Kategoria: Działalność gospodarcza

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Deklaracja VAT małego podatnika, 2017 r.

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2017-03-24

Od listopada 2016 r. prowadzę działalność gospodarczą. Jestem małym przedsiębiorcą (przychód w IV kw. ok. 40 tys. zł). W ciągu siedmiu dni dokonałem zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT. Określiłem sposób rozliczania jako kwartalny (VAT 7K). Czy w roku 2017 będę mógł się nadal rozliczać w zakresie podatku VAT kwartalnie, czy muszę robić to miesięcznie? Jeżeli miesięcznie, to czy muszę o takiej zmianie poinformować urząd skarbowy? Ewentualnie na jakim formularzu i do kiedy?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Według ustawy o VAT, w obowiązującym stanie prawnym*:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

W zakresie podatku VAT – „przez małego podatnika rozumie się podatnika podatku od towarów i usług, m.in. u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro – przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł; (…)”.

Na rok 2017 limit ten wynosi 5 157 100 zł.

Podatnicy według ustawy o VAT (osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności), są obowiązani składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem art. 99 ust. 2-10, art. 130c i art. 133.

Według ust. 2 i 3 art. 99 – mali podatnicy, którzy wybrali metodę kasową, składają w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy kwartalne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym kwartale. Ci mali podatnicy, którzy nie wybrali metody kasowej, mogą również składać deklaracje podatkowe, o których mowa w ust. 2, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Jednakże zasad wskazanych powyżej nie stosuje się do podatników:

1) rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni – przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub

2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

W Pana przypadku:

  1. prowadzi Pan działalność od miesiąca listopada 2016 roku,
  2. jest Pan tzw. małym przedsiębiorcą (przychód w IV kw. ok. 40 tys. zł),
  3. po przekroczeniu kwoty dającej zwolnienie z podatku VAT, w ciągu siedmiu dni dokonał Pan zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT,
  4. określił Pan sposób rozliczania jako kwartalny (VAT 7K), czyli, jak mniemam, wybrał Pan metodę kasową rozliczenia.

Niewątpliwie więc od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja jako podatnika VAT, nie upłynęło jak na razie 12 miesięcy, a zatem w okresie tych 12 miesięcy nie może Pan dokonywać rozliczenia kwartalnego, pomimo wyboru metody kasowej.

Oznacza to (wg informacji MF oraz Krajowej Informacji Podatkowej), że:

  1. ma Pan prawo stosować metodę kasową w zakresie zapłaty,
  2. powinien Pan składać deklaracje i płacić podatek miesięczne – albowiem z mocy prawa utracił Pan prawo do ich składania kwartalnego (nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy od miesiąca rejestracji),
  3. nie ma Pan obowiązku składania korekty zgłoszenia (VAT-R).

Moment powstania obowiązku podatkowego w metodzie kasowej uzależniony jest od otrzymania zapłaty (lub jej części) od kontrahenta z zastrzeżeniem:

  • sprzedaż dla czynnego podatnika VAT – obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty;
  • sprzedaż dla nieczynnego podatnika VAT (np. podmiot zwolniony z VAT, osoba prywatna) – obowiązek podatkowy powstaje z dniem otrzymania całości lub części zapłaty, jednak nie później niż 180-go dnia od wydania towaru lub wykonania usługi.

Do deklaracji kwartalnych (o ile przepisy nie ulegną zmianie) może Pan powrócić po 12 miesiącach od miesiąca, w którym rejestrował się Pan jako podatnik.

Dalej – według ustawy o VAT w brzmieniu od 1 stycznia 2017 r.:

„Art. 113.1. Zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku.

A według ustawy zmieniającej ustawę o VAT z 1 grudnia 2016 r. (Dz.U.2016.2024):

„Art. 18.1. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Podatnicy, którzy rozpoczęli w 2016 r. wykonywanie czynności określonych w art. 5 ustawy zmienianej w art. 1, u których łączna wartość sprzedaży, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej, przekroczyła 150 000 zł i nie przekroczyła 200 000 zł, mogą skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”

Pan rozpoczął działalność w 2016. W tymże roku przekroczył Pan w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej ówczesny limit (150 000 zł), ale nie przekroczył Pan nowego limitu w wysokości 200 000 zł w skali roku. A to daje Panu możliwość wyboru zwolnienia z VAT z uwagi na nieprzekroczenie limitu sprzedaży.

W przypadku przekroczenia tego limitu – ponowna rejestracja, ale bez deklaracji kwartalnych. Co do owych 12 miesięcy, to jak na razie mają one być liczone oddzielnie przy każdej rejestracji.

Wybór należy do Pana.

Biorąc pod uwagę początek roku oraz niezdecydowanie MF w zakresie interpretacji nowych przepisów, warto sprawdzić to, co Pan już wie, w swoim urzędzie skarbowym.

* Stan prawny ze stycznia 2017 r.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z działalnością gospodarczą? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}