Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką cywilną? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Dalsze funkcjonowanie spółki cywilnej po śmierci wspólnika

Agata Alberska • Opublikowane: 2016-07-29

We dwoje z moją siostrą i jednocześnie wspólniczką prowadziliśmy w formie spółki cywilnej prywatną szkołę. Wczoraj moja siostra zmarła, w umowie spółki jest jednak zapis, że w chwili śmierci mojej siostry na miejsce wspólnika wchodzi jej małoletnia córka. Proszę o informację, jakie czynności trzeba podjąć w celu dalszego umożliwienia funkcjonowania spółce. Największy problem mam w tym momencie z bankiem, który odmawia dysponowania środkami, które są na rachunku banku, co jest niezwykle istotne ze względu na dofinansowanie, które otrzymujemy i z którego musimy się systematycznie rozliczać.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgodnie z art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego1, przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów. Umowa spółki oparta jest na zaufaniu między osobami zaangażowanymi w realizację wspólnego celu gospodarczego. W świetle powyższego, jako istotną cechę spółki cywilnej wymienia się zasadę niezmienności składu osobowego wspólników.

Przyjmuje się, że zmiana składu osobowego spółki, tj. wstąpienie do spółki nowego wspólnika, możliwa jest jedynie przez zmianę umowy spółki, za zgodą jej wierzycieli. Poglądy te zgodne są z treścią art. 863 § 1 K.c., który stanowi, że wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku. Nie może też przenieść tego udziału na inną osobę. Ponadto w czasie trwania spółki wspólnik nie może wnosić o podział wspólnego majątku wspólników. Art. 863 K.s.h. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, przez co wspólnicy nie mogą klauzulami umownymi ustanawiać swobody rozporządzania udziałem w majątku wspólnym. W związku z tym zmiana wspólnika lub przystąpienie do spółki nowego wspólnika może nastąpić – oprócz wyjątku z 872 K.c. – jedynie przez zmianę lub zawarcie nowej umowy spółki. Potwierdzeniem tego jest wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 1995 r. SA/Ka 1686/94, w którym WSA stwierdził, że „poszerzenie składu osobowego spółki cywilnej jest możliwe tylko przez zawarcie nowej umowy między dotychczasowymi i nowymi wspólnikami”.

Wstąpienie kolejnej osoby oznacza powstanie zobowiązania nowego składu wspólników. Nie jest to więc zmiana umowy, ale zmiana stron stosunku zobowiązaniowego, czyli nowa umowa, jak wskazano w wyrokach:

„Zmiana składu osobowego spółki prawa cywilnego została jednak dopuszczona w orzecznictwie Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego”. A mianowicie Sąd Najwyższy Izba Cywilna w uchwale z dnia w 21 listopada 1995 r. III CZP 160/95 przyjął, że: „Dopuszczalne jest wstąpienie do spółki cywilnej nowego wspólnika i przejęcie przez niego dotychczasowych zobowiązań oraz uprawnień za zgodą pozostałych wspólników, w tym i jednocześnie ustępujących z tej spółki”.

Podstawę prawną w niniejszej sytuacji stanowi art. 872 K.c.: „Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki”.

Zastrzeżenie, o jakim mowa w art. 872 K.c., może być dokonane w umowie spółki lub w uchwale wspólników powziętej jeszcze za życia wspólnika, którego zastrzeżenie dotyczy. W takim wypadku z chwilą otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy wspólnika (ustawowi lub testamentowi, którzy – rzecz jasna – nie odrzucili spadku) wchodzą do spółki jako wspólnik zbiorowy. Ich udział w spółce, objęty po spadkodawcy, stanowi element wspólności łącznej wszystkich wspólników, natomiast między spadkobiercami jest stosunkiem wynikającej ze spadkobrania współwłasności w częściach ułamkowych.

