długów. Wniosek o ogłoszenie upadłości powinien zawierać:

 1. imię i nazwisko dłużnika, jego nazwę albo firmę, miejsce zamieszkania albo siedzibę, a gdy dłużnikiem jest spółka osobowa lub osoba prawna – reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni, a ponadto w przypadku spółki imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania wspólników odpowiadających za zobowiązania spółki bez ograniczenia;
 2. oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika;
 3. wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
 4. informację, czy dłużnik jest uczestnikiem podlegającego prawu polskiemu lub prawu innego państwa członkowskiego systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami lub niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system interoperacyjny w rozumieniu tej ustawy;
 5. informację, czy dłużnik jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
 6. zaświadczenie albo oświadczenie o wpisie do rejestru zawierające oznaczenie jego firmy lub nazwy, formy prawnej, siedziby oraz numeru we właściwym rejestrze;
 7. oświadczenie o wskazaniu osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Ponadto do wniosku powinni Państwo dołączyć:

 1. aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
 2. bilans sporządzony dla celów tego postępowania, na dzień nie późniejszy niż trzydzieści dni przed dniem złożenia wniosku;
 3. spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty, a także listę zabezpieczeń dokonanych przez wierzycieli na majątku wraz z datami ich ustanowienia;
 4. oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 5. spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika wraz z adresami, z określeniem wierzytelności, daty ich powstania i terminów zapłaty;
 6. wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
 7. informację o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach, jak również o prowadzonych innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących majątku dłużnika;
 8. informację o miejscu zamieszkania reprezentantów spółki lub osoby prawnej i likwidatorów, jeżeli są ustanowieni.

Jeżeli będziecie Państwo wnosić o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, ponadto należy dołączyć do wniosku: 1) propozycje układowe wraz z propozycjami finansowania wykonania układu; 2) rachunek przepływów pieniężnych za ostatnie dwanaście miesięcy, jeżeli obowiązany był do prowadzenia dokumentacji umożliwiającej sporządzenie takiego rachunku.

Jeżeli nie możecie dołączyć do wniosku któregokolwiek z dokumentów, to musi być we wniosku wskazana przyczyna niedołączenia.

Wniosek podlega opłacie w wysokości 1000 zł.

Jeżeli nie uda się Państwu zawrzeć układów ratalnych, to proponuję poszukać nabywcy na spółkę, który w zamian za obniżenie ceny odkupi od Państwa wasze udziały.

Tak więc mają Państwo kilka możliwości, a wybór należy do Państwa.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »