Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem ze spółką z o.o.? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy wspólnicy mogą przejąć dwa pojazdy spółki?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-11-28

Czy wspólnicy spółki z o.o. mogą przejąć dwa pojazdy należące do majtku spółki bez zakupu tych pojazdów i czy potrzebna jest do tego jakaś nadzwyczajna sytuacja, np. likwidacja spółki? Spółka na dzień dzisiejszy nie funkcjonuje w pełnym zakresie. Ma zobowiązanie kredytowe na najbliższe lata, które jest regularnie spłacane. Jak to wygląda od strony podatkowej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Generalnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną. Oznacza to, że może nabywać rzeczy i prawa, jak również może zaciągać zobowiązania, ma po prostu pełną zdolność do czynności prawnych.

Samochody, jak Pan wskazał, należą do spółki, a więc stanowią jej własność, jej majątek. Pan, będąc wspólnikiem spółki, jest odrębnym od niej podmiotem prawa. Pan ma udziały w kapitale zakładowym spółki, ale nie oznacza to, że ma Pan prawo do jej majątku bezpośrednio.

Generalnie dopóki spółka trwa, może ona – oczywiście za pośrednictwem zarządu – zbyć, darować, zamienić, obciążyć itd. swój majątek, w tym również posiadane samochody.

Nie trzeba koniecznie likwidować spółki – choć oczywiście można – żeby stać się właścicielem należących do niej samochodów.

Najprościej byłoby po prostu auta odkupić od spółki, oczywiście można cenę podać dowolną, ale proszę mieć na uwadze, że dla celów podatkowych i tak będzie trzeba przejąć wartość rynkową pojazdów. Wynika to z treści art. 14 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który mówi, że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych, z zastrzeżeniem ust. 4, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

Jeżeli cena jest znacznie zaniżona, to wówczas urząd skarbowy wzywa do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej (czyli np. że samochód jest uszkodzony). W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, urząd określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość określona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający.

Tak więc spółka będzie musiała opodatkować przychód osiągnięty z tytułu sprzedaży samochodów.

Z tytułu sprzedaży samochodu używanego będzie także trzeba naliczyć podatek VAT, bowiem obowiązujący już 2 lata przepis art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług określa, że dla zwolnienia od podatku konieczne jest, aby auta były wykorzystywane wyłącznie do działalności zwolnionej.

Podobnie będzie w przypadku darowizny auta, bo zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy przez dostawę towarów należy rozumieć również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, pod warunkiem wszakże, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Można też zlikwidować spółkę i po spłacie wszystkich zobowiązań podzielić majątek pomiędzy wspólników, jednak raczej tego sposobu nie proponuję, skoro, jak Pan napisał, spółka ma zobowiązania kredytowe.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »


Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-cywilne.info

poradapodatkowa.pl

sluzebnosc.info

Szukamy prawnika »