Wejście do spółki następuje z mocy prawa, co oznacza, że spadkobiercy nie muszą w tym zakresie składać wobec spółki żadnych oświadczeń woli ani też pozostali wspólnicy nie mogą udaremnić ich wstąpienia do spółki. Jeśli natomiast spadkobiercy zmarłego wspólnika, mimo stosownego zastrzeżenia w umowie lub uchwale, nie chcą uczestniczyć w spółce, powinni z niej wystąpić na zasadach ogólnych. Nie można jednak wykluczać – zważywszy na dyspozytywny charakter art. 872 – że zastrzegając wejście spadkobierców zmarłego wspólnika do spółki, kontrahenci uzależnią je od uprzedniej zgody (oświadczenia woli) tych spadkobierców. W takiej sytuacji wstąpienie do spółki następowałoby dopiero po złożeniu stosownych oświadczeń.

W wypadku wejścia do spółki spadkobiercy powinni wskazać jedną osobę uprawnioną do wykonywania ich prawa. Wymaganie to pozostaje aktualne także wówczas, gdy zmarły wspólnik pozostawił jednego spadkobiercę, osoba wskazana może bowiem wywodzić się spoza kręgu spadkobierców, może nią być sam spadkobierca, ale także inny wspólnik albo osoba spoza układu spółka–spadkobiercy. Ustawa nie określa żadnego terminu dla wskazania osoby reprezentującej wspólników, a zatem trzeba przyjąć, że może to nastąpić w każdym czasie.

Wskazanie osoby do wykonywania praw spadkobierców powinno być stwierdzone pismem (art. 77 w związku z art. 860 § 2). W razie sporu między spadkobiercami co do wskazania tej osoby możliwe jest zwrócenie się o rozstrzygnięcie do sądu (art. 199 w związku z art. 1034). Wydaje się, że w wypadku nieobjęcia spadku po zmarłym wspólniku osobę, o której mowa, może wyznaczyć sąd spadku lub ustanowiony kurator albo sam kurator może pełnić funkcję tej osoby (art. 666 i następne Kodeksu postępowania cywilnego). Dopóki osoba reprezentująca spadkobierców nie zostanie wyznaczona, dopóty wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki z wiążącym skutkiem dla spadkobierców.

Wprawdzie ustawodawca nie przewidział sytuacji śmierci dwóch wspólników w spółce cywilnej, jednakże należy przyjąć, że wskazane unormowania odnoszą się i do takiego zagadnienia. Oczywiście kwestie wskazania przez spadkobierców jednego z nich do wykonywania praw pozostałych w spółce mogą skutkować brakiem jej działalności.

Za nieletnią będzie działać jej przedstawiciel ustawowy. Bank nie ma możliwości odmowy podjęcia działań, gdyż wstąpienie do spółki nastąpiło z mocy prawa.

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

„Art. 860 § 1. Przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

§ 2. Umowa spółki powinna być stwierdzona pismem.

Art. 861 § 1. Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

§ 2. Domniemywa się, że wkłady wspólników mają jednakową wartość.

Art. 862 Jeżeli wspólnik zobowiązał się wnieść do spółki własność rzeczy, do wykonania tego zobowiązania, jak również do odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz do niebezpieczeństwa utraty lub uszkodzenia rzeczy stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli rzeczy mają być wniesione tylko do używania, stosuje się odpowiednio w powyższym zakresie przepisy o najmie.

Art. 863 § 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Art. 864 Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie.

Art. 865 § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki.

§ 2. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników prowadzić sprawy, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności spółki. Jeżeli jednak przed zakończeniem takiej sprawy chociażby jeden z pozostałych wspólników sprzeciwi się jej prowadzeniu, potrzebna jest uchwała wspólników.

§ 3. Każdy wspólnik może bez uprzedniej uchwały wspólników wykonać czynność nagłą, której zaniechanie mogłoby narazić spółkę na niepowetowane straty.

Art. 866 W braku odmiennej umowy lub uchwały wspólników każdy wspólnik jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw.

Art. 867 § 1. Każdy wspólnik jest uprawniony do równego udziału w zyskach i w tym samym stosunku uczestniczy w stratach, bez względu na rodzaj i wartość wkładu. W umowie spółki można inaczej ustalić stosunek udziału wspólników w zyskach i stratach. Można nawet zwolnić niektórych wspólników od udziału w stratach. Natomiast nie można wyłączyć wspólnika od udziału w zyskach.

§ 2. Ustalony w umowie stosunek udziału wspólnika w zyskach odnosi się w razie wątpliwości także do udziału w stratach.

