Kategoria: Spółka z o.o.

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy żona wspólnika może brać udział w przetargach spółki?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2015-09-16

Jestem członkiem zarządu i wspólnikiem w spółce z o.o. Spółka utraciła parę kontraktów, lecz ma dużo należności na jej rzecz wynikającą z terminów płatności, nie ma przesłanek do ogłoszenia upadłości. Wyprzedajemy wyposażenie. Czekają nas przetargi. Czy moja żona prowadząca działalność gospodarczą może brać udział w przetargu, dając niższą cenę, a tym samym zapobiec przejęciu przez inną firmę konkurencyjną, zapewniając pracę obecnym pracownikom?

»Wybrane opinie klientów

Odpowiedzi na moje pytania wyczerpujące, pełen profesjonalizm. Jestem bardzo zadowolona. Polecam, prawnik godny zaufania.
Barbara, Nauczyciel
Dziękuję za udzielone porady. Za każdym razem odpowiedź na pytania bardzo szybka i rzeczowa, poparta artykułami kodeksów. Pani Marta Handzlik- Rosuł rozwiała moje wszelkie obawy. Polecam korzystanie z serwisu. Za niespełna 100 zł dowiedziałam się o przysługujących mi prawach, co zdecydowanie uspokoiło mnie. Mam również świadomość ,iż mogę w dalszym ciągu zadać pytanie dodatkowe w mojej sprawie, jeśli pojawi się ku temu potrzeba. Z pewnością w przyszłości jeszcze skorzystam z pomocy prawnej serwisu, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Anna
Dziękuję za poradę . Udzielono mi profesjonalnej odpowiedzi i ukierunkowało co do dalszego postępowania , jeżeli zajdzie potrzeba to skorzystam ponownie z usług prawnika tego biura . 
Janusz, 53 lata
Korzystałam już z "ePorady24" wcześniej, byłam bardzo zadowolona z rzetelnej, wnikliwej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Dodatkowym atutem jest możliwość zadawania dodatkowych pytań dotyczących pytania głównego.
Danuta, technik ekonomista
Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna

Jak mniemam:

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

 • małżonka składałaby ofertę jako samodzielny oferent,
 • niższa cena niż konkurencja miałaby zapewnić jej wygranie przetargu i uzyskanie zamówienia,
 • zamówienie wykonywane byłoby za pomocą pracowników należących do spółki, a nie do firmy małżonki (do rozstrzygnięcia pozostałby sposób skorzystania z nich przez firmę małżonki).

Formalnie i praktycznie:

 • nikt nie zabroni Pana małżonce wzięcia udziału w przetargu i złożenia oferty przetargowej,
 • nikt nie zabroni jej dać niższej ceny,
 • nikt nie zabroni jej zatrudnienia pracowników spółki,
 • nikt nie zabroni konkurentom postawienia Pan małżonce zarzutu stosowania cen dumpingowych (poniżej kosztów)

Istota sprawy to nie kwestia, czy małżonka może złożyć ofertę o określonej treści, ale czy składając ją, nie zostanie jako oferent wykluczona, czy jej oferta nie zostanie odrzucona, czy jej działanie w powiązaniu z faktem, że Pan jest członkiem zarządu i wspólnikiem w spółce, z której pomocy firma małżonki korzystałaby – nie zostanie ocenione jako czyn nieuczciwej konkurencji.

Przepis art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych wskazuje przyczyny wykluczenia danego przedsiębiorcy z przetargu. Stosownie do nich, wyklucza się m.in. wykonawców, którzy:

 • złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 • nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 • należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Przez grupę kapitałową rozumie się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. A taka sytuacja nie zachodzi w Pana przypadku. Pana małżonka nie kontroluje spółki ani bezpośrednio, ani pośrednio. Tak samo spółka nie kontroluje bezpośrednio lub pośrednio Pana małżonki jako przedsiębiorcy.

Zgodnie z art. 89. 1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

 • (…) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 • została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert”.

Sama ocena, że cena jest niska, jeszcze jej nie dyskwalifikuje. Dopiero ustalenie, że jest ona rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia może spowodować odrzucenie oferty. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami, potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Według ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

„Art. 15. 1. Czynem nieuczciwej konkurencji jest utrudnianie innym przedsiębiorcom dostępu do rynku, w szczególności przez:

1) sprzedaż towarów lub usług poniżej kosztów ich wytworzenia lub świadczenia albo ich odprzedaż poniżej kosztów zakupu w celu eliminacji innych przedsiębiorców”.

Przy dokonaniu przez zamawiającego (samodzielnie lub na skutek zarzutów konkurencji) oceny oferty jako czynu nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie odrzucona. Niezależnie od tego niebezpieczne jest to, iż Pan jest w zarządzie spółki oraz jej wspólnikiem. Taka wiedza zamawiającego lub konkurencji mogłaby stanowić zagrożenie dla oferty małżonki.

Jak więc widać, teoretycznie taka sytuacja, jaką Pan zaprezentował, jest możliwa do przeprowadzenia. Powodzenie zależne byłoby jednak od oceny ze strony zamawiających dotyczącej Pana małżonki jako przedsiębiorcy oraz oceny samej oferty.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}