Kategoria: Prawo upadłościowe i naprawcze

Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy można przyspieszyć tryb likwidacji spółki z o.o.?

Katarzyna Siwiec • Opublikowane: 2016-12-02

Spółka z o.o. istnieje od kilku lat, ale nigdy nie prowadziła faktycznej działalności, choć ponosiła pewne koszty. Zarząd chce ją zlikwidować. Czy można przyspieszyć tryb likwidacji takiej spółki?

Katarzyna Siwiec

»Wybrane opinie klientów

Bardzo dokładnie omówione przedstawione zagadnienie, nie zostało pominięte żadne moje pytanie, argumentacja poparta przepisami prawnymi. Jedynie wydaje mi się, że cena była dosyć wysoka (300zł), ale może to wynikało z faktu, że na tle przedstawionego problemu miałam kilka pytań. Na początku się wahałam gdy dowiedziałam się ile będzie mnie kosztować porada, ale po jej przeczytaniu jakoś ją przełknęłam, gdyż odpowiedź była bardzo wyczerpująca i konkretna.
Katarzyna
Ok. Polecam w przyszłości gdy będę miał wątpliwości z pewnością skorzystam z porad.
Bartosz, 31 lat, geodeta
Rezygnuję , że swojego adwokata , który ma wąski zakres swoich usług , tutaj mam kompleksową pomoc w zakresie prawa . Zdecydowanie polecam!!!
Marcin, 46 lat
Rzeczowo i na temat. Polecam. Skożystam w przyszlosci.
Marek
Terminowo prosto merytorycznie czuję że to odpowiedź na MOJE pytanie a nie \"gotowiec\"
Małgorzata, 56 lat, Menedżer

Co do zasady likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialności w przeciwieństwie do spółek osobowych jest konieczna.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Art. 272 Kodeksu spółek handlowych stanowi, że rozwiązanie spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru.

Obligatoryjność przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wobec spółki kapitałowej Sąd Najwyższy podkreślił przykładowo w uzasadnieniu uchwały 7 sędziów z dnia 15.3.1991 r., mającej moc zasady prawnej (sygn. aktIII CZP 13/91), gdzie stwierdził, że „spółka zarejestrowana istnieje bez względu na rodzaj braków i jej unicestwienie (czyli rozwiązanie) na podstawie orzeczenia sądu nie może nastąpić bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w trakcie którego spółka nadal zachowuje osobowość prawną (…)”.

Niestety tak jak mówi art. 286 § 1 Kodeksu, podział między wspólników majątku pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nie może nastąpić przed upływem sześciu miesięcy od daty ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Niestety tego terminu nie można skrócić. Jak podnosi się w literaturze przedmiotu przepis ten zawiera normę kogentną, a więc postanowieniami umowy spółki nie można zmienić reguł postępowania wynikających z regulacji art. 286 § 1 KSH – tak np. A. Witosz.

Oznacza to m.in., że tego terminu nie można skrócić. Ten przepis został wprowadzony celem ochrony wierzycieli spółki, dlatego nie może zostać skrócony.

Natomiast jest coś takiego jak przyśpieszona likwidacja, przewidziana w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym, ale przeprowadza ją sąd rejestrowy, z urzędu w przypadku gdy:

  1. oddalając wniosek o ogłoszenie upadłości lub umarzając postępowanie upadłościowe, sąd upadłościowy stwierdzi, że zgromadzony w sprawie materiał daje podstawę do rozwiązania bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
  2. oddalono wniosek o ogłoszenie upadłości lub umorzono postępowanie upadłościowe z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania;
  3. wydano postanowienie o odstąpieniu od postępowania przymuszającego lub jego umorzeniu;
  4. mimo wezwania sądu rejestrowego nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe;
  5. mimo dwukrotnego wezwania sądu rejestrowego nie wykonano innych obowiązków, o których mowa w art. 24 ust. 1 – tu chodzi np. o niezgłoszenie zmian do KRS.

W przypadku ustalenia przez sąd rejestrowy w postępowaniu o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, że podmiot ten nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi działalności, sąd rejestrowy orzeka o rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządza jego wykreślenie z Rejestru.

Postępowanie to nie jest jednak możliwe w sytuacji, gdy spółka posiada zbywalny majątek lub faktycznie prowadzi działalność, albo w przypadku gdy sąd poweźmie wiadomość, iż zachodzą inne istotne okoliczności przemawiające przeciwko rozwiązaniu tego podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w tym w szczególności uzasadnione interesem wierzyciela.

Jednakże ta procedura jest możliwa tylko w 5 wskazanych przypadkach i inicjatywa leży po stronie sądu, niestety nie zarządu spółki.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>


Indywidualne Porady Prawne specjalistów

Masz problem z prawem handlowym? Opisz swój problem i zadaj pytania.
(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »
{* .script("js/zaczekaj.js") *}