Art. 868 § 1. Wspólnik może żądać podziału i wypłaty zysków dopiero po rozwiązaniu spółki.

§ 2. Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Art. 869 § 1. Jeżeli spółka została zawarta na czas nieoznaczony, każdy wspólnik może z niej wystąpić wypowiadając swój udział na trzy miesiące naprzód na koniec roku obrachunkowego.

§ 2. Z ważnych powodów wspólnik może wypowiedzieć swój udział bez zachowania terminów wypowiedzenia, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Zastrzeżenie przeciwne jest nieważne.

Art. 870 Jeżeli w ciągu ostatnich sześciu miesięcy została przeprowadzona bezskuteczna egzekucja z ruchomości wspólnika, jego wierzyciel osobisty, który uzyskał zajęcie praw przysługujących wspólnikowi na wypadek wystąpienia ze spółki lub jej rozwiązania, może wypowiedzieć jego udział w spółce na trzy miesiące naprzód, chociażby spółka była zawarta na czas oznaczony. Jeżeli umowa spółki przewiduje krótszy termin wypowiedzenia, wierzyciel może z tego terminu skorzystać.

Art. 871 § 1. Wspólnikowi występującemu ze spółki zwraca się w naturze rzeczy, które wniósł do spółki do używania, oraz wypłaca się w pieniądzu wartość jego wkładu oznaczoną w umowie spółki, a w braku takiego oznaczenia – wartość, którą wkład ten miał w chwili wniesienia. Nie ulega zwrotowi wartość wkładu polegającego na świadczeniu usług albo na używaniu przez spółkę rzeczy należących do wspólnika.

§ 2. Ponadto wypłaca się występującemu wspólnikowi w pieniądzu taką część wartości wspólnego majątku pozostałego po odliczeniu wartości wkładów wszystkich wspólników, jaka odpowiada stosunkowi, w którym występujący wspólnik uczestniczył w zyskach spółki.

Art. 872 Można zastrzec, że spadkobiercy wspólnika wejdą do spółki na jego miejsce. W wypadku takim powinni oni wskazać spółce jedną osobę, która będzie wykonywała ich prawa. Dopóki to nie nastąpi, pozostali wspólnicy mogą sami podejmować wszelkie czynności w zakresie prowadzenia spraw spółki.

Art. 873 Jeżeli mimo istnienia przewidzianych w umowie powodów rozwiązania spółki trwa ona nadal za zgodą wszystkich wspólników, poczytuje się ją za przedłużoną na czas nieoznaczony.

Art. 874 § 1. Z ważnych powodów każdy wspólnik może żądać rozwiązania spółki przez sąd.

§ 2. Spółka ulega rozwiązaniu z dniem ogłoszenia upadłości wspólnika.

Art. 875 § 1. Od chwili rozwiązania spółki stosuje się odpowiednio do wspólnego majątku wspólników przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych z zachowaniem przepisów poniższych.

§ 2. Z majątku pozostałego po zapłaceniu długów spółki zwraca się wspólnikom ich wkłady, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie wkładów w razie wystąpienia wspólnika ze spółki.

§ 3. Pozostałą nadwyżkę wspólnego majątku dzieli się między wspólników w takim stosunku, w jakim uczestniczyli w zyskach spółki.”

Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej2:

„Art. 4 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

2. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.”

Zgodnie z rozporządzeniem3:

§ 27. 1. Podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, zwanego dalej »spisem z natury«, na dzień 1 stycznia, na koniec każdego roku podatkowego, na dzień rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, a także w razie zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

2. Spis z natury podlega wpisaniu do księgi także wówczas, gdy osoby prowadzące działalność gospodarczą sporządzają go za okresy miesięczne oraz gdy na podstawie odrębnych przepisów jego sporządzenie zarządził naczelnik urzędu skarbowego.

3. (uchylony)

§ 28. 1. Spis z natury powinien być sporządzony w sposób staranny i trwały oraz zakończony i zaopatrzony w podpisy osób uczestniczących w spisie.

2. Spis z natury powinien zawierać co najmniej następujące dane: imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy), datę sporządzenia spisu, numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury, szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, jednostkę miary, ilość stwierdzoną w czasie spisu, cenę w złotych i groszach za jednostkę miary, wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową, łączną wartość spisu z natury, wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29, ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie, oraz klauzulę »Spis zakończono na pozycji...«, podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników), z tym że przy prowadzeniu:

1) księgarń i antykwariatów księgarskich – spisem z natury można obejmować jedną pozycją wydawnictwa o tej samej cenie, bez względu na nazwę i nazwisko autora, z podziałem na książki, broszury, albumy i inne;

2) działalności kantorowej – spisem z natury należy objąć niesprzedane wartości dewizowe;

3) działalności polegającej na udzielaniu pożyczek pod zastaw – spisem z natury należy objąć rzeczy zastawione pod udzielone pożyczki;

4) działów specjalnych produkcji rolnej – spisem z natury należy objąć niezużyte w toku produkcji materiały i surowce oraz ilość zwierząt według gatunków z podziałem na grupy.

3. Spis z natury powinien obejmować również towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, a także towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika. Towary obce nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

4. O zamiarze sporządzenia spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej podatnicy są obowiązani zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie co najmniej siedmiu dni przed datą sporządzenia tego spisu.”

Zgodnie z ustawą PIT4:

„Art. 8. 1. Przychody z udziału w spółce niebe?da?cej osoba? prawna?, ze wspólnej własnos?ci, wspólnego przedsie?wzie?cia, wspólnego posiadania lub wspólnego uz?ytkowania rzeczy lub praw maja?tkowych u kaz?dego podatnika okres?la sie? proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz, z zastrzez?eniem ust. 1a, ła?czy sie? z pozostałymi przychodami ze z?ródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali, o której mowa w art. 27 ust. 1. W przypadku braku przeciwnego dowodu przyjmuje sie?, z?e prawa do udziału w zysku (udziału) sa? równe.

Art. 14. 1. Za przychód z działalnos?ci, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, uwaz?a sie? kwoty nalez?ne, choc?by nie zostały faktycznie otrzymane, po wyła?czeniu wartos?ci zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonuja?cych sprzedaz?y towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaz?y uwaz?a sie? przychód pomniejszony o nalez?ny podatek od towarów i usług.”

-----------------------

Akty prawne:

1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; Dz. U. 1964 r. Nr 16, poz. 93

2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej; Dz. U. Nr 173, poz. 1807

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; Dz. U. 2003 r. Nr 152, poz. 1475

4. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; Dz. U. 1991 r. Nr 80, poz. 350

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Podobne materiały

Zabezpieczenie domu wspólnika spółki cywilnej

Jestem wspólnikiem w spółce cywilnej (50%) i jednocześnie mam kupioną nieruchomość, której właścicielem jestem w 50% (drugie 50% ma moja...

 

Zakup samochodu osobowego od spółki

Mam zamiar zakupić używany samochód, użytkownik poinformował mnie, że auto jest spółki cywilnej i wystawią mi fakturę VAT na zakup samochodu. Czy...

 

Odzyskanie wkładu wniesionego do spółki

Dwa lata temu założyłem z żoną spółkę cywilną. Z mojej poprzedniej działalności wniosłem do spółki samochód ciężarowy. Obecnie chcemy...

 

Uregulowanie sprawy leasingowanego samochodu w spółce

Od kilku lat prowadzimy wspólnie ze wspólnikiem spółkę cywilną. Niedawno podpisaliśmy jako spółka cywilna umowę leasingową na samochód, którego ja...

 

Zabezpieczenie majątku firmowego

Jestem wspólnikiem spółki cywilej razem z mężem. Obecnie jesteśmy przed pierwszą sprawa rozwodową, na której nie będzie dzielony wspólny majątek...

 

Jak rozwiązać firmę i wyjść ze zobowiązań?

Aktualnie prowadzę ze wspólnikiem firmę (spółka cywilna). Firma zatrudnia kilka osób. Jak wygląda kwestia rozwiązania takiej firmy? Czy można to zrobić...

 

Sprzedaż odzieży przez internet, jaka forma działalności?

Wraz z koleżanką planujemy otworzyć firmę, chciałybyśmy aby była to spółka, ale nie wiemy, na jaką się zdecydować. Wydaje się nam, że najlepszym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »